1. Денсаулық сақтаудың интеграцияланған академиялық жүйесі

Ғылымның, білімнің және клиникалық тәжірибенің үштұғырлығы

Университеттің осы стратегиялық бағытын дамыту университеттік клиникалар жағдайында қазіргі заманғы теориялық білім мен нақты практикалық дағдыларды алу жолымен стратегиялық мақсаттар мен міндеттердің бірлігі негізінде медициналық білім берудің, клиникалық практика мен ғылыми қызметтің үштұғырлығын күшейтуге бағытталатын болады.
Университет әлемдік тәжірибені ескеретін үштілділік саясатын ескере отырып, қолда бар білім беру бағдарламаларын өзгертеді және жаңа білім беру бағдарламаларын әзірлейді, бұл олардың әлемнің алдыңғы қатарлы университеттерінің осындай бағдарламаларымен үйлесімділігін арттыруға жағымды әсер етеді және өз кезегінде білім алушылардың академиялық ұтқырлығының мүмкіндіктерін арттыруға, қос диплом туралы келісім-шарттарды жасауға жағдай жасайды, университетті интернационализациялауға ықпал етеді. Барлық курс студенттері, интерндер мен резиденттер үшін білім беру процесінің практикалық клиникалық компонентін ұлғайтуға және студенттер мен интерндерді ғылыми зерттеулерге тартуға ерекше назар аударылатын болады. Білім алушылардың соңғы екі тобы үшін емдеу процесіне қатысу нәтижелері үшін жауапкершіліктің орынды үлесін белгілейді. Университеттің білім беру бағдарламаларының шарты бойынша магистранттар, докторанттар мен резиденттер міндетті түрде ғылыми сипаттағы жобаларға қатысады.
Білім беру және ғылыми зерттеулер процестеріне практика мамандары тартылады, ал ғылыми қызметкерлер мен оқытушылар практикалық жұмыс пен клиникалық зерттеулер жүргізуге мүмкіндік алады. Бұл ретте оқытушылық жүктемені біртіндеп төмендету жолымен қызметтің осы екі түрі арасындағы қажетті теңгерім қамтамасыз етілетін болады. Клиникалық кафедралардың ПОҚ жұмысы пациенттерді емдеу бойынша тікелей жұмысты білдіретін емдік компонентті қамтиды. Білім беру процесіне тартылатын практика мамандары үшін педагогикалық шеберлік курстары ұйымдастырылатын болады.
Денсаулық сақтаудың интеграцияланған академиялық жүйесінің субъектісі ретінде жұмысын бастап, Университет оның тиімділігін арттыру мақсатында басынан бастап академиялық және ғылыми қызметтің негізді қайталануын жоюға және резидентура, магистратура және докторантура жүйесін ұйымдастырудың бірыңғай тәсіліне назар аударады.
Университет тұрақты түрде жетекші шетелдік мамандарды, ғалымдар мен оқытушыларды академиялық және ғылыми жұмысқа тартады, сондай-ақ өз қызметкерлерінің академиялық ұтқырлығына қажетті көңіл бөледі.
Университет мамандарды қайта даярлау және біліктілігін арттыру үшін қашықтықтан оқытуды кеңінен қолдануға ұмтылады.
Университет ғылыми қызмет саласында алдыңғы қатарлы әлемдік стандарттар мен тұжырымдамаларды трансферті негізінде оның әдіснамалық тәсілдерін жаңғыртуға үлкен көңіл бөледі. Осы мақсатта университеттік зерттеу бағдарламалары мен жобаларын халықаралық ұйымдармен ықпалдастыру жөнінде жұмыс жүргізілетін болады, стратегиялық басым бағыттар бойынша ғылыми тағылымдамалар жүйесін дамытуға назар аударылатын болады; ғылыми кадрлармен алмасу дамитын болады. Университет жеке сектор тарапынан бірлесіп қаржыландыру алатын қолданбалы ғылыми-зерттеу әзірлемелерінің үлесін ұлғайтуға ұмтылатын болады. Университет білім менеджменті жүйесін (knowledge management system), оның ішінде ақпараттық инфрақұрылымды басқаруға қажетті көңіл бөледі.
Университет магистратураға, резидентураға, PhD докторантураға қабылдауды ұлғайту, мамандықтар санын және ғылыми кадрларды даярлау бағыттарын, постс-докторантура бағдарламаларын кеңейту мүмкіндіктерін қарастырады. Университет жас ғалымдарды қолдау бойынша, оның ішінде зерттеулер жүргізуге университеттік гранттар беру жолымен жүйелі саясат әзірлеп, енгізетін болады..
Денсаулық сақтауды дамытудағы әлемдік үрдістерді ескере отырып, медицинаның түйіскен жерінде зерттеулер бойынша жұмыс істейтін биофизика, биоинформатика, биохимия, робототехника, кибернетика және т. б. ғылым салаларымен мамандықтарды кеңейтіп, Университет елдің қажеттіліктерін және осы бағыттағы қызметті дамыту бойынша өз мүмкіндіктерін қарастырады, мысалы, тиісті факультет құру жолымен.
