Заседание университетского совета №1 от 29.11.2016

Дата & рубрика Заседание университетского совета №1.

2016-2017 ОҚУ ЖЫЛЫ ДОКТОРАНТТАРЫН ҚАБЫЛДАУ ЖӘНЕ ДИССЕРТАЦИЯ ТАҚЫРЫПТАРЫ МЕН ҒЫЛЫМИ КЕҢЕСШІЛЕРІН БЕКІТУ РМК С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ-дағы  білім алушылардың  ауысу және қайта оқу  ережесі План развития Казахского Национального медицинского университета имени с.д. асфендиярова на 2017-2021 годы ОБ ИЗМЕНЕНИИ НАЗВАНИИ ТЕМ PhD-ДОКТОРАНТОВ ҚазҰМУ Ғылыми кеңесінің сұрақтары Академиялық адалдық туралы ереже Утверждение заключительных отчетов Внутривузовских грантов КазНМУ по… Read more »