Мақаланы қалай жариялауға болады

Қолжазбаларды беру тәртібі және басып шығару шарттары
ғылыми-практикалық журналда
«ҚазҰМУ Хабаршысы»

Халықаралық жариялау этикасының ережелеріне сәйкес, ҚазҰМУ қолжазбаларды плагиатқа қарсы, бұрын жарияланған мәтіндердің, соның ішінде автор(лар)ды қоса алғанда, қайталау немесе алу үшін қатаң тексеру мен бағалауды жүзеге асырады. Басқа басылымдарда мақалаларды кейіннен қайта басып шығаруға да жол берілмейді.

Мұндай мақалалар кері қайтарылып алынады (деректер базасынан алынып тасталады), этикалық нормаларды бұзған авторларға аты-жөндерін қара тізімге енгізуге дейін санкциялар қолданылады, бұл олардың ғылыми беделіне теріс әсер етіп, біздің одан әрі ынтымақтастығымызды мүмкін етпейтін болады.

«Вестник КазНМУ» журналының жариялау этикасының ережелерін сақтауды және қарыз алу мен қайталауды болдырмай, барлық пайдаланылған дереккөздерге сілтеме жасауды өтінеміз.

Мақалаларды жариялауға қабылдау тек оларды журналдың сайтында электронды түрде алу арқылы жүзеге асырылады. Ол үшін авторлар (байланыстағы тұлға) Электрондық мақаланы ресімдеуге қойылатын талаптармен және мақаланы электронды түрде редакцияға жіберу тәртібімен мұқият танысуы керек (төменде қараңыз).

Редакцияға мақала жіберген кезде медициналық журналдар редакторларының халықаралық комитеті әзірлеген биомедициналық журналдарға жіберілетін қолжазбаларға қойылатын бірыңғай талаптарды ескере отырып жасалған келесі ережелерді басшылыққа алу ұсынылады, www .icmje.org) .

Журналда жариялауға жіберілген барлық авторлық құқық материалдары келесі талаптарға сәйкес пішімделуі керек. Тиісті форматы жоқ қолжазбалар қарауға қабылданбайды.

Редакциялық алқа қарауға журналдың мақсатына және ғылыми сапа критерийлеріне сәйкес келетін бұрын жарияланбаған қолжазбаларды ғана қабылдайды. Қолжазбалар тақырыптары бойынша өзекті, ғылыми және практикалық тұрғыдан маңызды, композициялық тұрғыдан анық құрылымдалған (проблемалық қойылым, шешімдер, қорытындылар мен ұсыныстар) болуы керек.
Мақала жақсы орыс, ағылшын немесе қазақ тілінде жазылуы керек. Мақаланың көлемі (аннотацияны, авторлар туралы мәліметтерді және пайдаланылған әдебиеттер тізімін қоспағанда) 1,5 – 5 мың сөзді құрайды.
Қолжазбаны дайындау кезінде орыс және ағылшын тілдерінде ұсынылған метадеректердің келесі құрылымын сақтау қажет:
ӘОЖ мақаласының жіктеуіштері;
автор(лар)дың тегі, аты және әкесінің аты; ғылыми дәреже, ғылыми атақ, құрметті атақ (бар болса); лауазымы, жұмыс орны; Ұйымның атауы; байланыс ақпараты: электрондық пошта, қала, тұрғылықты ел, журнал редакциясымен байланысу үшін байланыс телефондары;
мақаланың атауы;
ORCID (бар болса) – оның жарияланымдарын, патенттерін, алған гранттарын және басқа да ғылыми қызметінің нәтижелерін анықтауға мүмкіндік беретін ғалымның бірегей нөмірі (әр автор бұл бірегей нөмірді http://orcid сайтында тіркелу арқылы ала алады) .org/);
аннотация (200 – 350 сөз);
түйінді сөздер (8–12 сөз).
Мақаланың соңында транслитерациямен орыс, қазақ және ағылшын тілдеріндегі дереккөздер тізімі берілген.
Маман емес аудармашының көмегімен қолжазбаны ағылшын тіліне аударған кезде мәтінді ана тілінде сөйлейтін адам немесе ағылшын тілін ұзақ уақыт бойы кәсіби түрде қолданатын адам өңдегені жөн.
Барлық мақалалар екі жақты соқыр рецензиядан өтуі керек. Рецензенттер базасы сайтта орналастырылған. Редакцияға түскен қолжазбалар авторларға қайтарылмайды.
Қолжазбалар ғылыми және әдеби өңдеуден өтеді.
Журналдың редакциясына материалдарды жібере отырып, автор мақалаларды онлайн қабылдау жүйесінде құжаттарды толтыру арқылы өз материалдарын жариялау және жариялау ережелерімен әдейі келіседі.