Университет халықтың қолжетімді, толыққанды, сапалы медициналық қызметтерге қажеттілігіне икемді жауап беретін денсаулық сақтау жүйесін жетілдіруде өзінің жауапкершілік шарасын сезіне отырып, қазіргі заманғы университеттік аурухана салынатын жағдайға көшуді дайындауға үлкен назар аударатын болады. Университет университеттік аурухана үшін үштұғырлық мақсатты басшылыққа алады. Бірінші, университеттік аурухана халыққа жоғары сапалы медициналық көмек көрсетеді. Екінші, университеттік аурухана білім алушылар үшін олардың клиникалық дайындығының қажетті деңгейін қамтамасыз ете отырып, білім берудің орталық буынына айналуы тиіс. Үшіншіден, университеттік аурухана университеттің ғылыми қызметінің орталықтарының бірі болуы керек және практикалық денсаулық сақтауға зерттеу нәтижелерінің трансферті орны ретінде қарастырылуы керек. Осы мақсаттарға қол жеткізу үшін алға жылжу университеттік клиника алдында жаңа мүмкіндіктер ашады, оның ішінде шет елдердің азаматтарын емдеу үшін тарту (медициналық туризм).
Университет клиникасының дамуы университеттің негізгі және басқа да стратегиялық серіктестерімен әріптестікті жүзеге асыру арқылы болады.
Сапасы
ПОҚ-ның және білім алушылардың ғылыми қызмет саласында белсенділігінің артуы университеттің жүргізілетін зерттеулер сапасының жоғары деңгейіне шығуы үшін негізгі шарттардың бірі болып табылады, яғни зерттеу университеті ретінде.
Университет ПОҚ және ғылыми қызметкерлер қатысатын процестердің сапасын және олардың нәтижелерін екі компоненттің жиынтығы ретінде қарастырады.
Бірінші: білім, дағды, құзыреттілік. Осы компонент шеңберінде университет өзінің ПОҚ және ғылыми қызметкерлерінің біліктілігін арттыруға көмек көрсететін болады, оның ішінде шетелде, қажетті қайта даярлау, тағылымдамадан өту курстарын, конференцияларға қатысу және т. б.. Сонымен қатар, университет ПОҚ және ғылыми қызметкерлердің кәсіби қызметі үшін қажетті ағылшын тілі деңгейін меңгеру үшін қаржылық тетіктер арқылы жағдай жасайтын болады (арнайы әдебиетті оқу, оқыту, шетелден келген әріптестерімен қарым-қатынас жасау). Университет ПОҚ және ғылыми қызметкерлердің мәліметтер базасы, е-кітапханалар және т. б. сияқты қажетті ресурстарға қол жеткізуін кеңейту бойынша тұрақты жұмыс жүргізетін болады. ПОҚ-ның педагогикалық жүктемесі мен ғылыми қызметі арасындағы рационалды уақытша теңгерім белгіленетін болады.
Екінші: білім алушыларға білім мен дағдыларды беру шарттары. Университет қажетті кеңістік тұрғысынан жұмыс орнының (аудитория, зертхана, клиника және т. б.) қажетті сәйкестігін, аспаптардың, құрал-саймандардың, жабдықтардың және шығыс материалдарының болуын академиялық және ғылыми үдерістердің мақсаттары мен міндеттеріне сәйкес болуын қамтамасыз ету бойынша тұрақты түрде мониторинг жүргізіп, қажетті шараларды қабылдайтын болады. ПОҚ бір қызметкеріне студенттер санының оңтайлы арақатынасы орнатылады және сақталады. Интерндер мен резиденттерге қатысты Университет тәлімгерден, жоғары оқу жылының резидентінен, бірінші оқу жылының резиденттерінен және бірнеше интерндерден тұратын командаларды құруға ұмтылатын болады.
Университет жоспарлы түрде жоғарыда аталған компоненттерді барынша қаржылық сүйемелдеуді қамтамасыз етеді. Өз ресурстарын тиімді пайдалану мониторингі мақсатында Университет осы компоненттер бойынша жүргізілген жұмыстың нәтижелерін бағалау жүйесін әзірлейді және енгізед.
Университет озық технологиялар мен ғылыми әзірлемелерге қол жеткізуді және медициналық көмектің сапасын арттыратын болады.
Университет барлық негізгі үдерістердің сапасын бақылаудың қажетті, соның ішінде статистикалық әдістерін жоспарлы түрде әзірлеп, енгізетін болады..
Университет сапаны қамтамасыз ету шеңберінде біліктілікті арттыру, ағылшын тілін білу, қажетті ақпараттық ресурстарға қол жеткізу міндеттерін шешетін болады және қызметкерлердің басқа да санаттары арасында, бірінші кезекте – әкімшілік-басқарушы қызметкерлерді.
Барлық ұжымды үдерістердің сапасын белсенді жақсартуға тарту мақсатында Университет «кайдзен» – сапаны үздіксіз жақсарту философиясын жоспарлы түрде енгізетін болады.
Сапаны қамтамасыз етудің қажетті шарттарын сақтау үшін Университет жоспарлау кезеңінде жоспарлау кезеңінде ұсынылған әрекеттерді басымдықтар негізінде бағалайды және қолда бар қаржылық және басқа ресурстарды оларды жүргізу үшін жеткілікті көлемде бөледі.