Posted by & filed under Инновационные методы обучения, Категории.

Суатай С.Қ., Тәттібаева А.Е.

С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті

 

Резюме В статье рассматриваются методы обучения казахского языка в медицинских заведениях.

 

Түйін Қазақ тілін оқыту бағдарламасы ЖОО-да мемлекеттік тілді заман сұранысы мен тапсырысқа сай, білім сапасын көтеріп, студенттердің кәсіптік бағдарлы дағдыларын қалыптастыруға бағытталған жаңа технологияны қолдана оқытуға негізделеді.

Abstrakct The article deals with methods of teaching the Kazakh language in medical institutions.

 

Қоғам дамуының қазіргі кезінде жоғары оқу орындарында оқыту үрдісін жетілдіруде, болашақ мамандардың ізденімпаздығын қалыптастыруда, шығармашылық ойлау қабілеттерін жетілдіруде, рухани дүниесін дамытуда кәсіби лексиканы тілдесім әрекеті арқылы оқытудың маңызы ерекше.

Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі білім беруді дамыту тұжырымдамасында: «Қазіргі заман жағдайында жоғары білім беру жүйесіне жаңа сана мен қоғамдық мәртебе беру және оны айрықша сала ретінде қабылдау қажет, оның бірінші кезектегі міндеті – жоғары білікті мамандарды оздыра даярлау, икемділік пен білімділік болуға тиісті»,- деп атап көрсетілгендей тек білікті маман ғана қоғамды дамытады, экономиканы өркендетеді. Маманның біліктілігі мен кәсіби деңгейінің жоғары болуы оқытуды дұрыс ұйымдастыра білумен байланысты.

Кәсіби лексиканы тілдесім әрекеті арқылы оқыту үшін бүгінгі таңдғы мамандыққа қатысты оқытуға  арналған әдістемелік зерттеулер мен еңбекерге талдау жасау қажет.

Н.Оралбаева, Ә.Аблақов кәсіптік-техникалық училище оқушыларына арналған «Қазақ тілі» оқу құралдарында мәтіндерден мамандыққа қатысты терминдер мен сөздерді табуға, ол сөздерден сөйлем құрауға, мазмұндама жазғызуға көңіл бөлген. «Қазақ тілі сабағында ешқашанда естен шығаруға болмайтын негізгі мақсат – жастарды еркін, жақсы әрі жатық сөйлеуге, сауатты жазуға, айтайын деген ойды дәл жеткізуге баулу, ана тілінің шексіз мол мүмкіндіктері мен сарқылмас байлығын дұрыс пайдалана білуге дағдыландыру, әдемі әрі әуенді, үйлесімді әрі ұйқасымды сөйлеудің, жазудың үлкен өнер екенін көңіліне ұялату, ұғындыру» [1, 3].

Қазіргі кезде жаңа инновациялық технологиялармен білім берудің негізгі мақсаты – қоғамның талаптарына сай жеке тұлғаны қалыптастыру. Осы бағытта соңғы жылдары қазақ тілін оқыту әдістемесінде оқыту технологияларының жаңа үлгілері, заман талабына сай әдістемелік амал-тәсілдердің көптеп қолданылып жүргенін білеміз. Сондықтан да жоғары оқу орындарында, яғни біздің арқау етіп отырған медициналық оқу орындарында кәсіби қазақ тілін оқыту барысында студенттерді болашақ өз мамандықтарына сай, яғни болашақ дәрігерді қазақша кәсіби сөйлеуге үйретуде жүйелілік пен сабақтастық, бірізділікді қалыптастырудың маңызы ерекше деуге болады. Әрине, мамандыққа қатысты тілді меңгеру арнайы алынған бір мәтінді оқыту және аудартумен ғана шектеліп қалмай, мәтіндегі тақырыптық сәйкестіктің алынып отырған мамандыққа сай мазмұн түсініктілігін қалыптастырып, мәтінге лексикалық және грамматикалық материалдардың сәйкестілігін басшылыққа алу керек.

Кәсіби тілді меңгертуде сөз тіркестерімен оңтайландырып алынған мамандыққа қатысты мәтіндермен, кәсіби терминдермен, сөздіктермен жұмыс түрлері жүргізіледі. Мамандықтарына байланысты шағын мәтіндер, сұхбаттар құрастыруға болады. Әр тақырыпқа сай сөздік және лексикалық минимум, сұрақтар беріледі.  Әр сабақтан соң мазмұнына сай сұрақтар мен тапсырмалар беріліп, қорытындылау мақсатында түрлі рөлдік ойындар мен дағдаяттық тапсырмалар беріледі.

Жалпы қазақ тілін сөйлесім әрекеттері арқылы оқыту мәселесі профессор Ф.Ш.Оразбаеваның «Тілдік қатынас: теориясы және әдістемесі» атты еңбегінен бастау алады. Ғалым еңбегінде: «Тілдік қатынас жүзеге асу үшін, айтылған не жазылған хабардың қабылданып, оған жауап қайтарылуы, яғни істің ортақ атқарылуы басты шарт. «Сөйлесім» осы шартты және ортақ тілдік әрекетті аңғартатын сөз» дей келіп, «Адам не туралы сөйлейтінін, тіл арқылы нені жеткізетіндігін білгенмен, тілді, сол сияқты сөйлеуді өзіне бағындыра алмайды, яғни сөйлесім әрекеті, адамның сөйлеу тілі өзіне тәуелді емес, ол – табиғат берген, жаратылыстан туған күрделі процесс. Адам сөйлеуді жетілдіреді, дамытады, соның заңдылықтарын қарастырады, бірақ сөйлеу тілін өзі жасай алмайды. Осыдан сөйлеудің, тілдің қоғамдық-әлеуметтік сипаты аңғарылады. Хабардың қай түрі болса да шындыққа құралу керек, сонда ғана тілдік қатысым өз бетінше дамиды және сөйлеу (информацияны қабылдау, оған жауап қайтару, қайта жауап алу) қатысымдық құбылыстың мәнін ашады, адамдар арасындғы әлеуметтік көпір бола алады»,- деп ой қорытады да, сөйлесім әрекетінің бес түрін (оқылым, жазылым, тыңдалым, айтылым, тілдесім) көрсетеді [2, 52].

Студенттер мәтінмен әртүрлі жұмыстар істегенде (мәтінді оқу, мәтінге ат қою, мәтін бойынша сұрақтар дайындау, диалог құрастыру т.б.) байланыстырып сөйлей білуге үйренеді. Мәтін – қашан да тілдік әрекеттің нәтижесі болып табылады. Мәтінде тілдік тұлғалардың бәрі орын алады. Сондықтан, мәтін арқылы тілдің фонетикасын, лексикасын, грамматикасын меңгертуде.

Қазақ тілін оқыту бағдарламасы ЖОО-да мемлекеттік тілді заман сұранысы мен тапсырысқа сай, білім сапасын көтеріп, студенттердің кәсіптік бағдарлы дағдыларын қалыптастыруға бағытталған жаңа технологияны қолдана оқытуға негізделеді. Медицина мамандығын меңгеруге қажетті лексикалық қорды тілдік қатынаста  қатысымдық тұрғыдан жаңа жаңа технология арқылы іске асырудың амал-тәсілдерін іздестіру. Мамандыққа байланысты мәтіндерді оқытқан кезде тілдік қатынастың барлық түрлері қолданылады. Студенттердің мәтінді талдау әрекетімен бірге әңгімелесу арқылы сөйлеу әрекетіне, сұрақ-жауап арқылы тілдесім әрекетіне, мазмұндама жазғызу арқылы жазу әрекетіне үйрету көзделеді.

Мамандыққа байланысты мәтіндерді меңгерту арқылы студентті болашақ мамандығымен кеңірек таныстыруға мүмкіндік туады. Мысал, «Фармацевтика» факультетінің студенттеріне төмендегідей тапсырмалар беріледі:

1-тапсырма. «Дәрі және оның түрлері» мәтіні бойынша кездесетін жаңа сөздерді есте сақтаңыздар.

Сақтандыру, шипалы, жөтелді басатын, қызуды төмендететін, ауруды басатын, жансыздандыратын, терлететін, химиялық өнім

2-тапсырма. Мәтінді мәнерлеп оқып,  түсінгеніңзді айтыңыздар.

Дәрі және оның түрлері

Дәрілер – ауруды емдеу және аурудан сақтандыру үшін қолданылатын шипалы заттар. Дәрі адам баласына өте ертеден белгілі. Біздің жаңа жыл санауымыздан IV-V ғ. Бұрын грек дәрігері Гиппократ, Рим дәрігері Галеннің еңбектерінде дәрілер туралы жазылған. Галеннің пікірінше табиғата дайын тұрған дәрі жоқ, бірақ өсімдік пен жануар ағзасында сол дәрі-дәрмектерді жасауға өте қажетті заттар бар. Атақты азиялық ғалым дәрігер – Ибн Синаның ғылыми еңбектерінде де дәрі мәселесіне зор мән берілген.

Фармакология ғылымы ХІХ ғасырдың ортасында дамыды. Осыған байланысты кокаин, ұйықтататын, жансыздандыратын тағы басқа дәрілер шығарыла бастады. Дәрілер жасалуына қарай бірнеше топтарға бөлінеді.

а) химиялық синтез өнімінен;

ә) тірі ағзадан (анбиотиктер, кейбір витаминдер, гормоналдық ферментті препараттар);

б) дәрілік өсімдіктерден;

в) мұнай, минералды тұздар, тас, көмір, тағы басқалардан жасалатын дәрілер.

Дәрілер қолданылуына және науқас адамдарға әсер етуіне қарай: антибиотиктер, антисептикалық дәрілер, ауруды басатын, жөтелді басатын т.б. болып бөлінеді.

Дәрілер фармацевтика зауыттарына жасалады, дәріханаларда дайындалып, сонда сақталады. Дәрілер ұнтақ, таблетка, микстура, тұндырма, ерітінді, паста тәрізді т.б. түрде болады. Дәрінің науқас адамға әсер ету күші оның құрамына және науқастың жасына, жалпы жағдайына байланысты. Дәріні дәрігердің рұқсатымен белгілі мөлшерде тамақтану алдында не тамақтан кейін пайдалану керек. Пайдалану мерзімі өткен дәріні тастау керек.

 

3-тапсырма. Мәтінге байланысты білетін дәрілердің түрлерін жазыңыздар.

 

4-тапсырма. Оң бағандағы етістіктерді пайдаланып, сол жақтағы сөздермен (сұрақ арқылы) сөз тіркесін құраңыз.

фармокология                                  сақтандыру (неден?)

дәрілер                                              жазылған (қайда?)

дәріханаларда                                  шығарылу (нелер?)

аурудан                                             жасау (неден?)

тірі ағзадан                                       дамыды (не?)

Гален еңбектерінде                         сақтау (қайда?)

 

Мәтін бойынша тапсырмалар берілді. Ол тапсырмалар студенттердің қазақша сөйлеу тілін дамытуға бағытталады. Олар:

 • мәтіндегі сөздердің түсінікті, түсініксіз екендігін сұрау;
 • мәтіндегі сөздерді лексикалық жақтан түсіндіру;
 • мәтіндегі сөздердің түбір тұлғасын анықтау;
 • мәтіндегі сөздерді сөз таптарына сай талдау;
 • мәтіндегі сөз тіркестерінің түрлерін ажырату;
 • мәтіндегі жай сөйлемнің түрлері мен тыныс белгілерін ажырату;
 • мәтіндегі құрмалас сөйлемдердің жолдары мен компоненттерін талдау;
 • мәтіндегі сөздердің орын тәртібі мен байланысу жолдарын ажырату;
 • мәтіндегі қиындау сөздер мен сөйлемдерді қайталатып оқыту;
 • мәтіндегі қате оқылған объектілерді тыңдап отырған студенттерге түзеттіру;
 • мәтіннің қысқаша мазмұнын айтқызу;
 • мәтінді дұрыс оқуға пайдасы тиетін жаңалық хабарларды оқыту және т.б.

Сонымен, «Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың мемлекеттік бағдарламасында» тұлғаның қалыптасуына жағдай жасау арқылы еліміздің ертеңіне жауапты мамандарды тәрбиелеу жолдарының бірі ретінде «… дүниеге жауапкершілікпен қарайтын, инновациялық, шығармашылық ойлауға дағдыланған, дүниетанымдық мәдениеті жетілген, адамгершілігі мол және білікті мамандардың жаңа ұрпағын қалыптастыру» міндеті қойылған [3]. Бұл үштұғырлы тіл саясатын ұстанып отырған егемен елдің болашақ мамандарының мемлекеттік тілде еркін сөйлеп, оны өзі қызмет ететін салада қолдана алуы олардың кәсіби әлеуетін арттырумен қатар  елжандылық қасиеттерін де қалыптастырудың басты шарты болып табылатынын  танытады.

Кез келген өркениетті мемлекеттегі аса маңызды қоғамдық саланың бірі – медицина саласы. Себебі мемлекеттің басты байлығы саналатын халықтың денсаулығы – оның толыққанды ел екендігінің де басты көрсеткіші. Сондықтан медицина саласы бойынша білікті маман тәрбиелеу ісінде мемлекеттік тілдің, қазақ әдеби тілінің атқарар рөлі ерекше. Қазақ әдеби тілінің танымдық әрі коммуникативтік қызметінің сан-қырлылығын көрсететін де осы сала.

Медицина саласында қазақ тілінде атаулық және әрекеттік мәндегі терминдер де, сөз тіркестері де, фразеологизмдер де, мақал-мәтелдер де қалыптасып орныққаны белгілі. Бүгінде барлық жоғары оқу орындарында оқытылып отырған пәндердің жаңа заман талабына лайық меңгертілуі Қазақстан Республикасы өз алдына егеменді ел болуымен байланысты оның әлеуметтік экономикасының қайта құрылуы, мәдени байлығының күннен-күнге алға басуы нәтижесінде мемлекеттік тілдің кең өркендеуіне жаңа мүмкіндіктердің  кеңеюімен тығыз ұштасып жатыр. Сол себепті жоғары білім жүйесінде мемлекеттік тілді әрбір мамандықтың ерекшеліктері мен тілдік жүйесін ескере отырып үйрету күн тәртібіне өткір қойылып отыр. Бұл өзекті мәселе «Қазақстан  Республикасының  Конституциясында», ҚР «Білім туралы» Заңында, «Қазақстан Республикасында  гуманитарлық  білім  беру  тұжырымдамасында»  және Елбасының  «Қазақстан  халқына Жолдауларында» және т.б. мемлекеттік деңгейдегі маңызды құжаттарда қазақ тілінің өрісін кеңейту елдік тұрғыда көтеріліп отырған жаңа кезеңде мемлекеттік тілді әлеуметтік тұрғыда қоғамның барлық саласында қолдану мақсатына сай меңгертудің басым бағыттарын айқындаумен байланысты шешілері даусыз.

 

Әдебиеттер

 1. Н.Оралбаева, Ә.Аблақов. Қазақ тілі. –Алматы, 1989.
 2. Ф.Ш. Оразбаева. Тілдік қатынас. – Алматы: Сөздік, 2005.
 3. Қазақстан Республикасының білім беруді дамытудың бағдарламасы.

Posted by & filed under Инновационные методы обучения, Категории.

Садыкова А.А., Салпебаева С.Т.,  Тилембаева А.А., Рахманова А.М.

Казахский национальный медицинский университет им.С.Д.Асфендиярова

 

Түйін  Бұл мақалада 7 негізгі білімді құзыреттіліктер көрсетілген.

 

Резюме В этой статье рассматривается 7 ключевых образовательных компетенции.

 

Abstrakct  This article deals with competitive approach of languages. There are 7 key educational competences. Each of them is described in the   article.

 

Изменение общественно-политической ситуации, развитие международных контактов во всех сферах, вовлеченность в эти контакты, международная интеграция привели к росту роли и значения умений и навыков реального иноязычного общения. Изменилось и само понимание этого общения в языковой педагогике и шире – в образовании в целом.

Формирование ключевых компетенций обучающихся является одной из важнейших задач, в связи с модернизацией отечественного образования. В связи с этим актуальным становится вопрос компетентностного подхода в образовании. Исследователи компетентностного подхода к обучению предлагают несколько классификаций ключевых компетенций. По одной из них (автор А.В. Хуторской), ключевыми образовательными компетенциями являются:

 

1.   Ценностно – смысловая.
2.   Общекультурная.
3.   Учебно – познавательная.
4.   Информационная.
5.   Коммуникативная.
6.   Социально – трудовая.
7.   Личностного совершенствования.

 

Данная классификация оказалась наиболее отвечающей требованиям компетентностного подхода, так как составлена на основе главных целей общего образования, структурного представления социального опыта и опыта личности, а также основных видов деятельности:

1. Ценностно-смысловая компетенция обеспечивает механизм самоопределения студента в ситуациях учебной и иной деятельности. Она демонстрирует, каковы его ценностные ориентиры, способен ли он понимать свою роль и предназначение в мире, может ли выбирать установки для своих решений и поступков, ответственно ли студент относится к выбору решения. Студенты овладевают данной компетенцией, участвуя в нравственных беседах, в ситуациях морального выбора поступков.

2.   Общекультурная компетенция позволяет учащимся приобщиться к диалогу культур, выяснить культурологические основы семейных, социальных, общественных явлений и традиций, роль науки и религии в жизни человека. Одновременно данная компетенция показывает, насколько студент компетентен в бытовой и культурно — досуговой сфере (например, при организации свободного времени).

В плане изучения иностранных языков речь идёт о формировании социокультурной компетенции. Современные УМК по иностранным языкам направлены как раз на формирование социокультурной компетенции, которая рассматривается как:

— готовность и способность находить общее и культуроспецифическое в моделях развития изучаемого и родного языков,

— находить, сравнивать и обобщать культуроведческую информацию, получаемую из разных источников и на разных языках,

— строить речевое взаимодействие в соответствии с нормами, принятыми в той или иной культуре, с учетом речевой специфики.

3. Учебно-познавательная компетенция включает в себя элементы логической, методологической, общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми объектами. Сюда относятся знания и умения организации целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки учебно-познавательной деятельности. Так, например, учащимся предлагается еще раз проверить собственную работу (грамматический тест, сочинение), уже проверенную учителем, но без исправленных ошибок. Учитель подробно обсуждает с ними причины появления ошибок, учащиеся выполняют работу над ошибками, проделывают еще ряд упражнений, направленных на лучшее усвоение материала, анализируют неточности стиля и формы. На следующем этапе они выполняют повторную работу с учетом всех предыдущих замечаний.

4. Информационная компетенция обеспечивает навыками деятельности ученика по отношению к информации, содержащейся в учебных предметах и образовательных областях, а также в окружающем мире. Именно информационная компетенция в современном мире является залогом успешной реализации в различных сферах общения, в том числе и профессиональной. Для этого нужно:

— находить нужную информацию в различных источниках как на бумажных, так и на   электронных носителях на разных языках,

— отбирать необходимую информацию, выделяя главное и второстепенное,

— определять степень достоверности информации путем сравнения с информацией из других источников и ставить ее под сомнение,

— эффективно использовать полученную информацию,

— сохранять информацию, защитив ее от нежелательных пользователей.

5. Коммуникативная компетентность включает знание языков, способов взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и событиями, навыки работы в группе, владение различными социальными ролями в коллективе. Дети овладевают данной компетенцией в ролевых играх, при написании анкет и писем.

6. Социально-трудовая компетенция тесно связана с коммуникативной компетенцией. А.Н. Толстой считал, что «в человеке заложены безграничные источники творчества. Нужно их освободить и вскрыть. И сделать это, не заламывая рук с мольбою к справедливости, а ставя человека в подходящие общественные и материальные условия». Социально-трудовая компетенция направляет умение владения различными социальными ролями в сферу гражданско-общественной и социально — трудовой деятельности. Основной способ — ролевая игра, в ходе которой ученики не просто практикуются в использовании языковых навыков, но и готовят себя к будущим социальным ролям.

7. Компетенция личностного самосовершенствования направлена на освоение способов физического, духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональной саморегуляции и самоподдержки. В данной формации большую роль играет сам учитель, его стиль общения с людьми, его духовные ценности и приоритеты.

Подведем итог. В основе обучения иностранному языку в большей степени находятся не предметные компетенции (хотя они имеют отражение в государственных стандартах), а ключевые компетенции, как более универсальные. Именно они дают возможность для формирования учащегося как субъекта учебной деятельности и воспитания его личности.

Сегодня невозможно достичь цели, решить задачи обучения школьников иностранному языку без создания условий для самостоятельного присвоения, приобретения и осмысления ими знаний. Задача современного учителя- не преподносить знания школьникам, а более практичная и приземленная-создать мотивацию и сформировать комплекс умений учить самого себя. Назначение иностранного языка как предметной области школьного обучения состоит в формировании коммуникативной компетентности, то есть способности и готовности осуществлять непосредственное иноязычное общение. Сотрудничество учителя и учащегося предполагает умение педагога дозировать и направлять самостоятельность, предоставляемую школьнику, которая ведет к целеполаганию автономизации его познавательной деятельности как основы личностного становления и развития.

Процесс обучения осуществляется в условиях постоянного активного взаимодействия всех учащихся. Ученик и учитель являются равноправными субъектами обучения. Исключается доминирование какого-либо участника процесса. Это учит гуманному, демократическому подходу к модели.

 

Литература

 1. Сафонова, В. В. Коммуникативная компетенция: современные подходы к многоуровневому описанию в методических целях / В.В. Сафонова. –  М., 2004.
 2. Английский язык: компетентностный подход в преподавании: технологии : разработки уроков / авт. — сост. А.Г. Штарина. – Волгоград : Учитель, 2008.
 3. Ялалов, Ф. Г. Деятельностно-компетентностный подход к практико-ориентированному образованию / Ф. Г. Ялалов  // Интернет-журнал «Эйдос» : 15 янв. 2007. Режим доступа :

Posted by & filed under Инновационные методы обучения, Категории.

Садыканова С.Х.      ФОГП КазГАССА

 

Түйін Бұл мақалада оқушылардың тіл үйренуге деген қызығушылығын  әр түрлі  ойындар , тапсырмалар арқылы  арттыруға болатыны туралы айтылады.

 

Резюме В целях повышения мотивации у студентов  к занятиям помогает используются различного характера игры, преимущественно лингвистические. Игра позволяет одновременно решить

 

Abstrakct This article is devoted to untraditional methods of teaching language, developing vocabulary, using different kind of  games, creating new ideas.

 

Нестандартные, нетрадиционные формы проведения занятий  оказывают продуктивное и творческое влияние на развитие интеллекта, личностных качеств,  саморазвитие, самообразование, самовоспитание студента. Задача каждого  преподавателя – сделать занятие привлекательным и по-настоящему современным. В целях повышения мотивации у студентов  к занятиям помогает используются различного характера игры, преимущественно лингвистические.          Игра позволяет одновременно решить ряд проблем:

—              повысить уровень  знаний;

—              повысить интерес студентов к предмету;

—              повысить успеваемость и качество знаний студента;

—              сэкономить время на опрос студента;

—              дает возможность студентам заниматься  самостоятельно.

Активными формами обучения, применяемые на занятиях  учебного модуля, является игра.  В четырехтомном словаре русского языка (Ожегов С.И., Шведова И.Ю.) отмечается семь основных значений  слова «игра».  Использование  игр на занятиях превращает его в увлекательную форму, способствует развитию мышления, памяти, внимания. Игровые задания можно использовать  при изучении разделов: «Фонетика», «Морфология», «Лексикология», «Синтаксис». Можно использовать разнообразные формы   игры: »Кто быстрей», «Защити свой выбор», «Перевертыши», «Угадай», «Мы переводчики», «Четвертый лишний» и т.д. Большой интерес вызывает работа с анаграммами. Если какое-либо слово от перестановки в нем букв образует другое слово, имеющее иной смысл, то эти слова называют анаграммами  липа-пила. Приведем пример.

Задание: Придумайте новые слова, состоящие из этих же букв в другом порядке: атлас (салат), акт (так), адрес (среда), рад (дар), армия (Мария, мир), автор (товар, отвар, вор), образ ( бор, роза, раб), слово ( волос, вол ), чувство (ус, вот). Для закрепления темы по изучению сложноподчиненного предложения можно провести игру «Найди свою половину». На одной карточке – вопросы, на другой – опорные таблицы для ответов. Цвет карточек с вопросом и ответом одинаковый. Студенты выбирают карточку,  ищут по цвету свою половину, вместе работают. При изучении темы «Части речи» студенты выступают в роли следователей. Составляется портрет неизвестного объекта. Они вспоминают все, что знают о нем. Дополняют друг друга и составляют опорную таблицу. При изучении лексического значения слова можно использовать игру «Угадай».  О каком слове идет речь? Самое достойное слово, на котором «мир стоит», которое «сверкает ярче солнца», «в огне не горит», «в воде не тонет», «суда не боится», «с ложью не дружит», «всегда живет с хорошими людьми». (Правда).  Найдите друзей и врагов слова «правда». Какие слова вы будете подбирать? (синонимы, однокоренные слова – это «друзья», а антонимы – «враги»). Делаем такую запись: Правда. Синонимы. Антонимы. Родственные слова : истина, неправда, правдивый, справедливость, ложь, правдиво,  враньё, правдолюб, правдоискатель. Для проверки орфографических навыков эффективно использовать «Взаимодиктант». Каждой паре раздается карточка с текстом. Студенты диктуют друг другу текст, затем проверяют. При работе над темой «Деловое письмо» — игра «Биржа труда». Группа делится на «консультантов», »отдел по кадровой политике». При приеме на вакантную должность заполняется анкеты, автобиографии, резюме, рекомендательное письмо. Консультанты рассказывают  о профессиях. Обучающая игра «Образная память» выявляет  находчивых. Группа делится на команды. Каждой команде   предлагается изобразить в виде немой сцены слово или часть текста.

При работе над текстом  используется  игра» Мозговая атака» —   написание, доработка, редактирование   получившегося  текста. Игра «Поле чудес»  помогает  при словарной работе, при составлении глоссарий.  Поиск новых путей   для организации   занятий помогают пробудить интерес к предмету.  Игровые задания предназначены для индивидуального и коллективного выполнения и выбираются преподавателем по усмотрению .  Использование  игр    дает высокие результаты:  развивает творческие, исследовательские способности студента, повышает их активность; способствует интенсификации учебно-воспитательного процесса, более осмысленному изучению материала, приобретению навыков самоорганизации, превращению систематических знаний в системные; помогает развитию познавательной деятельности учащихся и интереса к предмету; развивает у учащихся логическое мышление, значительно повышает уровень рефлексивных действий с  изучаемым материалом.

 

Литература

1. Ожегов С.И., Шведова И.Ю. Толковый словарь русского языка, М., 1999г.

2.Аникеева Н.П. Игра в педагогическом процессе, Новосибирск, 1989г. 3. 3. 3.Аникеев Н.П. Педагогика и психология игры, М, 1986г.

4. Вуарен Н. Что такое игра? // Культура, 1982г.

5. Минскин Е.М. От игры к знаниям, М. 1982г.

6. Жампеисова М.М  Модульная технология обучения. А.2002г.

Posted by & filed under Инновационные методы обучения, Категории.

 

Садуакасова Г.М., Мысеке А.Б., Бекенаева К.С.

Казахский национальный медицинский университет им.С.Д.Асфендиярова

 

Резюме Использование последних достижений в области мультимедийных технологий позволяет облегчить работу преподавателя, интенсифицировать образовательный процесс, повысить у учащихся мотивацию к обучению, осуществить индивидуальный подход, повысить эффективность и качество образования. Оптимизация педагогического процесса – логическая последовательность действий преподавателя для избранного сценария учебно-воспитательного процесса.

 

Abstrakct Application of the last achievements in the field of multimedia technologies allows to lighten the teacher’s work, to intensify educational process, to raise pupil’s motivation to training, to carry out an individual approach in training, to increase efficiency and quality of education. Optimization of pedagogic process is adjective consistency of teachers action for select continuity of educational process.

 

Түйін Мультимедиялық технологиялар аймағындағы соңғы жетістіктерді қолдану оқытушының жұмысын жеңілдетуге, оқу үрдісін интенсификациялауға мүмкіндік туғызып, оқушының оқуға деген құштарлығын күшейтеді және білім беру сапасын арттырады. Педагогикалық үрдісті оптимизациялау – оқытушының оқу-тәрбиелік жұмысының жоспары үшін әрекеттердің логикалық тізбегі.

 

Каждому преподавателю хорошо известно значение научной организации труда, которая открывает широкие перспективы для повышения эффективности любой деятельности. Одним из важнейших принципов научной организации труда является принцип оптимизации. Использование современных информационных технологий и является тем средством, которое помогает оптимизировать учебный процесс.

Выбор оптимальных методов обучения – это один из центральных моментов оптимизации учебного процесса. Так как занятие в качестве неотъемлемых компонентов имеет организацию, стимулирование и контроль, то и методы обучения можно разделить на три большие группы:

 • методы организации учебно-познавательной деятельности;
 • методы стимулирования учебно-познавательной деятельности;
 • методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности.

Каждая из названных групп состоит из конкретных методов обучения.

При организации учебно-познавательной деятельности применяются в первую очередь:

 • словесные методы (рассказ, лекция, беседа и др.),
 • наглядные методы (демонстрация какого-либо устройства, показ иллюстраций, схем, рисунков),
 • практические методы (упражнения, лабораторные, практические работы и др.).

К методам стимулирования и мотивации учения можно отнести:

 • метод познавательной игры, метод учебных дискуссий,
 • метод поощрения,
 • метод создания ситуаций успеха в учебе.

Эти специальные методы направлены на обеспечение интереса студентов к учению, повышения их ответственности к учебе.

И, как показывает практика, большое значение имеет контроль и самоконтроль, осуществляемый:

 • методами устного, письменного контроля
 • индивидуального
 • лабораторного,
 • фронтального контроля и др.

Организация контроля за степенью усвоения материала

Традиционные формы контроля знаний в некоторых случаях недостаточно действенны, что отражается на качестве обучения.

Субъективизм,  используемый в традиционном контроле, сплошь и рядом приводит к расхождению представлений преподавателя и студента об оцениваемом объекте. Расхождение в случае неудовлетворительных оценок, как правило, сопровождается конфронтацией, которая изначально снимает возможность сотрудничества преподавателя и студента в процессе контроля. В этой связи приходится искать новые возможности повышения эффективности проверки качества знаний.

В последнее время в качестве такой возможности все большее применение находит тестирование. Причем существует несколько мнений об этой форме контроля знаний: от горячего одобрения до резкой критики. Очень многие признают тесты качественным и объективным способом оценивания, рассматривают тесты как средство радикального преобразования учебного процесса в сторону его снижения трудоемкости. Они признают метод тестов как надежный, объективный, экономичный.

Тестовая проверка имеет ряд преимуществ перед традиционными формами и методами. Она позволяет более рационально использовать время занятия, охватить больший объем содержания, быстро установить обратную связь с учащимися и определить результаты усвоения материала, сосредоточить внимание на пробелах в знаниях и умениях и внести в них коррективы.

Основными достоинствами тестовой формы контроля знаний являются:

 • учет индивидуальных особенностей учащихся;
 • контроль качества усвоения не только практического, но и теоретического учебного материала;
 • возможность детальной проверки усвоения учащимися каждой темы курса;
 • осуществление оперативной диагностики уровня усвоения учебного материала каждым студентом;
 • экономия учебного времени при контроле знаний и оценке результатов обученности;
 • разнообразие форм контроля.

На практике наибольшее распространение получили следующие формы тестовых заданий:

 • закрытые тестовые задания (с выбором правильного варианта ответа из нескольких предложенных)
 • полузакрытые тестовые задания (ответ известен только обработчику),
 • открытые тестовые задания (ответ не задан),
 • задания на установление соответствия,
 • задания на установление правильной последовательности.

Тестовый контроль обеспечивает одновременную проверку знаний учащихся всей группы и формирует у них мотивацию для подготовки к каждому занятию, дисциплинирует их.  Тестовый контроль позволяет индивидуализировать работу со студентами.

Применение компьютерных технологий дает возможность учащимся более быстро и эффективно выполнять предложенные тестовые задания, предоставляет обучающимся и преподавателям возможность эффективнее распределять свое время, реализовывать творческий потенциал.

Все сказанное выше дает основание сделать вывод о том, что правильное использование основных способов оптимизации обучения не приводит к перегрузке преподавателя, так как это заранее ориентировано на экономию времени и усилий преподавателя. Первоначальные же дополнительные затраты времени абсолютно необходимы, потом они уменьшаются постепенно по мере накопления опыта оптимизации и с лихвой окупаются не только его экономией, но также более высокими результатами обучения.

Оптимизация обучения освобождает преподавателя от весьма распространенных, но нерациональных затрат времени. Она исключает выполнение чрезмерно большого числа заданий на занятиях. Именно исключение или резкое сокращение затрат времени на «доделывание» и «переделывание» является одним из основных требований оптимизации обучения.

Литература

 1. Полат Е.С. “Новые педагогические и информационные технологии в системе образования”, М, Издательский центр “Академия”, 2005 г – 272 с.
 2. “Актуальные проблемы информатизации профессионального образования”, материалы республиканской научно-практической конференции, Казань РИЦ “Школа”, 2006 г -152 с.

 

Posted by & filed under Инновационные методы обучения, Категории.

Сагантаева С.Х., Салпебаева С.Т.,Тилембаева А.А., Рахманова А.М.

Казахский национальный медицинский университет им.С.Д.Асфендиярова

 

Резюме  В этой статье рассматривается модели формирования интерактивной компетенции.

 

 

СТУДЕНТТЕРДІ ОҚЫТУДАҒЫ ИНТЕРАКТИВТІК БІЛІКТІЛІКТІ ҚҰРАУ.

Сагантаева С.Х., Салпебаева С.Т.,Тилембаева А.А., Рахманова А.М.

Түйін  Бұл мақала интерактивті құзыреттілік жайында сөз қозғалған.

 

Abstrakct  This article deals with the an interactive approach and its formation, roles.

 

В современных социально-экономических условиях, характеризующихся активизацией международных контактов, расширением профессионального сотрудничества и делового партнерства, перед высшим образованием выдвигаются новые требования. Компетентное владение иностранным языком рассматривается как неотъемлемый компонент профессиональной подготовки студентов любой специальности. В этой связи актуализируется необходимость поиска путей формирования и развития у студентов нелингвистических вузов способности к межкультурному общению и готовности к познавательной деятельности посредством перехода от изучения иностранного языка как учебного предмета к его практическому применению в профессиональных целях. В современных исследованиях по проблеме обучения иностранному языку в нелингвистических вузах иноязычная профессиональная компетенция рассматривается как сложный конструкт, включающий когнитивный, лингвистический и интерактивный компоненты. В условиях все более набирающего темп процесса глобализации и повышенного спроса на специалистов, способных без помощи переводчика, быстро и компетентно решать профессиональные задачи, интерактивному компоненту, который трактуется как интерактивная компетенция, отводится ведущая роль. Несмотря на то, что специфика интеграции иноязычных коммуникативных навыков в профессиональную деятельность и особенности формирования интерактивной компетенции рассматриваются в работах многих ученых-педагогов (JI. Е. Алексеева, JI. М. Босова, Н. В. Баграмова, JL А. Петровская, М. Haley, Е. Hatch, Т. Pica, М. Rivers), исследования и практика преподавания иностранного языка в вузе подтверждают необходимость изучения таких вопросов, как выявление оптимальных условий и определение наиболее эффективных средств формирования интерактивной компетенции при обучении профессионально ориентированному иностранному языку.

Анализ педагогической проблемы позволил сделать вывод о том, что конкретные пути совершенствования системы лингвистической подготовки и выстраивания модели формирования иноязычной интерактивной компетенции необходимо искать в контексте противоречий между: — потребностью общества в специалистах, способных к профессиональному росту посредством иностранного языка, и недостаточной разработанностью теоретических вопросов, связанных с проблемой обучения студентов нелингвистических вузов активному владению профессионально ориентированным иностранным языком; — необходимостью создания модели обучения с учетом новейших достижений в области методики обучения иностранным языкам и недостаточно четко обозначенным комплексом педагогических условий для ее реализации.

Обучение профессионально ориентированному иностранному языку осуществляется на основе модели, предполагающей сочетание коммуникативного, когнитивно-аффективного, и личностно-ориентированного подходов, единство проблемности и коммуникативной направленности; — учебный процесс проходит в интерактивном режиме, что позволяет совместить социальный, гуманистический и лингводидактический аспекты обучения; — разработана четкая система методического обеспечения, способствующего формированию интерактивной компетенции студентов нелингвистических специальностей.

Интерактивная компетенция, которая рассматривается как готовность и способность к эффективному коммуникативному взаимодействию посредством восприятия, понимания и интерпретации смыслов иноязычного текста и его языкового выражения в условиях профессионального дискурса, является объектом формирования в процессе обучения профессионально ориентированному иностранному языку в нелингвистических вузах.

Формирование интерактивной компетенции достигается за счет использования модели обучения, предусматривающей сочетание гуманистических по своей сущности подходов: коммуникативного, когнитивно-аффективного и личностно-ориентированного; а также единство проблемности и коммуникативной направленности. Создание среды интерактивной коммуникации определяет стратегию обучения, которая выстраивается с учетом его лингводидактического, социального и гуманистического аспектов, и обеспечивает достижение студентами более высоких результатов в овладении профессионально ориентированным иностранным языком. Содержание и организация обучения студентов иностранному языку с учетом формирования интерактивной компетенции основываются на единстве предмета деятельности и направленности на решение профессиональных задач и включают использование системы аутентичного языкового материала, реструктурирование и оптимизацию учебного процесса посредством выделения значительной доли учебного времени формированию языкового сознания; создание атмосферы активного взаимодействия партнеров по общению в рамках коммуникативных ситуаций за счет реализации методов и технологий интерактивного и контекстного подходов (метод проектов, обучение в сотрудничестве, создание проблемных ситуаций, проведение коммуникативных мероприятий).

Существуют  необходимости создания эффективных педагогических условий, обеспечивающих компетентное владение профессионально ориентированным иностранным языком.  Замысел обучения профессионально ориентированному английскому языку был определен как формирование интерактивной компетенции, освоение способов и стратегий самостоятельной познавательной деятельности. Основной акцент при этом делался не на изучение инструментария (иностранного языка как такового), а на развитие способностей его использования в коммуникативных целях. Объединение коммуникативного и когнитивно-аффективного подходов к обучению иностранным языкам позволило по-новому взглянуть на содержание учебного процесса и обозначить ведущие лингводидакгические приемы его организации.

Использованные в предложенной модели методики способствовали качественному преобразованию отношений «преподаватель — студент»; смещению акцента в сторону формирования навыков конструирования собственных текстов; использованию дидактического потенциала проблемных заданий, направленных на развитие познавательной активности обучаемых, вооружение их способами самостоятельного поиска и добывания знаний; формированию исследовательских навыков.

Такая организация учебного процесса позволила совместить три основных аспекта обучения: 1) социальный, который включает требования, выдвигаемые перед выпускником вуза обществом и социально-экономическими условиями; 2) гуманистический, который предполагает формирование у обучаемых профессионально-значимых качеств; 3) лингводидактическоий, в рамках которого создаются педагогические условия, способствующие формированию иноязычной интерактивной компетенции. 4) Проверка эффективности предложенной модели осуществлялась на основании анализа статистических данных.

На основе обобщения и систематизации методов и средств, использованных при обучении студентов нелингвистических вузов профессионально ориентированному иностранному языку с ориентацией на формирование интерактивной компетенции, были сформулированы методические рекомендации. В контексте гуманизации образования и смещения акцентов на развитие личности обучаемого, расширение его интеллектуального потенциала и повышение творческой активности приоритетным требованием, выдвигаемым к уровню подготовки выпускников вузов, является компетентное владение иностранным языком. Это предполагает формирование интерактивной компетенции, которая понимается как способность к профессиональному взаимодействию средствами иностранного языка, в основе которого лежит необходимость сочетать языковую компетенцию, профессиональные знания и социально-поведенческий контекст. Интерактивная компетенция содействует развитию способности к межкультурному общению и готовности к познавательной самостоятельности в процессе профессиональной деятельности посредством перехода от изучения иностранного языка как учебного предмета к его практическому применению в профессиональных целях. Проблема, стоящая перед образованием в целом и высшим учебным заведением в частности, заключается в том, как перейти от декларативного признания гуманистический ценности иностранного языка в подготовке специалистов к сознательному и целенаправленному построению на ее основе учебного процесса. Сложившаяся ситуация требует пересмотра содержания обучения; приводит к необходимости введения новых педагогических технологий как наиболее адекватных социальному заказу общества и современным целям образования; ставит задачу поиска эффективной модели организации обучения иностранному языку в нелингвистических вузах, которая способствовала бы формированию интерактивной компетенции и самостоятельной познавательной активности будущего специалиста.

Литература

 1. Алексеева, Л. Е. Принципы интерактивного подхода к обучению профессионально ориентированному английскому языку Электронный ресурс. / Л. Алексеева- http://www.phil.pu.ru,
 2.  Андреев, А. Л. Компетентностная парадигма в образовании: опыт философ-ско-методологического анализа Текст. / А. Л. Андреев // Педагогика. 2005. -№4.
 3. Болотов, В. А. Компетентностная модель: от идеи к образовательной программе Текст. / В. А. Болотов, В. В. Сериков // Педагогика. 2003. — № 10
 4. Борозенец, Г. К. Формирование иноязычной коммуникативной компетентности будущих специалистов: Интегративный подход Текст. : монография /
 5. Бялоус Н. И. «Warming up» как средство активизации учебного процесса Текст. / Н. И. Бялоус // Иностранные языки в школе. 2006. — № 1.
 6. Brown, H. D. Teaching by Principles: An interactive approach to language pedagogy Текст. / H. D. Brown. NY: Longman, 2001.
 7. Gass, S. The Role of Input and Interaction in Second Language Acquisition. Introduction to the Special issue Текст. / S. Gass, A. Mackey, T. Pica // The Modern Language Journal. 1998. — № 82(3).
 8. Schmidt, R. The role of consciousness in second language acquisition Текст. / R. Schmidt //Applied Linguistics. 1990. — № 11.

Posted by & filed under Инновационные методы обучения, Категории.

 

  Сарсенбаева С.С., Абирова М.А.,Рамазанова Ш.Х.

Казахский национальный медицинский университет имени С.Д.Асфендиярова, г.Алматы

 

Резюме  Основное направление развития образования в Казахском  национальном  медицинском университете — формирование новой модели специалиста на основе качественно нового системного подхода в обучении.  Первым шагом создания  качественно-нового уровня медицинского образования в КазНМУ  путем реформирования и совершенствования его образовательного процесса на основе компетентностно-ориентированного подхода явилась разработка модели профессиональной компетентности выпускника КазНМУ. В настоящее время разработаны система оценки компетенций  по уровням обучения,  модель  компетенций преподавателя,  осуществляется академическая мобильность обучающихся, вводится дистанционная форма о формирования  компетенции самосовершенствования, вводится система зачётных единиц (кредитов).

 

С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІНДЕ БІЛІКТІ МАМАНДЫ ОҚЫТУДАҒЫ ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒА САЙ ТӘСІЛДЕР

Сарсенбаева С.С., Абирова М.А.,Рамазанова Ш.Х.

Түйін   Қазақ ұлттық медицина университетінде білім беруді дамытудың негізгі бағыты —  білім алудағы сапалы жаңа жүйенің негізінде маманның жаңа үлгісін қалыптастыру. ҚазҰМУ – дағы медициналық білім берудің сапалы жаңа деңгейін, құзыретті – бағдарланған негізінде, өзгертулер мен жетілдіру жолымен бірінші қадамын  құру ҚазҰМУ бітіруші түлегінің кәсіби құзыреттілік үлгісін өңдеу болып табылды. Қазіргі таңда, білім беру деңгейі бойынша құзыреттерді бағалау жүйесі, оқытушы құзыреттерінің үлгісі өңделіп, білім алушының академиялық ұтқырлығын жүзеге асыру, өзін – өзі жетілдіру құзыреттіліктерін қалыптастыру туралы қашықтық түрі енгізіліп, бірліктерді есепке алу жүйесі жүргізіліп жатыр (кредиттер).

 

Abstrakct    The main direction of development of education in the Kazakh National Medical University — the formation of a new model based on expert system qualitatively new approach to learning. The first step in creating a qualitatively new level of medical education in KazNMU by reforming and improving its educational process on the basis of the competence-oriented approach was to develop a model of professional competence of graduate KazNMU. In the currently developed system for assessing competence levels of training, competency model teacher by the academic mobility of students, introduced remote form on the formation of self-competence, introduces a system of credits (loans).

Цель любого образования — раскрыть творческий потенциал и   возможности самореализации каждой личности на благо всего общества.  Современное медицинское образование должно быть [1]: доступным для всех;  непрерывным; качественным; разносторонним; основанным на современных технологиях; активным (т.е. должен быть сделан акцент на активность, самостоятельность обучающихся, способность адаптироваться к меняющимся условиям); соответствующим нуждам здравоохранения.

Подготовка специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием в Казахстане осуществляется в 6-ти государственных и 2-х частных медицинских вузах.  Казахский национальный медицинский университет (КазНМУ) имени С.Д.Асфендиярова, за период более 80-ти летней истории выпустил из своих стен более  60 000  специалистов медицины и фармации.

В марте 2010 г.  КазНМУ  имени С.Д.Асфендиярова подписал Болонскую декларацию.

Болонский процесс предусматривает решение нескольких основных задач [2]:

 • Формирование системы зачётных единиц (кредитов).
 • Создание единой системы, контролирующей качество образования (международная система аккредитации вузов), образовательных стандартов.
 • Введение единого общеевропейского приложения к диплому.
 • Создание условий для свободного перемещения студентов и специалистов внутри Европы.
 • Возможность перехода на двухступенчатую модель обучения бакалавриат – магистратура (на отдельных факультетах).

Подписав Болонскую декларацию, университет  принял на себя определённые обязательства.  Основное направление развития образования в Казахском  национальном  медицинском университете — формирование новой модели специалиста на основе качественно нового системного подхода в обучении. В течение года коллектив КазНМУ работал над стратегией создания новых подходов к организации учебного процесса, созданию инновационных образовательных программ.  Сохраняя лучшие традиции отечественного образования,  в КазНМУ были предприняты реальные действия по адаптации своей системы подготовки кадров к европейской, т.е. стремление развивать непрерывность образования,  стимулировать интеграцию науки, практики и образования и неустанно повышать его качество [3].

Главной целью КазНМУ – флагмана медицинского образования  независимого Казахстана —    войти в единое европейское образовательное пространство и добиться международного признания образовательных программам  по ведущим специальностям медицины и фармации.

Первым шагом создания  качественно-нового уровня медицинского образования в КазНМУ  путем реформирования и совершенствования его образовательного процесса на основе компетентностно-ориентированного подхода явилась разработка модели профессиональной компетентности выпускника КазНМУ [4,5,6]. Решением ученого совета от 24.11.2009 в КазНМУ принята модель профессиональной компетентности выпускника, включающая следующие  компоненты:

 1. когнитивный компонент (знания), предполагает обладание базовыми и специальными теоретическими знаниями, необходимыми для осуществления эффективной профессиональной деятельности;
 2. операциональный компонент (навыки) – предполагает эффективное использование полученных знаний в будущей профессиональной деятельности или в дальнейшем обучении и определяется набором конкретных практических врачебных умений и навыков: обладание навыками клинического мышления, обладание клиническими практическими навыками для осуществления эффективной лечебной деятельности, умение осуществлять эффективные профилактические мероприятия для предупреждения заболеваний;
 3. аксиологический компонент (коммуникативные навыки) – предполагает умение эффективно сотрудничать с другими людьми: выстраивать эффективные коммуникации, сотрудничать с коллегами и поддерживать благоприятную атмосферу в коллективе для достижения профессиональных задач; устанавливать максимально доверительные отношения с пациентом и его родственниками;
 4. правовой компонент – предусматривает знание нормативно-правовой базы организации и осуществления врачебной деятельности в Республике Казахстан, знание особенностей налогового и административного права в ведущих странах мира и Республике Казахстан в области здравоохранения и фармации;
 5. непрерывное обучение — готовность конструировать и осуществлять собственную образовательную траекторию на протяжении всей жизни, обеспечивая успешность и  конкурентоспособность.

В результате  определения ключевых компетенций для выпускника КазНМУ, назрела необходимость создания оптимизированного и систематизированного компетентностного подхода в обучении  с учетом  специфики получаемой специальности (стоматология, фармация, общая медицина и т.д.). В связи с этим в КазНМУ впервые в высшем медицинском учебном заведении Республики  Казахстан были определены компетенции студентов для отдельных специальностей по уровням обучения.

Ключевые компетенции выпускников различных специальностей конкретизированы по уровням обучения, что предполагает их улучшение и развитие от курса к курсу. Квалификационные требования ГОСО специальностей (что должен знать, уметь выпускник и быть компетентным) были проанализированы и распределены по курсам обучения [7]. Данный подход позволил  проследить этапность формирования профессиональной компетентности и разработать образовательную траекторию различных специальностей путем обоснованного выбора элективных дисциплин, который строится по принципу дополнения компетенций, получение которых в полном объеме не обеспечивают дисциплины обязательного компонента.

В настоящее время КазНМУ имени С.Д.Асфендиярова   провел ряд мероприятий и активных шагов по реализации принципов Болонского процесса:

 • кластерный подход к управлению образовательным процессом. Создание Учебных Департаментов, комитетов по образовательным программам,объединяющих однопрофильные дисциплины.
 • определена последовательность формирования компетенций  выпускника по уровням обучения для каждой специальности, по которым ведется подготовка в КазНМУ. Это позволит сформировать образовательную траекторию специальности, реализация которой отражена в образовательной программе.
 • разработана стратегия формирования правовой компетентности  обучающихся всех категорий (бакалавны, интерны, резиденты, магистры, докторанты);
 • разработаны правила организации самостоятельной работы студентов (СРС). В перспективе планируется выполнение междисциплинарных и межмодульных учебно-образовательных и научных проектов, ведение с 1-го курса портфолио. Одним из перспективных направлений организации этого вида работы является  дистанционная форма.   Обучающиеся  имеют возможность  общаться с преподавателем, сдавать на проверку выполненные СРС в режиме on-line.  Преподаватели могут находиться в любом месте и распространять лекции, которые будут просмотрены в удобное время и дойдут до более широкой аудитории обучающихся.
 • разработаны и адаптированы в рамках действующего ГОСО с ориентацией на получение определенных компетенций на каждом этапе обучения,  образовательные  программы  специальностей.
 • На cегодняшний день составлены образовательные программы и определены компетенции по специальностям, которые наиболее перспективны и востребованы у потребителей образовательных услуг (обучающихся), работодателей. В дальнейшем перечень специальностей, по которым могут быть составлены образовательные программы, возможно, расширится.
 • изменен подход к организации образовательного процесса: от передачи знаний к формированию профессиональных компетенций требует иного подхода к  используемым методам обучения. Обучение  приобретает деятельностный  характер, акцент делается на обучение через практику.
 • внедрение и расширение возможностей применения  мультимедийных и интерактивных средств обучения в дополнение к традиционным формам позволяют повысить качество образования путём использования в образовательном процессе современных компьютерных технологий (обучающие компакт-диски, книги, атласы, презентации, фильмы, тесты и пр.);
 • разработана система оценки профессиональной компетентности обучающихся, формы и методы которой зависят от уровня обучения и оцениваемого компонента компетентности. Оцениваются не только знания, но и уровень сформированности профессиональной компетентности.
 • разработана стратегия формирования и оценки компетентности преподавателей КазНМУ.  Целью  данной стратегии являлась необходимость  дальнейшей и успешной реализации  модели медицинского образования, повышение требований к педагогу по уровню профессионального мастерства. Компетенции преподавателя медицинского Вуза включают:  профессиональные знания и навыки; научно-исследовательскую и информационную компетенции; педагогическую; коммуникативную; управленческую и профессионально-педагогическое самосовершенствование.
 • Одной из важнейших задач на этом пути  вхождения в международное   образовательное пространство является введение системы зачётных единиц (кредитов). Кредиты можно считать своеобразным международным эквивалентом оценки образования.  Зачёт кредитов позволяет обучающемуся в любой момент продолжить получение образования в другой стране — участнице Болонского процесса.  Введение системы зачётных единиц позволит студентам-медикам накапливать кредиты не только в вузах, но и в системе последипломного образования с последующим их зачётом (например, при повторной сертификации).
 • внедряются принципы  академической  мобильности студентов.
 • активна реализуется программа   визининг-профессоров.

Таким образом, сегодня в Казахстане в области образования сформулирована серьезная задача – достижение качества подготовки специалиста [8]. В КазНМУ впервые среди медицинских вузов РК была сформирована модель выпускника, которая предусматривает формирование ключевых компетенций,   позволяющих  выпускнику КазНМУ стать конкурентноспособным   и востребованным на современном рынке труда.

 

Литература

 1. Садовничий В.А. Высшее образование в России. Доступность. Качество. Конкурентоспособность. // Высшее образование сегодня. — № 6, 2006. – С.5-9.
 2. Аканов А.А.,Мирзабеков О.М., Ахметов В.И. с соав. Болонский процесс – путь КазНМУ в общеевропейское образовательное пространство. – Алматы, 2010.
 3. Аканов А.А., Хамзина Н.К., Ахметов В.И. с соав. Казахский национальный медицинский университет имени С.Д.Асфендиярова: на пути инновационных преобразований. – Алматы, 2010. – 181 с.
 4. Аканов А.А., Хамзина Н.К., Ахметов В.И. с соав. Медицинское образование, основанное на компетенциях: проблемы и перспективы. — Алматы, 2010.
 5. Ключевые компетенции 2000 (программа) // Oxford Cambridge and RSA Examinations./ Key Skills, 2000,- С.79-94
 6. Татур Ю.Г. Компетентность в структуре модели качества подготовки специалистов // Высшее образование сегодня. – 2004, № 3.
 7. Государственный общеобязательный стандарт медицинского образования. – Алматы,  2006.
 8.  Хамзина Н.К. Совершенствование медицинского образования. – Алматы, 2008.

Posted by & filed under Инновационные методы обучения, Категории.

Патсаев А.К., Дильдабекова Л.А.

Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия,г.Шымкент,

Резюме  Впоследние годы в исследовании форм организации обучения, форм обучения все больше внимания уделяется групповой учебной деятельности. В статье приводятся схемы проведения интерактивных занятий, в частности работа в парах.

 

Түйін   Ә.Қ. Патсаев, Л.А. Ділдабекованың «Жұптармен жұмыс — ұжымдық білім беру тәсілінің бірі» — атты мақаласында тәсілдің ұйымдастыру ережелері көрсетілген. Жұптармен жұмыс істеу барысында студенттер бір біріне жәрдем беріп, қарастырылып жатқан сұрақтарды терең ұғынады қателіктерді оңай тауып түзетеді, бір — бірін толықтырады және жауапкершілігі артады.

 

Abstrakct   In this article “Pair work – as one of the collective way forms of training” of authors Patsayev A. K. and Dildabekova L. A. it is a question about pair work as one of the effective forms of the educational process organization. At pair work students help each other, comprehend the questions being studied more deeply, find and correct the mistakes easier, supplement each other and become more responsible.

 

Теория обучения  долгое время основывалась на пассивных методах запоминания и последующего воспроизведения учебного материала. Поиск новых способов обучения ведет к тому, что учебный процесс сосредотачивается на обучающихся, поставленных перед необходимостью решения конкретных проблем.

Доказано, что результаты обучения  находятся в прямой зависимости от положения, которое занимает обучающийся, и от «психологического климата», который его окружает.  Среди важнейших задач, стоящих перед системой образования, особое место занимает поиск и освоение такой формы организации учебного процесса, которая  позволит не только эффективно формировать у обучающихся необходимый объем теоретических знаний, практических умений и навыков, но и целенаправленно развивать их интеллектуальные способности, стремление к самообразованию и самосовершенствованию. Известно, что решению таких задач способствует усиление индивидуализации обучения.

Форма организации обучения связана и с формами организации учебной деятельности или формами обучения. Под формами обучения нами понимаются виды организации взаимодействия обучаемых между собой и с обучающим в ходе одного занятия, направленные на интенсификацию и индивидуализацию учебного процесса [1].

В       последние годы в исследовании форм организации обучения, форм обучения все больше внимания уделяется групповой учебной деятельности. Так, по В.К. Дьяченко [2], организационная структура групповых способов обучения может быть комбинированной, то есть содержать в себе различные формы: групповую (когда один обучает многих), парную, индивидуальную. При этом доминирующее значение имеет именно групповое обучение.

При групповой форме состав класса для работы разбивается на типологические группы, бригады, звенья. Группы могут работать как над общим, так и над специфическими заданиями. Каждая группа продвигается своим темпом. «Группа, — пишет Я. Скалкова [3], — представляет собой коллектив, объединенный общей целью и направляющий усилия каждого на ее достижение, способствующих реализации творческого потенциала, способностей и интересов личности, формирующий нравственные отношения между его членами». Но, как замечает Ю.К. Бабанский, не всякая групповая деятельность является коллективной. Она приобретает коллективный характер в том случае, когда ученики сообща намечают цель, способы действий и коллективно анализируют ее результаты.

Термин «коллективная работа» обозначает, как правило, не величину группы, а качество взаимодействия в ней. Ряд ученых (Й.Х. Лийметс, М.М. Чередов, М.Д. Виноградова, И.Б. Первин) считают, что коллективная работа может быть фронтальной, групповой и парной. Коллективной же она становится при условии высокого уровня сплоченности группы, высокого уровня развития коллектива. Коллективным же способом  считается «общение каждого с каждым и по очереди» в «диалогических сочетаниях» (по А.Г. Ривину) или в «парах сменного состава» (по М.Н. Скаткину), или в «динамичных парах» (по А.С. Границкой).  Такое общение строится на основе взаимного обучения и взаимного контроля и представляет коллективный способ обучения (В.К. Дьяченко) [4].

Источником идеи коллективного способа обучения (КСО) послужила методика, разработанная и апробированная профессором А.Г. Ривиным в 1918-1930 гг. ХХ века. А.Г. Ривин предложил поабзацное изучение учебных текстов, перессказ содержания в диалогической беседе («диалогических сочетаниях») и индивидуальный отчет по изученному или отчет в общей группе. Ученики А.Г. Ривина работали в парах, состав которых постоянно менялся: все работают со многими по очереди.  Такую работу М.Н. Скаткин и В.К. Дьяченко назвали работой в парах сменного состава [5].

Идеи методики А.Г. Ривина легли в основу метода коллективного способа обучения (М.Н. Скаткин и В.К. Дьяченко, 70-е гг. ХХ в.), который начал внедряться в отечественных учебных заведениях. На данный момент метод КСО представлен рядом методик (обратная методика Ривина, методика Ривина-Баженова, Мурманская методика и методика «взаимопередач тем» — две последние предполагают отчет (о выполнении заданий) в малых группах). Все эти методики, решая разные дидактические задачи, строятся на работе учащихся в парах сменного состава.

Проблему активизации познавательной и коммуникативной деятельности учащихся посредством работы в парах решала профессор Е.С. Полат. Ею была детально разработана методика парной работы на уроке иностранного языка [6].  «Под работой в парах» понимается такая форма проведения занятий, при которой студенты группы распределены на пары, работающих над учебным материалом совместно, во взаимной зависимости, по согласованному между собой плану или порядку работы. Задания могут быть для всех пар данной группы либо одинаковыми, либо различными. Работу в парах характеризует непосредственное взаимодействие между обучающимися, и их совместная деятельность.

На кафедре фармакогнозии и химии ЮКГФА в ученбом процессе применяется коллективный способ обучения. По курсу «Аналитическая химия» лабораторно-практические занятия по темам «Титриметрические методы анализа» проводятся с использованием методики «Работы в парах». Такая организация занятия обеспечивает усвоение студентами теоретических основ количественного анализа, приобритение практических навыков самостоятельной работы, и овладение техникой выполнения всех операции количественного анализа, которые необходимы для дальнейшего изучения профильных дисциплин и дальнейшей профессиональной деятельности провизора.    Работа в парах как форма коллективной деятельности – способ организации совместных усилий обучающихся по решению поставленной на уроке учебно-познавательной задачи в составе группы (совместное планирование выполнения учебно-трудовых операций, обсуждение и выбор способов решения учебных задач, взаимопомощь, сотрудничество в процессе труда).

При распределении обучающихся по парам мы руководствовались следующими принципами:

— попросить обучающихся рассчитаться;

— перед началом занятия можно провести тестирование, разделить по результатам на две группы (сильные и слабые) и объединить по одному человеку из каждой группы;

— преподаватель сам распределяет пары, разделяя неактивных и конфликтных обучающихся;

— обучающиеся сами на листе бумаги пишут, с кем им хотелось бы работать, затем создаются пары.

Качественный состав группы определяет то, насколько эффективно будут взаимодействовать обучающиеся в процессе совместной деятельности, насколько успешно справятся с заданием. Удачно подобранная по составу группа уже сама по себе создает мотивацию к взаимодействию ее членов. В формировании пар ведущими являются следующие критерии: разные учебные возможности (уровень обученности); психологическая совместимость учащихся (межличностные отношения, тип темперамента).

Обучающиеся должны дополнять друг друга, чтобы при необходимости быть в состоянии оказать друг другу помощь.  Разбивка группы производится оперативно на время урока или как норма, выработанная на основе договора между преподавателем и обучающимися в начале конкретного учебного периода (учебная неделя, семестр, полугодие, год). Положительные моменты работы в парах заключаются в следующем:

 1. в работу активно включаются все обучающиеся; создаются условия для оказания взаимопомощи, в процессе которой сами обучающиеся осуществляют индивидуальный подход;
 2. развиваются и укрепляются навыки коллективного труда;
 3. усвоение нового материала происходит лучше, обучающиеся глубже осознают вопросы, изучаемые в процессе работы в парах, включающей как обязательный элемент индивидуальное выполнение каждым обучающимся части выполняемых заданий;
 4. результаты индивидуальной работы становятся предметом обсуждения всей группы, что приводит к нахождению и исправлению ошибок и позволяет лучше закрепить и совершенствовать знания и умения.

Во время работы в парах преподаватель выполняет разнообразные функции: контролирует ход работы в парах, отвечает на вопросы, регулирует споры, порядок работы и в случае крайней необходимости оказывает помощь отдельным студентам или паре в целом. Самоконтроль и взаимоконтроль в ходе совместной работы в парах на данном этапе не заменяет контроль со стороны преподавателя. Обучающиеся проверяют друг друга, помогают друг другу исправлять ошибки, при необходимости объясняют их. Перед парой стоит задача – проверить у каждого правильность выполнения задания. Во время совместной работы в парах, обучающиеся могут столкнуться с определенными трудностями в общении друг с другом, которые, вполне вероятно, обусловлены недостатком культуры общения самих обучающихся. Также возможно, что некоторые из обучающихся не осознают значимость собственных усилий для достижения общей цели.

Чтобы сотрудничество состоялось, нужно приучать обучающихся:

— взаимодействовать в парах с любым партнером или партнерами;

— работать активно, серьезно относясь к порученному заданию;

— вежливо и доброжелательно общаться с партнерами;

— испытывать чувство ответственности не только за собственные успехи, но и за успехи своих партнеров, всей группы;

— полностью осознавать, что совместная работа в парах – это серьезный и ответственный труд.

Индивидуализация учебного процесса активизирует познавательную деятельность обучающегося и ведет к изменению роли преподавателя с традиционно-контролирующей на управление внешними факторами: формирование установок, определение информационной среды, включение индивидуализированной формы организации обучения в структуру занятия. Данная реорганизация направлена на повышение качества обучения, обеспечение «прозрачности» учебного процесса, улучшение методического обеспечения, увеличение мобильности студентов и преподавателей.

Результаты промежуточного контроля показали в тех группах, где проводились лабораторно-практические занятия по методике «работа в парах» успеваемость повысилась. В первой  группе из 12 студентов получивших оценку «отлично» составило 66,7%, «хорошо» — 33,3%. Во второй группе из 12 студентов  «отлично» составило 75%, «хорошо» -16,7%, удовлетворительно — 8,3%. В третьей группе из 12 студентов  «отлично» составило 81%, «хорошо» — 16,7%, удовлетворительно — 8,3%. В четвертой группе из 13 студентов  «отлично» составило 76,9%, «хорошо» — 8,3%, удовлетворительно — 16,7%. Таким образом, форма организации учебной деятельности как «работа в парах» дает возможность повысить качество обучения и успеваемость  обучающихся.

 

Литература

 1. Петровская Л.А. Активные методы социально-психологического воздействия на коммуникативные процессы. //Общение и оптимизация совместной деятельности. /Под ред. Г.М. Андреевой, Я. Яноушека. –М.: Изд-во МГУ, 1987. c.74-85.
 2. Дьяченко В.К.  Организационная структура учебного процесса и ее развитие. –М.: Педагогика, 1989. -160 c.
 3. Скалкова Я. Методология и методы педагогического исследования: Пер. с чешск. –М.: Педагогика, 1989. -295 c.
 4. Дьяченко В.К.  Сотрудничество в обучении: О коллективном способе учебной работы.  –М.: Просвещение, 1991. -191 c.
 5. Скаткин М.Н. Проблемы современной дидактики. 2-e изд. –М.: Педагогика, 1984. -96 c.

Полат Е.С., Соловьева И.Ю. Давайте говорить по-английский: Пособие для работы в парах: Первый год обучения. В 2ч. –М.:Гуманит.изд. Центр ВЛАДОС, 2003. -Ч.1: А.  -72 c.

Posted by & filed under Инновационные методы обучения, Категории.

Плешкова С.М., Шарипов К.О., Жакыпбекова С.С., Булыгин К.А., Колесникова Л.Г., Петрова Г.И., Ерджанова С.С., Берганаева Г.Е., Жетписбай Г.Е., Киргизбаева А.А., Мухамадиева Е.О., Лебекова Ж.Т.

Казахский Национальный Медицинский университет им. С.Д.Асфендиярова.  Кафедра биохимии

 

Резюме   Цель исследования – анализ педагогического контента кафедры биохимии КазНМУ. Методы исследования – анализ информации по теме педагогического контента на химических кафедрах медицинских ВУЗов. Выводы: 1) разрабатывается концепция внедрения методики квантования текстов и создания заданий в тестовой форме различных видов в условиях перехода на кредитную систему обучения; 2) планируется внедрение новых форм СРС и СРСП

Ключевые слова   педагогический контент, самостоятельная работа студентов, самостоятельная работа студентов под руководством преподавателя, квантование текстов, задания в тестовой форме различных видов

 

БИОХИМИЯ КАФЕДРАСЫНДА ПЕДАГОГИКАЛЫҚ КОНТЕНТТІ ДАЙЫНДАУ

Плешкова С.М., Шарипов К.О., Жакыпбекова С.С., Булыгин К.А., Колесникова Л.Г., Петрова Г.И., Ерджанова С.С., Берганаева Г.Е., Жетписбай Г.Е., Киргизбаева А.А., Мухамадиева Е.О., Лебекова Ж.Т.

Түйін Зерттеу мақсаты – ҚазҰМУ-дың биохимия кафедрасының педагогикалық контентіне талдама. Зерттеу әдістері – медициналық ЖОО-ның химия кафедраларында педагогикалық контент тақырыбы бойынша ақпаратты талдау. Қорытынды: 1)тексті кванттау әдістемесін енгізу және оқытудың кредиттік жүйесіне өту жағдайында тестік формадағы әр түрлі тапсырмаларды жасау концепциясы дайындалуда; 2) СӨЖ және ОБСӨЖ-дің  жаңа формаларын енгізу жоспарлануда.

Түйінді сөздер   педагогикалық контент, студенттердің өзіндік жұмысы, оқытушының бақылауымен студенттің өзіндік жұмысы, тексті кванттау, тестік формадағы әр түрлі тапсырмалар.

 THE WORKING OUT OF PEDAGOGICAL CONTENT ON THE BIOCHEMISTRY DEPARTMENT

Svetlana M. Pleshkova, Kamallidin O. Sharipov, Saltanat Z. Zhakypbekova, Konstantin A. Bulygin, Lyubov G. Kolesnikova, Galina I. Petrova, Sahra S. Erdzhanova, Gulzat E. Berganaeva, Dinara S. Zhetpisbai, Arai A. Kirgizbaeva, Elizabeth O. Muhamadieva, Zhana T. Lebekova

Abstrakct The aim of investigation is the analysis of pedagogical content of Biochemistry department of KazNMU. The method is an analysis of information on the theme of pedagogical content in departments of chemistry of medical institutions. The conclusions: 1) the conception of the usage of methods of quant of texts and creation of the tasks in test form of various kinds is worked out (planned); 2) the usage of a new forms of self student study and self student study under influence of the teacher is planned

Keywords  pedagogical content, self student study, self student study under influence of teacher, quant of texts, tasks in test form of various kinds

Важной методологической закономерностью современной педагогической, в том числе, методической науки является усложняющийся синтез научных знаний и многоуровневый подход к использованию методологии к разработке новых систем образования и условий их реализации, поскольку система образования, в том числе медицинского, является категорией социального, философско-методологического и педагогического характера, а его предметная система носит теоретико-методический характер. Все это говорит о применении не только многоуровневой методологии, но и важности интегративно-комплексного рассмотрения принципиально важных проблем общехимической подготовки студентов в рамках медицинского образования, как сложной дидактико — методической системы.

Актуальность методологического аспекта исследований в области методики обучения обусловлена значительным повышением преобразующей роли науки в современном обществе, интенсивным процессом ее развития, стимулируемым научной методологией познания. Предметом научных разработок становятся как более скрытые, глубинные процессы, так и их важные комплексы, среди которых наибольшее внимание привлекает сам человек, процессы формирования его личности и профессионализма.

Главной задачей нашей работы является выделение наиболее общих методологических позиций, определяющих парадигмальную направленность современного образования, в том числе, биохимического в структуре медицинского образования и разработка педагогического контента.

Педагогический контент  – это мост между исследованием методик преподавания (теоретической педагогики) и практикой преподавания конкретной дисциплины. Это совокупность знаний, возникающих в ходе взаимодействия между педагогическими мнениями и особенностями содержания для решения вопроса как конкретнная тема занятия может быть представлена для оптимальной «изучаемости». Другими словами педагогический контент – это совокупность знаний о преподавании и изучении определенной области науки. Возможно педагогический контент будет следующим большим шагом в эволюции образования, в том числе химического.

В процессе эволюции химического образования можно выделить 2 стадии:

На 1 стадии главным вопросом был: «Что преподавать?». До 1975 года в мировом образовательном пространстве было мало экспериментальных исследований, относящихся к рабочим программам по биохимии в медицинских ВУЗах. В этот период в основном стоял вопрос «Что следует включать в программу по биохимии в медицинском ВУЗе».

На 2 стадии главным вопросом стал «Что изучается?». С 1975 года началось изменение в характере науки об образовании. Хотя еще стоит вопрос «Что следует преподавать?», но основные силы в образовательной науке сейчас направлены на вопрос «Что изучается?», то есть акцент сместился от рабочих программ к студенту, формированию индивидуальной парадигмы образования, в зависимости от запроса студента. В настоящее время в преподавании произошел поворот к развитию у обучаемых практической компентенции и умению студентов использовать теоретические знания для решения клинико-теоретических ситуаций и внедрения интерактивных методов преподавания. Таким образом, мнение что педагог должен только передавать свои знания студентам мертво и погребено. Сейчас педагог должен узнавать, что студент знает вначале занятия и использовать это как основу для преподавания.

Будущее химического образования нам видится в форме развитого педагогического контента. Он складывается не только из суммы знаний по биохимии, но знаний методики преподавания биохимии. Взаимодействие между этими двумя составляющими очевидно, но очень часто игнорируется. Чтобы избежать этого вводится концепция педагогического контента, которая предусматривает использование педагогических методов и приемов в преподавание. Таким образом, ставится задача чтобы преподаватель был непросто «преподаватель», а «преподаватель биохимии», «преподаватель биологии» и т.д. , то есть многие умения и навыки педагога являются контентно-специфическими , другими словами преподавателю надо знать не просто «как учить», а «как преподавать биохимию».

Таким образом требования к преподаванию отдельных дисциплин и тем внутри дисциплины являются отличными друг от друга. Хороший педагог анализирует различные виды контентно-специфических требований. Каждый преподаватель нашей кафедры уникален как специалист и мы не можем надеяться на передачу всех его знаний студенту, тем более в одной группе как правило преподает 1-2 преподавателя. В этой связи преподавателю надо знать множество частных вещей о контенте, которые относятся к методике преподавания, то есть формировать педагогические контентные знания. Это позволит педагогу максимизировать обогащение преподавания, то есть быстро ориентироваться в образовательной среде и, в частности, на конкретном занятии. Это предполагает в зависимости от уровня исходных знаний студентов и их пожеланий применть те или иные методы и формы преподавания, наиболее значимые для практики.

В рамках разработки педагогического контента на нашей кафедре:

 1. разрабатываются методические пособия к занятию малыми группами преподавателей
 2. планируется создавать кнвантованные учебные тексты и задания в тестовой форме к ним, в том числе обучить студентов этой методике с целью получать данный продукт от студентов в рамках СРС
 3. совершенствуется система оценки компетенций
 4. совершенствуется форма приема практических навыков (в форме клинико-теоретических ситуаций, решения кроссвордов, выполнения лабораторных работ)
 5. совершенствуется формы и методы СРС и СРСП

 

Литература

 1. Витол Э. «Концепции современного естествознания» в вузе //Высшее образование в России. — 1999. — № 4. — С. 30-32.
 2. Идеи Н.Д. Кондратьева и динамика общества на рубеже третьего тысячелетия /Под ред. акад. АЕН Ю.П. Яковец. — М., 1995. — С. 392-393.
 3. Давыдов В.В. Теория развивающего обучения.- М.:ИНТОР, 1996.-544 с.
 4. Щукина Г.И. Педагогические проблемы формирования познавательных интересов учащихся.- М.: Педагогика, 1988.-208 с.

Posted by & filed under Инновационные методы обучения, Категории.

Ошанова Н.Т.,

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті

 

Резюме   В статье рассматривается возможности совместного использования педагогических технологии и ИКТ.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИЙ ПРИ ОБУЧЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ КООРДИНИРОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ

Ошанова Н.Т., Жусипбекова Ш.Е.

 

Түйін  Мақалада педагогикалық технология мен ақпараттық-коммуникациялық технологияларды үйлестіру арқылы оқытудың мүмкіндіктері қарастырылған. Осы оқыту барысындағы біліктіліктер анықталып, олар жан-жақты баяндалған.

 

Abstrakct This article is about possibilities of teaching with connection of pedagogical technology and communicative technologies. According to this teaching qualities are determined and reporfed.

Бүгінде біз орта білім беруді одан әрі ақпараттандырудың екінші кезеңіне көштік, ол мазмұндық тұрғыда болады және компьютерлік сауаттылықтан жеке тұлғаның ақпараттық мәдениетінің іргелі операциялық негіздеріне ауысуын білдіреді, мұнда әрбір оқушы ақпаратқа, қазіргі ақпараттық технологияларға назар салып қана қоймай, оны тиімді қолдана білуі, интернет, ғаламдық ақпарат жүйесін пайдалана алуы тиіс.       Яғни, біз өмір сүріп отыған әлем – жаңару үстіндегі ақпараттық ілімдік орта. Олай  болса, педагогикалық және ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың үйлесуі білім беру үдерісінің қажетті деңгейіне қол жеткізуі тиіс. Сондықтан білім беруге қойылатын талаптар  үнемі өзгеріп, қазіргі мамандар ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалануға дағдылануы, ақпаратты тауып, өңдей білуі, шығармашылықпен ойлап, шешім қабылдауы және өмір бойы оқып үйренуі тиіс.

Білім беру жүйесінің басты мақсаты – білім алушының оқу материалдарын толық меңгеруі үшін оқу материалдарының практикалық жағынан тиімді ұсынылуына мүмкіндік беру. Бұл мақсаттарға жету жолында педагогикалық және ақпараттық-коммуникациялық технологияларды  үйлестіру арқылы оқытуды пайдалануға болады, сонда педагог өзі білетін, өзі жақсы меңгерген, бейімделген техникалық құралдарды сабақта тиімді қолданады. Сондай-ақ, оқушы өзіне қажетті оқу материалдарын ақпараттық-коммуникациялық технологиялары арқылы іздеп таба отырып, толықтыра алады.

Қазіргі технологияларды білім жүйесіне енгізгенде, оқыту материалдарының педагогикалық мазмұндылығы мен әркімнің өзінің үйренуіне жағдай жасаудың маңызы зор. Оқыту ісінің тиімділігі мен сапасы көбінесе өздігінен оқып үйрену үдерісін  тиімді ұйымдастыру мен пайдаланатын материалдардың сапасына тәуелді болады.

Мәселен, информатика пәні бойынша оқытылатын тарауларды оқытудың жобалау әдісімен оқыту барысында ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың мүмкіндіктері мен жетістіктерін пайдалану оқытушы мен оқушы арасындағы қарым-қатынасты жақсартады.

Қазақстан Республикасында білім жүйесін реформалауда, оны ұлттық модель құруға бағыттау барысында парадигмалардың ауысуы орындалады. Жоғары мектептердің əлемдік білім кеңістігіне ену үдерісі педагогикалық технологияның жаңару қажеттілігін тудырады. Үйлестіру үдерістерінің қарқынды дамуы, кəсіби жəне академиялық тəжірибелердің өсуі оқыту əдістерінің тиімділігін арттырады.

Білімді ақпараттану үдерісі болашақ мамандардан ұдайы ізденуді, ақпараттық-коммуникациялық технологияларды кəсіби саласында қолдана білуге машықтануды, қажет ақпаратты ақпарат көздерінен таба білу мен өңдеуді, шығармашылықпен ойлауды жəне шешім қабылдауды талап етеді. Білімді ақпараттандыру ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың білім мақсатындағы құралдарын жасау, сараптау мен қолданудың ғылыми негіздерін қамтиды.  Бұл салада әлі шешілмеген мәселелер көп. Бұларға осы құралдардың оқу үдерісінің шынайлылығына сайлылығын, ақпараттандыру құралдары мазмұнының ғылыми деңгейін, мәндік және стилистикалық мәдениетін көтеруді, мектеп пен жоғары оқу орнының әртүрлі қызмет саласында іске қосылған білімді ақпараттандырудың жекелеген құралдары арасында интерфейстік, технологиялық және ақпараттық байланыстың қажеттілігін жатқызуға болады.

Оқу орындары үшін әртүрлі ақпараттық ресурстар мен технологияларды өндіру мен жинақтау педагогикалық сипатты бірқатар проблемаларды туындатады. Ең алдымен, педагогикалық мақсатты алуан түрлі ақпараттық ресурстарды жасаудың, жинақтап, іс жүзінде қолданудың, әлбетте, қандайда бір жүйесінің жоқтығын атап өтуге болады. Әдетте, мұндай құралдар өз ара ешқандай байланыссыз және бір ақпаратты ақталмастай қайталап,  мазмұндық және әдістемелік қайшылықтарға әкеледі. Бір оқу орнының шеңберінде пайдаланылатын ақпараттық құралдар, бүтіндей, әртүрлі әдістемелік және технологиялық әдіс-тәсілдерді талап етіп, оқушылардың білімі мен дағдыларына елеулі талаптар қояды, ал бұл оқу үдерісінің тиімділігіне теріс әсер етеді.

Ақпараттық білім ортасын қалыптастыру әрекеті көптеген жоғары оқу орындарында қолға алынуда, бірақ ол әрекеттер, әдетте, жекеленген ақпараттық құралдар мен технологияларды өзара үйлестірудің техникалық мәселелерін шешуге келтіріледі де, ақпараттандыру құралдарын пайдалануды сипаттайтын мазмұн мен әдістерді бірізділендіру мәселелері зерттеу шеңберінен тыс қалып қояды. Жүргізілген жұмыстар алдын ала мүмкін болатын теориялық аспектілерді ескере отырып жоспарланбайды. Жоғары оқу орнының ақпараттық білім ортасын жасамастан бұрын ортаны қалыптастыру бойынша барлық жұмысты жобалап, жүйеге келтіретін теориялық тұжырымдама міндетті түрде жасалынуы тиіс.

Педагогикалық және ақпараттық-коммуникациялық технологияларды үйлестіру арқылы оқыту

— сіздің мұғалім ретіндегі жұмысыңыздың тиімділігін арттыратын педагогикалық құралдар мен материалдарды жасауда ақпараттық технологияларды пайдалану біліктерін қалыптастырады;

—         сабақ берудің тиімділігін арттыру мен педагогикалық шеберлікті жетілдіру мақсатында жаңа біліктіліктер мен тәсілдерді сіз қалай қолданатыныңызды қамтиды.

Педагогикалық және ақпараттық-коммуникациялық технологияларды үйлестіру арқылы оқыту  пікірталастыру, топтық жұмыс, рефлексияны, жаттығуларымен және әрекеттер жоспарымен жекеленген жұмысты біріктіре қамтиды. Бұл формалардың барлығы пән мұғалімі ретінде еңбегіңіздің тиімділігін арттыруға көмектесуді көздейді.

Оқушыларға өзін өзі шыңдауда көмектесу үшін, оқушыларға ылғи да өзгермелі қоғам мен технологияларға бейімделуге көмектесетін, қажетті,  төменде келтірілген білім мен біліктіліктерді ескеруі қажет. Яғни, педагогикалық және ақпараттық-коммуникациялық технологияларды үйлестіру арқылы оқытудың негізгі біліктіліктері төмендегілер болып табылады:

 • Жауапкершілік және бейімділік — өз өмірінде, жұмыс орнында және қоғамдық өмірде жекелей жауапкершілік пен икемділік көрсету,  өзі мен басқа үшін жоғары мақсаттар қойып, оған жетуге ұмтылу, пікірлердің көпмәнділігі мен көптүрлілігіне төзімділікпен қарау.
 • Қатынас дағдылары  — ауызша, жазбаша және мултимедиалық хабарларды барлық алуан-алуан түрде және контексте қабылдау, түсіну, жасау және тарату біліктілігі.
 • Шығармашылық және танымдық қызығушылық— жаңа идеяларды дамыту, қолдану,  тарату, жаңа идеялар мен мүмкіндіктерді  қабылдауға ашықтық.

Сынай және жүйелі ойлау —баламаларды(альтернативтерді) саналы және дәлелді түсіну, күрделі жағдайда таңдай білу біліктілігі, жүйелер арасындағы өзара байланысты түсіну. Сынай ойлау біліктілігі  — ХХІ ғасырдағы оқытудың кілттік біліктілігі. ХХІ ғасырдың мұғалімі ретінде, қандай үдерістер оқушыларға жақсы, ойшыл болып өсуіне көмектесетінін жақсы түсінуге тиіссіз.  Білім беру саласындағы зерттеулерде күрделілік деңгейі әртүрлі ойлау түрлері бар екендігі бұрын мойындалған. Ойлаудың бұл түрлерін білу оқытудың тиімділігін арттыруға көмектеседі. Сіз ойлаудың әртүрлі деңгейлерін танып біле алсаңыз оқушылардың оқып білгендерін тереңірек талдауына көмектесе аласыз.

 • Ақпараттық және медиалық сауаттылық біліктілігі —аудиовизуалды ақпараттың алуан түрлерін қабылдау,талдау, басқару, біріктіру, бағалау және жасау.

•   Өзара тұлғалық қарым-қатынастар мен бірлескен іс-әрекет біліктілігі  — командада басқару және жұмыс жасау, әртүрлі рөлді қабылдау мен өзіне жауапкершілік алу, басқа адамдармен өнімді жұмыс жасау, ұқсас емес пікірлерді сыйлау біліктілігі.

 • Мәселені идентификациялау, тұжырымдау және шешу  — мәселелерді саралау, талдау және шешу біліктілігі.
 • Өзіндік бақылау — өзінің білім саласындағы қажеттіліктерін түсінуі, қажетті ресурстарды таба алу біліктілігі, оқытуды бір білім саласынан  басқасына  көшіру.
 • Әлеуметтік жауапкершілік — жергілікті қоғамдастық мүдделері үшін жауапты әрекеттер, жеке, қоғамдық өмірде және өндірістегі этикалық тәртіп.

Оқытудың мақсатына жету бойынша жұмысты ұйымдастырудың үш тәсілі бар:

 • бәсекелестік: оқушылар біреуі немесе бірнешеуі қол жеткізетін мақсатқа жету үдерісінде кім күшті немесе кім  тез екендігін көру үшін бір-бірімен жарысады;
 • дербестік: оқушылар мақсатқа жету үшін жеке өзі жұмыс жасайды;
 • ынтымақтастық: оқушылар жалпы мақсатқа жету үшін бірлесіп жұмыс жасайды.

«Қазіргі заманда жастарға ақпараттық технологиялармен байланысты әлемдік стандартқа сай мүдделі жаңа білім беру  өте қажет», — деп Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев атап көрсеткендей, жас ұрпаққа білім беру жолында педагогикалық технология мен ақпараттық-коммуникациялық технологияны оқу үдерісінде үйлестіру мен тиімділігін арттырудың маңызы зор. Олай болса,  педагогикалық технология мен ақпараттық-коммуникациялық технологияны үйлестірудің ерекшелігі   мыналар болып табылмақ:

—                жаңа ақпарат беру;

—                заманауи технологияны меңгерту;

—                іздендіру;

—                өз бетімен жұмыстарды орындату;

—                ой-қиялын, сынай ойлауын дамыту;

—                іскерлік пен дағдыны қалыптастыру;

—                қызығушылықты, ынта-ықыласты арттыру;

—                топпен жұмыс істеуді үйрету және т.б.

Қысқаша айтқанда, ғылым мен техниканың қазіргі даму барысында                  өндіріс және мәдени орындар мен мектептерге компьютердің енгізілуі тегіннен-тегін емес. Ол білім берудің ғылыми базасын және олардың өзара байланысын күшейте түсуді қажет етеді. Сонымен бірге, ғылымның, техника мен мәдениеттің даму барысында педагогикалық және ақпараттық-коммуникациялық технологияны үйлестіру білім беру жүйесінің алға басуына ықпал етпек.

Әдебиеттер

1. Ошанова Н.Т. Білім беру жүйесінде коммуникациялық технологиялардың көмегімен оқушылардың дүниетанымдық көзқарастарын қалыптастыруВестник КазНПУ им.Абая, Алматы, №2(13), 2005г., 161-165б.

2. «Ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың дамуындағы ашық қашықтан білім берудің келешегі» халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдар жинағы, Алматы, 2009ж., 21-22 қазан.

 

Posted by & filed under Инновационные методы обучения, Категории.

Оспанова Ж.А.

Казахский национальный медицинский университет им.С.Д.Асфендиярова

 

МАМАНДЫҚ БОЙЫНША МӘТІНДЕРДЕГІ МӘЛІМЕТТЕН КӘСІБИ ЛЕКСИКАНЫ ҮЙРЕНУ

Оспанова Ж.А.

Түйін   Бұл мақалада медицина университеті студенттерінің орыс тілін меңгерудегі мақсаты, бұл тілді кәсіби мамандығын атқаруда (орыс тілінде арнайы әдебиеттер оқу, ғылыми практикалық конференцияларда сөз сөйлеу, науқастар мен әріптестермен қарым-қатынас жасауда т. б.) қолдану болып табылады.

 

Abstrakct  The aim of Russian language learning in medical students is gaining it as a means of  mastering concrete profession in a medical high school and using it in their professional activity (reading special literature in Russian, reporting at scientific-practical conferences, communicating with patients and colleagues).

 

В связи с расширением евроинтеграционных процессов, перед высшей школой предстали задачи повышения качества подготовки будущих специалистов и формирования конкурентоспособного специалиста на рынке труда. Обучение русскому языку занимает особое место в подготовке будущего специалиста, являясь органической частью процесса формирования его профессиональной компетентности.

Наибольший интерес проявляют студенты, когда материал построен на основе выбранной ими специальности, что стимулирует изучение русского языка, повышая и расширяя их профессиональные знания. В центре учебного процесса находится личность студента, его потребности и возможности развития. Роль преподавателя при этом заключается в создании благоприятных дидактических условий для освоения учебно-профессионального материала, мотивации и стимулировании интеллектуального развития и креативности студентов.

Термин «профессионально-ориентированное обучение» употребляется для обозначения процесса преподавания русского языка в неязыковом вузе, ориентированного на чтение литературы по специальности, изучение профессиональной лексики и терминологии, а в последнее время и на общение в сфере профессиональной деятельности. Современный профессионально-ориентированный подход к обучению РЯ предполагает формирование у студентов способности общения в конкретных профессиональных, деловых, научных сферах и ситуациях с учетом особенностей профессионального мышления, при организации мотивационно-побудительной и ориентировочно-исследовательской деятельности.

Понятие «профессионально-познавательной направленности» в процессе изучения студентами русского языка определяется как деятельность, в которой выражаются профессиональные интересы через познавательные потребности и познавательную активность личности. Параллельно с получением студентами-медиками такого уровня коммуникативной компетентности, которая позволила бы пользоваться русским языком в определенной области профессиональной деятельности, идет процесс формирования стойких познавательных мотивов, интересов, методики организации познавательной деятельности, которая особенно необходима специалистам в дальнейшей деятельности. Преподавателю русского языка в медицинском вузе необходимо заинтересовать студента в развитии его профессиональной компетентности благодаря изучению русского языка, например, путем правильного подбора тематики бесед и выбора материала для чтения, прослушивания.

Материал, избранный для изучения русского языка должен характеризоваться следующими признаками: актуальность содержания, информативность, соответствие тематике общения, мотивированность профессиональной деятельностью студента. Важно использовать аутентичные источники научно-популярной литературы, периодических изданий последних лет, Интернета. Учебный материал должен включать тексты для чтения, тексты для перевода со словарем, тренировочные упражнения для развития навыков устной речи, навыков письма, словарь специальных терминов, аудио и видео материалы. Необходимо помнить, что изучение языка – это развивающий и активный процесс, главное в котором умение применить русский язык в нужной ситуации. Учитывая, что студент может хорошо знать свою будущую специальность, но обладает недостаточным знанием русского языка, следует создавать необходимые условия для повышения уровня владения языком. Одним из способов может считаться создание положительных эмоций. Для этого следует избегать давления на студентов, позволяя им мыслить свободно; не предоставлять готовых ответов, давая возможность студентам находить ответы самостоятельно; использовать интересный, разнообразный материал и методы обучения.

Практика и опыт преподавания русского языка в вузе показывают, что методики, направленные на профессионально-ориентированную деятельность студента, могут внести положительный вклад в изучение русского языка и способствовать повышению уровня его профессионально-языковой компетентности.

Поиски оптимальных путей развития и качественного  совершенствования обучения учащихся языку  специальности выступают в качестве одной из центральных проблем  современной теории и практики преподавания русского языка как  иностранного в вузах нефилологического профиля. Совершенно  очевидно то обстоятельство, что для многих специалистов умение  общаться методически грамотно имеет профессиональную  значимость. Умение осуществить профессиональную речевую деятельность приобретает особую важность, когда прямой контакт с другими людьми является непременным условием квалифицированного выполнения своих профессиональных действий. Именно это обстоятельство и обусловливает необходимость разработки методического обеспечения обучения языку как средству общения  студентов медицинского вуза. Под методическим обеспечением мы понимаем аспект методического управления учебным процессом, как одно из важнейших средств управления учебной деятельностью учащихся.

Разработка научных основ методического обеспечения учебного процесса связана со всесторонним анализом существующей практики, с научно-обоснованной оценкой того положительного и отрицательного, что сложилось с учетом современных целей и условий обучения различным иностранным языкам. Всестороннее изучение проблем обучения с учетом объективных трудностей необходимо не только для решения текущих проблем, но и имеет огромное значение для выяснения перспектив на будущее, без чего нельзя создать эффективное методическое обеспечение обучения русскому языку как иностранному.

Актуальность исследования определяется неразработанностью проблемы_методического обеспечения процесса обучения профессионально-ориентированной речи  студентов-медиков, притом, что только методическое обеспечение может полностью учесть качественное своеобразие изучаемого предмета и последовательную реализацию требований, выдвигаемых общей теорией обучения  языкам. Разработка методического обеспечения открывает возможность определения содержания 2-х важнейших сторон обучения — процессуальной и содержательной. Коммуникативно-деятельностный подход предполагает через интерес к личности учащегося, через его потребности, которые в его деятельности удовлетворяются с помощью языка, определить содержание, методические принципы, приемы обучения и учебные средства.

Целью изучения русского языка  студентами-медиками является усвоение его как средства овладения конкретной профессией в медицинском вузе и использование его при выполнении своей профессиональной деятельности (чтение специальной литературы на русском языке, выступление на научно-практических конференциях, общение с пациентами и коллегами и т.д.).

В учебном процессе русский язык выполняет функции средства обучения специальности, необходимого для слушания лекций, чтения литературы, устных выступлений на семинарах, подготовки и сдачи зачетов и экзаменов. Недостаточная теоретическая разработанность проблемы обучения русскому языку  студентов-медиков в учебно-профессиональной сфере и отсутствие соответствующего методического обеспечения обусловили выбор темы настоящего исследования и ее актуальность.

Особенную актуальность эта проблема имеет в связи с подготовкой к проведению клинических практик, когда студенты-медики оказываются в естественных условиях профессионального общения на русском языке. Для студентов-медиков необходимость профессионального общения на русском языке охватывает не только лечебную практику, но и период интернатуры.

Достижение этой цели требует решения следующих задач:

 • проанализировать учебно-профессиональную деятельность студента-
 • медика в целях выделения видов и характеристик профессионального
 • общения;
 • рассмотреть научные основы и методические приемы обучения профессиональной речи  студентов-медиков;
 • определить набор методических средств для обучения общению в выделенных параметрах;
 • предложить теоретически обоснованные учебные средства и пути формирования умений профессионального общения студентов-медиков;

Теоретическая значимость исследования состоит в научном обосновании предлагаемого методического обеспечения для взаимосвязанного обучения студентов-медиков различным видам речевой деятельности в профессиональной сфере общения.

Практическая значимость заключается в том, что разработанное методическое обеспечение может быть использовано в практике преподавания русского языка  учащимся медицинских вузов. Подготовленные на его основе учебно-методические материалы могут найти применение при подготовке учебных материалов для проведения лечебной практики  студентов-медиков.

Специфике обучения русскому языку в медицинском вузе посвящено немало работ, в которых ставятся и решаются актуальные проблемы достижения лучших результатов по профессиональному речевому развитию. Создан ряд пособий на основе учета языка специальности. Это работы В.Н. Дьяковой «Пособие по развитию речи. Языковая подготовка к клинической практике» и «Пособие по развитию речи». Диалог врача с больным; Яна Заневски «Подъязык медицины и его минимизация в учебных целях»; А. Метсы «От студента к врачам»; К.

Практическое использование названных пособий позволяет обеспечивать презентацию учебного материала на ситуативно-тематической основе, осуществлять функциональный подход к решению языковых задач и выработке профессионально-ориентированных речевых навыков.

Вместе с тем при анализе состояния преподавания русского языка в  медицинском вузе отмечается слабое владение студентами русской устной и письменной речью, хотя русский язык является языком получаемой ими специальности.

Литература

 1.  Образцов П.И. Профессионально-ориентированное обучение русскому языку на неязыковых факультетах вузов: Учеб. пособие / П.И.Образцов, О.Ю. Иванова / Под ред. П.И. Образцова. – Орел: ОГУ, 2005. – 114 с.
 2.  Поляков О.Г. Профильно-ориентированное обучение русскому языку / О.Г. Поляков // ИЯШ. – 2004. – № 3. – С. 6-11.
 3.  Тарнопольский О.Б. Обучение через содержание специальных дисциплин и интернет-поиск при преподавании английского языка для профессионального общения студентам психологических факультетов / О.Б.
 4.  Лурия, А.И. Новиков, Ю.А. Сорокин и др.); концепция личностно-деятельностного подхода в обучении и воспитании (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, И.А. Зимняя и др.); концепция коммуникативного подхода к обучению иностранному языку (И.Е. Пассов, Л.В. Скалкин); концепция когнитивного подхода к обучению иностранному языку (Т.К. Цветкова, А.А. Леонтьев, В.А. Артемов, Р.К. Миньяр-Белоручев); теоретические основы обучения иноязычной лексике (Н.И. Жинкин, А.Н. Соколов, В.А. Бухбиндер, Ю.Н. Гнаткевич, И.В. Рахманов и др.); теория упражнений (И.Л. Бим, И.В. Рахманов, Е.И. Пассов).

Posted by & filed under Инновационные методы обучения, Категории.

 

Нұғысова А., Жолтаева Г.Н.,Стамбекова Ә.С.

І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті

 

Түйін  Мақалада мамандарға, оның ішінде математика мұғалімдеріне қоғам талаптары, оларды жоғары оқу орнында мектепте тәрбие жұмысын жүргізуге даярлаудың әдіснамалық негіздері баяндалған

 

Резюме  В статье излагаются методологические основы подготовки будущего учителя математики к воспитательной работе в школе

 

Abstrakct  The article Presents the methodological basis of fraining for mathematics feachers and efcicational wook fn school

 

Қазіргі кезеңдегі еліміздегі өзгерістер, экономиканы дамытудағы стратегиялық жаңа бағдар, жедел ақпараттану мен әлеуметтік даму қарқыны білім беру жүйесіне, мамандар даярлауға зор талап қояды.

Қоғам өзінің әлеуметтік-экономикалық және рухани дамуының мазмұны мен сипаттарының өзгеруіне және еңбек сапасына талаптың күшеюіне байланысты өз ісін жетік білетін және кәсіби біліктілігі биік мамандарды қажет етеді.

Дамыған елдерлің жоғары мектебі қоғам талабын қанағаттандырудың бірнеше үрдістерін қарастырады: жоғары білімді демократизациялау; ғылымды, білімді және өндірісті интеграциялау түрі ретінде ғылыми-оқу-өндірістік кешендер құру; оқытуды және студент еңбегін дараландыру, білім беруді ізгілендіру; жоғары білімді компьютерлендіру; оқытушылардың кәсіби даярлығына жоғары талап қою, жоғары оқу орнында оқытушы кадрларды даярлау мен олардың кәсіби деңгейін көтеруде педагогика мен психологияның ролін көтеру және т.с.с.

Мұндай процесс әртүрлі елдерде өздерінің ұлттық ерекшеліктеріне, экономикалық жағдайына, білім беру жүйесінің дәстүрлеріне қарай әртүрлі деңгейде көрініс тапқан. Біздің елімізді дамытудың қазіргі әлеуметтік-экономикалық, саяси жағдайлары және жоғары дамыған елдердің прогресшіл тәжірибесі білім берудің мазмұнын жаңарту және мамандар даярлаудың сапасын жетілдіру қажеттілігін тудырады. Бұл қажеттіліктерді қанағаттандыру үшін жоғары оқу орнында және жоғары оқу орнынан кейін де білім беру саласында жоғары білікті мамандар даярлаудың жаңа тәсілдері ұсынылады. Жаңа тұрпатты мамандар даярлаудың үлгісі жүзеге асырылатын болады. Осы тұрғыдан келгенде заманауи білім берудің, яғни адамды жан-жақты дамытудың негізгі құраушылары оқыту, тәрбиелеу біртұтас болуы тиіс. Мұғалім өзінің кәсіби іс-әрекетінде бұл процестердің бөлінбейтіндігінің, олардың үйлесімді болуын қамтамасыз етудің кепілі болады және білім беру процесінің тиімділігін арттыруды көздейді. Ал білім берудің тиімділігі, табысты болуы, қоғам талаптарына сай нәтижелер алуы көбінесе оқытудың түрлерін, әдістерін және құралдарын жетілдіруге байланысты болады. Мұғалім өзінің пәнін ғана үйретіп қоймайды, ол өмірге бейімдейді, еңбекке, адамдарға қарым-қатнасқа үйретеді, адамның қоғамдағы өз орнын анықтауға – дүниеге көзқарасын тәрбиелейді.

Чехтың ірі педагог-демократы және 17 ғасырдың қоғам қайраткері, сол кездің педагогикасының негізін қалаушы демократиялық педагогиканың аса көрнекті өкілі Ян Амос Коменский болды. Балаларды оқыту мен тәрбиелеудің мақсаттарын, принциптерін, әдістерін анықтауда мұғалім тұлғасына, оның оқу-тәрбие жұмысындағы роліне баса назар аударған. Ол мұғалім мен тәрбиешіге көп білу керек, оқыту мен тәрбиелеу ісінің шебері болуы, адал және еңбексүйгіш болуы қажет екендігін талап еткен [1].

19 ғасырдың аса ірі неміс педагог-демократы А.Дистервег [2] дамыта оқыту принциптерін және дидактикалық ережелер жүйесін аша келе, мұғалім дайындауға белгілі талаптарды негіздеді. Бірақ бұл негіздер мұғалім жүйелі түрде өздігінен білім алып, мамандығын ұдайы жетілдіріп, педагогика мен әдістемені жүйелі түрде оқып-үйренген жағдайда ғана өз күшіне ене алады деп есептеген. Сондықтан мұғалім үнемі өзінің білімін: адам және азамат ретінде жалпы білімін, ал мұғалім ретінде – арнайы білімін көтерумен шұғылдануы тиіс деп санаған. Дистервегше, мұғалімге жоғары деңгейдегі білімділік, мәдениеттілік, тәрбиелілік қажет.

Революционер-демократ Н.А.Добролюбов педагог баланы жаңа жағдайдағы өмірге дайындауы тиіс, тәрбиешілер адамның табиғатына үлкен сыйластық көзқарас танытуы керек, өзінің тәрбиеленушілерінің дамуына қамқорлық жасап отыруы қажет екендігін баса көрсеткен [3].

Мұғалім даярлау проблемасын шешуде ұлы орыс педагогы К.Д.Ущинский үлкен үлес қосты, ол мұғалімнің әлеуметтік және адами ролін ерекше атап көрсетті. К.Д.Ушинский педагогиканы тәрбие іс-әрекетінің жалпы теориясы ретінде және тәрбиелеу әдістемесін тәрбиелеу өнері ретінде қарастырды.

Білім беру ісінің аса көрнекті қайраткерлерінің мұғалім даярлаудың принциптері мен мазмұны жөніндегі идеяларының қоғам дамуының қазіргі кезеңінде жоғары педагогикалық білім берудің теориясы мен практикасы үшін маңызы зор. Олар негізін қалаған болашақ мұғалімді оқыту мен тәрбиелеудің байланысы, бірлігі принциптері, жоғары оқу орнындағы оқу-тәрбие жұмысын болашақ мұғалімнің біліктілігімен үйлестіру, оларды оқу жұмысына да, сонымен қатар тәрбие жұмысына да даярлау заманауи жоғары педагогикалық мектептің теориясы мен практикасында ары қарай дамып келеді.

Тәрбие жұмысының басты міндеттерінің бірі-дүниеге ғылыми көзқарас қалыптастыру. Бұл міндетті шешуде әр пәннің алатын орны бар. Өзімізді қоршаған дүниені тануда ғылыми әдістердің қуатын көрсету үшін, ғылыми және практикалық мәселелерде абстрактылы ойлаудың маңыздылығын айқындау үшін, ғылыми ұғымдарды қалыптастыру процесін және ғылыми теориялардың пайда болуы мен дамуын анықтау үшін математиканың мүмкіндіктері өте үлкен.

Математика мұғалімі математиканы оқыту процесінде практикалық мәселелерді шешудегі сандық әдістерді білу мәселелері туралы әңгімелер өткізіп, оларға тарихтан, этнографиядан, археологиядан және экономикадан тартымды материалдарды пайдаланғаны жөн. Әрине мұндай әңгімелер оқушылардың дүниеге ғылыми көзқарасын тәрбиелеу мүмкіндіктерінің бірі ғана. Екінші мүмкіндік – математика курсының мазмұнын, дүниетанымдық тәрбие беретіндей иллюстративтік жаттығулармен, үй тапсырмаларымен байыту. Ең алдымен математикалық білім қалай дамығандығын, математикадық ұғымдардың қалыптасу жолдарын көрсету қажет. Мысалы, адамзат қалай бірлік аясындағы бүтін оң сан  ұғымынан бірте-бірте шексіз сан қатары ұғымына көшкендігі туралы, қалай теріс сандарды, сонан соң бөлшек және иррационал сандарды енгізуге мәжбүр болғандығы жәйлі айтып беру пайдалы болады. Мұнымен сан ұғымының қалыптасу процесі тоқтамайды. Комплекс сандар  ізденістің табиғи нысаны ретінде пайда болды, үйткені оларсыз алгебралық теңдеулер жүйелерін шешу жалпы ережеден ерекше болар еді: n дәрежелі әрбір теңдеудің әртүрлі немесе тең n түбірі болады.

Математиканы оқытуды басқа пәндердің – физикамен, химиямен, географиямен, гуманитарлық пәндермен – байланыстырып оқыту математика мен оның ұғымдарының адамның табиғат пен қоғамдық құбылыстарды танудағы орнын көрсету үшін кең мүикіндіктер туғызады. Бірақ мұнда біржақты – басқа пәндердегі математиканың ролін ғана көрсетумен шектелмеу керек. Істің екінші жағын – математиканың өзі басқа ғылыми пәндердің  және практиканың әсерімен дамығандығын көрсету қажет болады. Олай болмаса оқушылардың санасында қате ой туындауы ықтимал, яғни математикалық ұғымдар мен теориялар ғалымның қиялынан пайда болған деген сияқты пікір қалыптасуы мүмкін. Дүниеге көзқарас тәрбиелеуде оқушыларды математика тарихының негізгі кезеңдерімен таныстыру аса құнды. Адамзат қалай білімсіздіктен білімділік элементтеріне және толымсыз білімділіктеен қалай толыққанды білімділікке жеткендігін ғылымның тарихына жүгінбей анықтауға мүмкін емес. Ғылымның тарихы өткен құндылықтарды түсініп қана қоймай, математиканың заманауи салаларын түсінуге де жағдай туғызады. Оқушыларды ғылымның бастауымен, оның ашқан жаңалықтарымен  таныстырудың қоғамның дамуы үшін маңызы зор. Бұл мәселе арнайы қарастыруды қажет етеді.

Жоғары оқу орнында болашақ математика мұғалімдерін мектепте тәрбие жұмысына даярлауда «Математиканың тарихы мен әдіснамасы» пәнінің орны ерекше. «Математиканың тарихы мен әдіснамасы» пәні, оның әдіснамалық негіздері жоғары оқу орнында математика мұғалімін кәсіби даярлаудың басты бөлігін құрайды. Пәннің тарихы мен әдіснамасын оқып-үйрену негізгі математикалық ұғымдарды қалыптастыру жолын, әсіресе математиканың өзінің мәнін түсінуге жол ашады.

Пәнді оқып-уйренудің мақсаты мен міндеттері – студенттердің математика ғылымы мен оның әдіснамасының даму тарихы жөніндегі білігін қалыптастыру, болашақ математика мұғалімдеріне математикалық білімнің даму тарихы жөнінде білім беріп, оны келешек кәсіптік педагогикалық қызметімен байланыстыруға дағдыландыру.

Курсты аяқтағанда студенттер математиканың даму кезеңдерін, математиканың негізгі ұғымдары мен терминдерін біліп шығады; тарихи фактылар мен мағлұматтарды болашақ кәсіптік іс-әрекетінде пайдалана алу білігін меңгереді. Болашақ математика мұғалімін мектепте математиканы оқыту процесінде оқушылардың дүниетанымын қалыптастыру мақсатында соңғы үш жылдан бері 3-курста (6-семестрде) «Математика сабағында тарихи мағлұматтарды пайдалану»  атты арнайы курсты оқу жоспарына енгіздік. Бұл курс «Математиканы оқытудың теориясы мен әдістемесі» курсының басталуымен үйлестіріліп енгізілген. Оған бөлінген кредит саны-3, барлық аудиториялық сағат саны — 90, оның 30-ы лекцияға, 15-і практикалық сабақтарға, ал студенттердің оқытушымен орындайтын өзіндік жұмыстарына — 45 сағат, өзбетімен орындайтын жұмыстарына – 45 сағат бөлінген.

Аталған арнайы курста бір семестрде 9 тақырыпты қарастыру жоспарланған. Пәнді оқып-үйренудің мақсаты мен міндеттері – болашақ математика мұғалімдерінің математика сабақтарында және сабақтан тыс жұмыстарда тарихи материалдарды қолдану білігін қалыптастыру, математикалық білімнің дамуы жөніндегі  тарихи мағлұматтарды математиканы оқыту процесінде тиімді пайдалану.

Арнайы курс мазмұнында жалпы білім беретін орта мектеп математика бағдарламасында қарастырылатын математикалық ұғымдардың шығу және даму тарихы баяндалған, олар әрбір сынып бойынша жіктелген. Бұл оқылатын материалдың жүйелілігі мен сабақтастығын қамтамасыз етеді.

«Математика сабағында тарихи мағлұматтарды пайдалану» атты арнайы курсты оқып-үйрену болашақ математика мұғалімінің кәсіптік педагогикалық қызметінде оқушылардың дүниетанымдық көзқарасын қалыптастыру ісіне оң әсерін тигізетіндігін бірнеше жылғы тәжірибе көрсетіп отыр.

Осы пәндерді оқып-үйрену нәтижесінде болашақ математика мұғалімі оқушыларға ғылым, оның ішінде математика дүниені өзгертуге ықпал ететін, практикаға көмектесетін аса үлкен күш екендігін саналы түрде түсіндіре алады.

 

Әдебиеттер

1. Коменский Я.А. Великая дидактика. –Избр. Пед. соч. М., 1982.

2. Дистервег А. Руководство к образованию немецких учителей. –Избр.. пед. произвед. М., 1956.

3. Добролюбов Н.А. О значении авторитета в воспитании. (Мысли по поводу «Вопросов жизни» г. Пирогова). –Избр. Пед. соч. М., 1952.

4. Абдуллина О.А. Общепедагогическая подготовка учителя в системе высшего педагогического образования:Учеб. Пособие для студентов пед. ин-тов. –М.: Просвещение, 1984. –208с.

Posted by & filed under Инновационные методы обучения, Категории.

Низамова М.Н.

Казахский национальный медицинский университет им.С.Д.Асфендиярова

 

Резюме  В статье Низамовой М.Н. «Деловая игра как активно-образовательная технология обучения языкам» описывается технология проведения деловой игры на практических занятиях русского языка.

 

ІСКЕРЛІК ОЙЫН – ТІЛДЕРДІ ОҚЫТУДАҒЫ БЕЛСЕНДІ БІЛІМ БЕРЕТІН ТЕХНОЛОГИЯ РЕТІНДЕ

Низамова М.Н.

Түйін 

М.Н. Низамованың «Іс ойын – тіл оқытудағы белсенді білім беру технологиясы» мақаласында орыс тілі пәні бойынша тәжірибелік сабақтарындағы іс ойындарының өткізілуі технологиясы сипатталады.

 

Abstrakct In this article which was written by Nizamova M.N. “Business game as is active-educational technology of training to languages” describes the technology of carrying out of business game on Russian practical training.

 

В любой деловой игре можно выделить этапы, то есть последовательность шагов по ее проведению.

Введение в игру. Обычно на этом этапе участников знакомят со смыслом, целями и задачами проводимой игры, общим регламентом, осуществляют консультирование и инструктаж. Однако в случае необходимости игре может предшествовать лекция или беседа по актуальным проблемам, затрагиваемым в игре.

Разделение слушателей на группы. Оптимальный размер группы 5–7 человек; в каждой группе выбирается лидер и, при необходимости, распределяются игровые роли. Роли могут распределяться как в начале игры, так и по мере необходимости, по ее ходу. Например, для внутрикомандной работы разыгрывается один комплект ролей, а для пленума (межгруппового взаимодействия) – другой. Деятельность по формированию игровой группы предполагает оценку индивидуальных качеств обучаемых, степени их подготовленности к деловой игре, их игровой мотивации (формальное участие или искренняя заинтересованность, стремление отличиться или же научиться новому). Все участники должны хорошо знать условия и правила игры и соблюдать их. Цель игры должна соответствовать потребностям ее участников. Эффективность игры резко снижается из-за участия в ней некомпетентных людей, незнакомых с ее теоретическими основами и тем родом деятельности, который она имитирует. Для большинства игр желателен однородный по уровню знаний, опыта и компетентности состав участников. Не менее важно, чтобы между ними установились отношения доверия и открытости. Только в этом случае оценки, советы, замечания и критика будут правильно восприниматься и окажут обучаемым реальную помощь. Перечисленные требования относятся не только к непосредственным участникам-игрокам, но и к зрителям, которые тоже входят в круг обучаемых, выполняют в процессе игры роли наблюдателей, аналитиков, оценщиков и др.

Погружение в игру. На этом фрагменте слушатели получают «игровое задание», например: разработать «визитную карточку команды», подготовить мини-презентацию, сделать комплимент партнерам по игре или принять участие в тренинге на совместимость и «срабатываемость» участников. Существуют специальные упражнения, осуществляющие функцию «погружения» в игровое взаимодействие. Их выбор зависит, прежде всего, от намерений и ожиданий организатора игры, а также от особенностей аудитории и времени, отводимого на такую форму занятий.

Подведение итогов игры. Необходимость этого этапа особенно важна, так как здесь оцениваются решения и проекты, происходит знакомство с разными стратегиями, определяется их эффективность и конкурентоспособность. Кроме того, на этом этапе подсчитываются баллы, штрафные и поощрительные очки, выявляются лучшие команды, игроки, проекты. Именно на этом этапе игра получает логическое завершение, особенно если ее итоги подводит не только преподаватель – организатор игры, но и представители практики, специалисты по исследуемой проблеме. Система оценивания в конечном итоге должна соотносить планируемые цели и полученный результат игры. Кроме того, она должна предполагать оценку в определенных шкалах качества вырабатываемых решений и проектов; позволять оценивать деятельность каждого отдельного участника и работу команды; оценивать личные характеристики участников игры. Грамотное подведение итогов помогает участникам адекватно оценить свои сильные и слабые стороны, утвердиться в собственном мнении, сделать соответствующие выводы. При подведении итогов игры желательно ранжировать ее участников в зависимости от достижений, анализировать и объяснять причины успеха лидеров и отставания аутсайдеров.

Рефлексия (лат. геfleхio – отражение, следствие чего-либо, размышление, полное сомнений, противоречий; анализ собственного психического состояния). Это важный фрагмент игры, устанавливающий обратную связь, позволяющий провести мониторинг мнений и выяснить степень удовлетворенности, потери и приобретения. Именно рефлексия позволяет преподавателю не просто выявить степень удовлетворенности обучаемых проведенной игрой и принятыми решениями, а услышать информацию о трудностях, которые испытали участники, об их удачах и личных достижениях.

«Выгружение из игры». Существует много техник, способствующих «выгружению» участников из игрового процесса. Их выбор зависит от целей игры и игротехнической компетентности преподавателя. Завершающая часть игры может быть посвящена размышлениям участников об их будущем, о перспективах использования в учебном процессе такого рода технологий обучения, домашним заданиям и т.д. В зависимости от целей игры можно также поменять местами два последних фрагмента, так как рефлексия, кроме того, может потребовать достаточно большого времени и после нее иногда бывает сложно переключиться на игровое взаимодействие.

Один из важнейших факторов успеха деловой игры — это руководство игрой, контроль за ее процессом. Преподаватель выполняет в организации игры следующие функции: оценивает целесообразность проведения игры и формирует (лучше на основе добровольности) состав ее участников;  знакомит с условиями и правилами игры, консультирует участников; готовит или адаптирует применительно к конкретным условиям базу данных для начального периода игры; устанавливает ее регламент;  осуществляет текущий контроль за соблюдением правил игры;  следит за соблюдением в процессе игры этических норм, защищает «меньшинство» от группового давления и предотвращает возможные личные обиды и конфликты;   помогает выявлять и анализировать неэффективные способы действий и овладевать эффективными моделями поведения;  следит за ориентацией игрового процесса на достижение поставленных целей, предотвращает возможные отклонения и «заносы» (например, переход участников ролевой игры к выяснению личных взаимоотношений); собирает по завершению игры ее рабочие документы (решения задач, отчеты и т.п.) и проверяет правильность их заполнения;  оценивает результаты выполнения заданий, поведение участников и т.п., делает общие выводы, дает частные рекомендации конкретным участникам игры.

Для выполнения этих и некоторых других функций руководитель должен обладать соответствующими качествами:  чувствовать состояние участников и обладать коммуникационными способностями; уметь вербализировать (точно выражать в словах) чувства и поведение участников и делать обобщения;   быть объективным, не стоять на стороне какого-либо участника или команды;  уметь корректно сопоставлять правильные и неправильные позиции участников, не задевая чувство собственного достоинства их носителей;  быть внимательным к каждому участнику, учитывать интересы отдельных игроков и всей группы; уметь понятно представить ситуацию, обрисовать и показать правильные образцы поведения;  быть готовым находиться в тени, на заднем плане игры, удерживаться от чрезмерного вмешательства в ее процесс, предоставляя тем самым широкую свободу действий ее участникам.

Очень важно определить время и место деловой игры в учебном процессе. В неподготовленной для игры в психологическом плане аудитории студентов новизна формы занятий может чрезвычайно отвлечь внимание обучаемых от сюжета игры и даже вызвать непонимание. Поэтому, на наш взгляд, на начальном этапе обучения студентов деловую игру следует проводить в конце изучаемой темы, предваряя поведение самой игры подготовительными мероприятиями: работой в парах, микрогруппах с постановкой конкретных небольших заданий, с использованием различных рода опор: схем, таблиц.  Наряду с обсуждением игры по вышеперечисленным критериям необходимо обратить внимание на деловой этикет в одежде и на соответствие одежды игроков исполняемым ролям.

Анализ результатов позволяет сделать вывод о том, что на успешность деловой игры влияют следующие факторы: 1) лингвистические (общий уровень владения русским языком, владение лексическим материалом по теме); 2) дидактический фактор (подготовленность к игре всем ходом предшествующих занятий); 3) психологические факторы (проводится ли игра в первый раз, настроена ли учебная группа на продуктивное сотрудничество, активная позиция каждого студента по отношению к происходящему и к своей роли в деловой игре).  Таким образом, в деловой игре присутствует особый игровой контекст, разворачивающийся в соответствии с сюжетом, определенными игровыми правилами и предусматривающий ролевое взаимодействие участников. В игре присутствуют цели – игровые и учебные. В деловой игре происходит моделирование значимых для участников игры проблемных ситуаций профессионального общения, способствующих формированию устойчивых навыков и умений делового общения на русском языке.

 

Литература

1.       Зимняя И. А. Психология обучения неродному языку[M]. – М.: Русский язык, 1989. – 219с.

2.       Методика преподавания русского языка как иностранного (для зарубежных филологов русистов)[C]. Под ред. А.Н. Щукина. – М.: Русский язык, 1999. – 157с.

3.       Шатилов С. В. Актуальные проблемы методики обучения русскому языку иностранных учащихся[M]. – СПб.  2000. – 53с.