Каталог элективных дисциплин на 2015-2016 учебный год.

Технология фармацевтического производства


Направление подготовки «Биотехнологии2

3 курс

Ведение в промыш.технол.

Лицензирование

Основы биотехнологии фамр.препаратов

Производства биологических активных добавок. Основные регистрации БАД.


4 курс

Валидация

Проектирование химико-фармацевтических производствл.

Промышленное производство биопрепаратов..

Современные технологии в производстве лекартсвенных средств (на англ.яз).


Направление подготовки «Фармацевт- технолог»

3 курс

3 курс рус введение в промыш.технол.

3 курс рус лицензирование

3 курс рус технологические параметры качества.

3 урс рус Концепция обеспечения качества лекарственных средств


4 курс

Валидация

Основы исследования стабильности ЛС.

Проектирование химико-фармацевтических производствл.

Производства биологических активных добавок. Основные регистрации БАД..

Современные технологии в производстве лекартсвенных средств (на англ.яз).


Направление подготовки «Фармацевт-менеджер»

3 курс

На русском:

Концепция обеспечения качества лекарственных средств

Фармацевтическая опека

Лицензирование фармацевтического производства в соответствии с международными и нацио

Фармацевтическая информация

Қазақша

фармацевтикалық ақпарат

фармацевтикалық қамқорлық

Дәрілік құралдардың сапасын қамтамасыз ету концепциясы

ҚР ұлттық және халықаралық талаптарына сәйкес фармацевтикалық өндірісті лицензиялау


 

4 курс

Қазақша

Деятельность мед (фарм) предст каз.

Основы предпр. деят каз

Основы фармацевтической логистики каз.

Регламентация сферы обращения ЛС, ИМН,МТ каз

На русском:

Деят. Мед предст и ее информ. обеспечение рус.

Основы пред. деятельности рус.

Регламентация сферы обращения ЛС,ИМН,Мт рус.

ЭД Основы фарм. логист рус.


Направление подготовки «Химик -технолог»

3 курс

Каз

ФИЗИКО-ХИМИЯЛЫҚ ӘДІСТЕРМЕН ДӘРІЛІК ЗАТТАРҒА ҚҰРЫЛЫМДЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР ЖАСАУ

ФАРМАЦИЯДАҒЫ ФИЗИКО-ХИМИЯЛЫҚ ТАЛДАУ ӘДІСТЕРІ

2015-2016 ОСНОВЫ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

 

рус

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА ЛС

ОСНОВЫ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ

 

4 курс

каз

ВАЛИДАЦИЯ И ВНЕДРЕНИЕ ПРАВИЛ GMP каз

ӨСІМДІК ШИКІ ЗАТТАРДАН АЛКАЛОИДТТАРДЫ БӨЛІП АЛУДЫҢ ЖАЛПЫ ӘДІСТЕРІ

ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ДӘРІЛІК ЗАТТАРДЫ СИНТЕЗДЕУ ЖОЛДАРЫ

Дәрілік заттарды өндірісте шығаруда субстанцияларды өндеу

 

рус

ВАЛИДАЦИЯ И ВНЕДРЕНИЕ ПРАВИЛ GMP

СУБСТАНЦИИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЛС . ppt

Пути синтеза лекарственных веществ

ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Общие методы выделения алкалоидов

 

Фармация

2 курс каз Основы фарм. обеспечения населения РК

3 курс Технологические параметры качества.

3 курс рус.Этико-деонтологические аспекты общения в сфере фармацевтической опеки (3)

3 курс каз.Этико-деонтологические аспекты общения в сфере фармацевтической опеки (2)

3 курс анг.Этико-деонтологические аспекты общения в сфере фармацевтической опеки (4)

2 курс рус Основы фарм. обесп. населения РК

 

Нап. подготовки Фармацевт- технолог

3 курс

каз

Дәрілік қалыптар сапасының технологиялық көрсеткіштері

рус

Технологические параметры качества лекарственных форм

 

4 курс

каз

Современная технология каз

рус

Современные технологии в производстве лекартсвенных средств (на англ.яз).

 

5 курс

каз

Биофармацевтические аспекты ТЛФ каз

Биотехнология каз

Мал дәрігерлік тәжірибесінде қолданылатын ДҚ

Гомеопатия каз

Введение в косметологию каз

 

рус

Биотехнология рус

ЛФ, применяемые в ветеринарной практике

ГОМЕОПАТИЯ

введение в косметологию

Биофармацевтические аспекты ТЛФ

 

анг

Гомеопатия english

 

Напр. подготовки Фармацевт-токсиколог

4 курс

каз

БИОЛОГИЯЛЫҚ ҚАУІПТІЛІК ЖӘНЕ БИОЛОГИЯЛЫҚ НЫСАНДАРДЫҢ ЖАППАЙ ҚЫРЫП ЖОЮ ҚАРУЛАРДА ҚОЛДАНЫСЫ

рус

Биологическая опасность и биологические средства массового поражения

 

5 курс

каз

БИОЛОГИЯЛЫҚ ОБЪЕКТТЕРДІ ХИМИКО-ТОКСИКОЛОГИЯЛЫҚ ТАЛДАУ

ФАРМАКОЛОГИЯЛЫҚ БЕЛСЕНДІ ҚОСЫЛЫСТАРДЫҢ УЛЫЛЫҒЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ АНЫҚТАУДЫҢ ӘДІСТЕРІ

ПРЕКУРСОРЛАР ЖӘНЕ ДОПИНГТІК ЗАТТАР

ҚОРШАҒАН ОРТАНЫҢ ЭКОТОКСИКАНТТАРЫ

 

рус

ПРЕКУРСОРЫ И ДОПИНГОВЫЕ СРЕДСТВА

ЭКОТОКСИКАНТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ХИМИКО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ

ТОКСИЧНОСТЬ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ И МЕТОДЫ ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

 

 

напр.под.фармацевт-аналитик

4 курс

PREPARATION AND INVESTIGATION OF DRUG

2015 -2016 PREPARATION AND INVESTIGATION OF DRUG

 

5 курс

каз

GMP ҚАҒИДАЛАРЫН ВАЛИДАЦИЯЛАУ ЖӘНЕ ІСКЕ АСЫРУ

ФИЗИКО-ХИМИЯЛЫҚ ӘДІСТЕРМЕН ДӘРІЛІК ЗАТТАРҒА ҚҰРЫЛЫМДЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР ЖАСАУ

ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ДӘРІЛІК ЗАТТАРДЫҢ САПАСЫН БАҚЫЛАУ ЖӘНЕ СТАНДАРТТАУ

БРОМАТОЛОГИЯ каз

БИОФАРМАЦЕВТИКАЛЫҚ ТАЛДАУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

 

рус

БРОМАТОЛОГИЯ

СТРУКТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ МЕТОДАМИ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

ОСОБЕННОСТИ БИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И СТАНДАРТИЗАЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

ВАЛИДАЦИЯ И ВНЕДРЕНИЕ ПРАВИЛ GMP

 

напр.подготовки Фармацевт-менеджер 

3 курс

каз

3 каз Этико-деонт. аспекты общения в сфере фарм опеки

рус

3 на русс -Этико-деонтологические аспекты общения в сфере фармацевтической опеки

анг

3 анг.Этико-деонтологические аспекты общения в сфере фармацевтической опеки

 

5 курс

каз

5 каз Деятельность мед (фарм) предст

5 каз Фарм. маркетинг и менеджмент

5 каз Регламентация сферы обращения ЛС, ИМН,МТ

5 каз Основы предпр. деят

 

рус

5 рус -Фарм. маркетинг и менеджмент

5 рус Деят. Мед предст и ее информ. обеспечение

5 рус Регламентация сферы обращения ЛС,ИМН,Мт

5 рус Основы пред. деятельности

 

 

напр.подготовки Фармацевт-фармакогност

4 курс

рус

РуководящиепринципыВОЗпонадлежащейпрактикекультивированияисбора(GACP)лекарственныхрастений

анг

WHO guidelines on good agricultural and collection practices (GACP) medicinal plants

 

5 курс

каз

Аромалогия в фармации

Халық медицинасын дағыдәрілік ӛсімдіктер

Фитопрепараттарды стандартизациялау

Қорды жүргізу

Дәрілік ӛсімдік шикізаттарының стандартизациясы

 

рус

Аромалогия в фармации — презентация

СТандартизация фитопрепаратов (1)

СТандартизация ЛРС

РЕСУРСОВЕДЕНИЕ

Лекарственнеы растения в народной мед. Презентация


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *