Об Университете.

Миссия

Кәсіпқой дайындық деңгейіндегі, технологиялық дағдыланған және бәсекелесуге қабілетті, қазіргі басымдылыққа және болашақтағы қазақстандық және бүкіл әлемдік 21 ғасырдың денсаулық сақтауының сын тегеуріндеріне  сай келетін, медициналық қызметкерлердің жаңа ұрпағын қалыптастыру.

Болашағы

ҚазҰМУ– бұл Қазақстанның және Орталық Азияның қазіргі медициналық және фармацевтикалық білім берудің, ғылымның және клиникалық тәжірбиелердің көш басшысы.

ҚазҰМУ – бұл қазақстандық және шет елдік ұйымдармен серіктестікке ашық, жұмысты ашық жүргізетін, жемқорлыққа және әділетсіздікке қарсы, тұрақты және қаржылы жауапты ұйым.

ҚазҰМУ-нің оқытушалыры мен қызметкерлері – мәдениетті, зиялы және жан-жақты білімді азаматтар, жоғарғы білікті мамандар, беделді және әділ тәлімгерлер, дәлелді және бәсекелесуге қабілетті жаңашылдар,  ақкөңіл және тілдесуге ашық ұстаздар, 21 ғасырдың қазақстандық медициналық қызметкерлерінің жаңа ұрпағын дайындауға тартылған азаматттар.

ҚазҰМУ-нің түлектері озат техналогияларды меңгерген, клиникалық шеберлікке дағдыланған, озат техналогияларды және емделушіге-бағдарланған сапамен, халықаралық медицинилақ қызмет көрсету нарығында бәсекелесуге қабілетті  және Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау жүйесінің талабына сай болатын азаматтар.


Миссия

Формирование нового поколения медицинских работников с уровнем профессиональной подготовки, технологических навыков  и конкурентоспособности, отвечающих современным приоритетам и будущим вызовам казахстанского и мирового здравоохранения 21 века.

Видение

КазНМУ – это лидер современного медицинского и фармацевтического образования, науки и клинической практики Казахстана и Центральной Азии.

КазНМУ – это устойчивая и финансово ответственная организация, приверженная транспарентному ведению дел, свободная от коррупции и несправедливости, открытая для сотрудничества с казахстанскими и зарубежными организациями.

Преподаватели и сотрудников КазНМУ — это культурные, интеллигентные и разносторонне образованные граждане, высококвалифицированные профессионалы, авторитетные и справедливые менторы, мотивированные и конкурентоспособные новаторы, искренние и открытые к общению наставники, призванные подготовить новое поколение казахстанских медиков 21 века.

Выпускники КазНМУ обладают знаниями передовых технологий, навыками клинического мастерства, знаниями передовых технологий и качествами пациент-ориентированности, позволяющими быть востребованными системой здравоохранения Республики Казахстан и конкурентоспособными на международном рынке медицинских услуг.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *