Университетский совет.

ПОВЕСТКА ДНЯ

заседания Университетского Совета №2

30.09.17

1.С.Д.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ Университеттік        Кеңесінің құрамы мен құрылымы туралы ережесі.

О положении, о составе и структуре Университетского Совета. План работы        Университетского Совета на 2017-2018 учебный год.

Докладчик: Академиялық қызмет бойынша проректордың уақытша м.а/

ВРИО проректор по академической деятельности – К.А.Тулебаев

Шешім жобасы: Университеттік  Кеңесінің құрамы мен құрылымы туралы ережесі, құрамы және жоспары бекітілсін.

  1. 27.09.2017ж. Бақылау кеңесінің шешімдері

Решения Наблюдательного Совета от 27.09.2017 г.

Докладчик – ректор Т.С.Нургожин

  1. ISO 9001:2015 стандартының жаңа нұсқасы бойынша МЖБ ресертификациялық аудит қорытындысы.

Об итогах ресертификационного аудита СМК по новой версии стандарта ISO 9001:2015

Докладчик: Сапа менеджменті жүйесі басқармасының бастығы/Начальник отдела СМК – Д.Сарсембаева

Шешім жобасы: Осы ақпаратты ескеру.

Әр түрлі

Разное

4.1. Об итогах формирования контингента обучающихся КазНМУ в 2017-2018 учебном году. Отчет приемной комиссии по бакалавриату.

2017 жылға бакалавриат мамандықтары бойынша 1 курсқа талапкерлерді қабылдауды ұйымдастыру және өткізу жұмыстары бойынша қорытынды есебі

Докладчик: Жауапты  хатшы, профессор/ Ответственный секретарь – профессор С.Курманбекова

Шешім жобасы: есеп қанағаттанарлық деп есептелсін

4.2. Қазақстан Республикасының бейрезиденттеріне арналған ақылы білім беру қызметінің АҚШ долларында белгіленген тарифтерін қайта бекіту.
Переутверждение тарифов на платные образовательные услуги для нерезидентов Республики Казахстан установленных в долларах США.
Докладчик: Атқарушы проректор/ Исполнительный проректор – М.Сенбеков

Шешім жобасы: осы ақпаратты ескеру

4.3.Профессорлық-оқытушылық сенаты туралы ережеге өзгертулер мен қосымшалар енгізу туралы

О внесений дополнений и изменений в положение Сената ППС

Докладчик: Профессорлық-оқытушылық сенаттың жетекшісі/ руководитель Сената ППС– Ж.Испаева

Шешім жобасы: профессорлық-оқытушылық сенаты туралы ережеге өзгертулер мен қосымшалар бекітілсін

4.4. Академиалық Кеңестің шешімі

Решение Академического Совета

Докладчик: Академиялық қызмет департаментінің директоры/ Директор департамента по академической деятельности – С. Есенкулова

2017-2018 оқу жылына арналған оқу үрдісін ұйымдастыру ережелеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.

Внесение изменений и дополнений в Правила организации учебного процесса по образовательным программам бакалавриата и высшего медицинского образования на 2017-2018у.г.

Шешім жобасы:  2017-2018 оқу жылына арналған оқу үрдісін ұйымдастыру ережелеріне өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін

  • Оқу құралдарын бекіту туралы
  • Утверждение учебных и учебно-методических пособий.

Шешім жобасы: Оқу құралдарын бекітілсін

  • Об утверждении образовательных программ по специальностям «Общая медицина», «Общественное здравоохранение», «Сестринское дело», «Стоматология», «Фармация», «Технология фармацевтического производства», «Педиатрия».

Шешім жобасы: оқу бағдармалары бекітілсін.

  • 2017-2018 оқу жылында резидентура және интернатурадағы білім беру үдерісін ұйымдастыру, Ережелерін және резидентурадағы және интернатурадағы білім беру бағдарламаларын талқылау

Утверждение Правил организации образовательного процесса в интернатуре и резидентуре на 2017-2018у.г.

Докладчик: Дипломнан кейін білім беру факультеті деканы/ декан последипломного образования – С.Сыдыкова

Шешім жобасы: 2017-2018 оқу жылында резидентура және интернатурадағы білім беру үдерісін ұйымдастыру, Ережелерін және резидентурадағы және интернатурадағы білім беру бағдарламалары бекітілсін.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *