Friday August 22nd, 2014 - Блог ректора КазНМУ имени С.Д.Асфендиярова :: Блог ректора КазНМУ имени С.Д.Асфендиярова

Архив за August 22nd, 2014

Мадины Тельман

22 Aug 2014  |  Опубликовано в Вопросы-ответы

От: Мадины Тельман ‹[email protected]

Сұрақ:

Салеметсизбе? Сизден сурайын дегеним осы универден болашак багдарламасымен шетелде окуга болама? Шетелде оку ушин не истеу керек? Егер окуга болса кай елдерге баруга болады? Жауабынызды кутем. Рахмет.

Жауабы:

Құрметті Мадина!

Конкурсқа қатысуға жоғары арнаулы білімі, бакалавр дәрежесі немесе осы Қағидалардың шарттары мен талаптарына сәйкес құжаттар ұсынған Қазақстан Республикасының азаматтары жіберіледі.

«Болашақ» стипендиясымынадайсанаттарға:

1) академиялықоқуғаөзбетіншетүскеннемесеТізімгеенгізілгеншетелдікжетекшіжоғарыоқуорындарындаоқитын, кемінде2 (екі) жылжалпыжұмысөтілі бар магистр, философия докторы(PhD), бейінбойынша доктор дәрежесіналуға, резидентурадаоқуғаүміткерлерге (бұданәрі — өзбетіншетүскендерсанаты);

2) конкурсқақатысуүшінқұжаттартапсырусәтіндесоңғы он екіайдықосаалғанда, мемлекеттікқызметтекемінде2 (екі) жылжалпыжұмысөтілі бар мемлекеттікқызметшіболыптабылатын, магистр дәрежесіналуғаүміткерлерге (бұданәрі — мемлекеттікқызметшілерсанаты);

3) конкурсқақатысуүшінқұжаттартапсырусәтіндеҚазақстанРеспубликасыныңғылымиұйымдары мен білім беру ұйымдарыныңғылыминемесе педагог қызметкерлеріболыптабылатын, кемінде 1 (бір) жылғылыминемесепедагогикалықжалпыжұмысөтілі бар магистр дәрежесіналуғаүміткерлерге(бұданәрі — ғылыми-педагог қызметкерлерсанаты);

4) конкурсқақатысуүшінқұжаттартапсырусәтіндеағымдағыжылыөздерібітіріпшыққанҚазақстанРеспубликасыжоғарыоқуорындарыныңғылыминемесе педагог қызметкерлеріболыптабылатын магистр дәрежесіналуғаүміткерлерге (бұданәрі- жоғарыоқуорындарытүлектерініңсанаты);

5) конкурсқақатысуүшінқұжаттартапсырусәтіндеҚазақстанРеспубликасыұйымдарыныңғылыми, педагог, инженерлік-техникалық не медицинақызметкерлеріболыптабылатынкемінде 3 (үш) жылжалпы, оныңішіндекөрсетілгенқызметкерлерретіндекемінде 12 (он екі) ай жұмысөтілі бар тағылымдамаданөтугеүміткерлерге (бұданәрі — тағылымдамағаүміткерлерсанаты);

6) конкурсқақатысуүшінқұжаттартапсырғанкездемәдениетқызметкерлері, мәдениетұйымдарыныңшығармашылыққызметкерлеріболыптабылатын, мәдениетұйымдарындакеміндебіржылжалпыжұмысөтілі бар магистр дәрежесіналуғаүміткерлерге (бұданәрі — мәдениетқызметкерлері, шығармашылыққызметкерлерсанаты);

7) конкурсқақатысуүшінқұжаттартапсырғанкездебұқаралықақпаратқұралдарыредакциясыныңқызметкерлеріболыптабылатын, бұқаралықақпаратқұралдарысаласындакеміндебіржылжалпыжұмысөтілі бар магистр дәрежесіналуғаүміткерлерге (бұданәрі — бұқаралықақпаратқұралдарыредакциясықызметкерлерсанаты) тағайындалады.