Мақаланы қарастыру кезеңдері

Модерация. Мақаланы шығарушы редактор дизайн талаптарына сәйкестігі тұрғысынан қарайды және авторға қайта қарауға жіберілуі мүмкін.

Қарау. Мақала екі жақты соқыр рецензияға редакциялық алқа мүшелеріне және/немесе сыртқы рецензенттерге жіберіледі. Ең ұзақ қарау мерзімі 1 айдан аспайды.

Мақала рецензенттердің қорытындысы және бас редактордың шешімі негізінде қабылданады немесе қабылданбайды. Барлық келіп түскен мақалалардың түпнұсқалығы сәйкес электронды ресурстар мен жүйелерді пайдалана отырып тексеріледі. Авторға шолу нәтижелері туралы хабарламада мынадай тұжырым қолданылады:

– мақала қаралды және жариялануға қабылданды;

– мақала қаралды және біраз түзетуді қажет етеді;

– мақала қаралды және қабылданбады.

Мақалаларды қабылдамаудың негізгі себептері журналдың ғылыми саласына сәйкес келмеуі, қарыз алудың едәуір бөлігі және өз нәтижелерін қайта жариялау, ғылыми жаңалықтың жоқтығы болып табылады.

Редакциялық алқа рецензенттер пікірі бойынша авторлармен хат алыспайды.

Аннотациялар мен түйінді сөздерге қойылатын талаптар

Басылымға барынша нақтыланған аннотациялары бар қолжазбалар ғана қабылданады. Аннотацияда негіздеме, әдістердің сипаттамасы, негізгі нәтижелер мен қорытындылар болуы керек. Аннотация мақаланың айрықша белгілері мен артықшылықтарын көрсетеді. Оның мақсаты – оқырманды қызықтыру және оны мақаланы толығымен оқуға итермелеу. Автордың түйіндемесі мақаланың библиографиялық сипаттамасымен бірге Интернеттегі, мәліметтер қорындағы және т.б. толық мәтініне қарамастан пайдаланылғандықтан, библиографияға мақалаға және өзіңізге сілтеме жасаудан аулақ болған жөн. жалпы танылған аббревиатуралар.
Аннотация орыс, қазақ және ағылшын тілдерінде ұсынылуы тиіс.
Аннотацияның көлемі (авторлық резюме) кемінде 200 – 350 сөз болуы керек.
Аннотация мыналарды көрсетуі керек:

– зерттеудің өзектілігі, оның мақсаты мен міндеттері;

– зерттеу қашан, қайда, қалай жүргізілгені туралы мәліметтер;

– ақпараттың қандай әдістері мен көздері пайдаланылды;

– зерттеудің нақты нәтижелері қандай;

– негізгі қорытындылар (ерекшеліктер);

– перспективалар – алынған нәтиженің басқа ғалымдардың тұжырымдарымен байланысы туралы ақпарат; зерттеу перспективалары, алдағы жұмыс бағыттары, қиындықтары қандай.

Электрондық деректер қорынан мақаланы іздеу үшін түйінді сөздер мен сөз тіркестері пайдаланылады – олар қысқа болуы, қолжазбаның мазмұны мен ерекшелігін, оның ішінде рефератта көрініс табуы керек. Негізгі сөздердің саны 5-10. Тірек сөздерді құру кезінде абстрактілі мағынадағы сөздерден немесе басқа ғылыми пәндерде қолданылуы мүмкін терминдерден аулақ болу керек. Негізгі сөздер мүмкіндігінше нақты болуы және мақаланың ерекшелігін көрсетуі керек.

Қолжазба мәтінін пішімдеуге қойылатын талаптар

Мәтін (соның ішінде ескертпелер мен ескертулер) Times New Roman қарпімен терілуі керек. Интервал – 1,5 (бір жарым); дефиссіз негізделген туралау; абзац шегінісі – 1,25 см.Электрондық түрде теру кезінде шрифт өлшемін (шрифт өлшемі) пайдаланыңыз: 14 – негізгі мәтін үшін; 10 – ескертулер мен ескертулер үшін.
Суреттер, кестелер мен диаграммалар атауы мен дереккөзі көрсетілген нөмірленуі керек. Оларды мәтінге енгізуге болады немесе олардың орналасқан жерін нақты көрсету керек. Оларға мақала мәтінінде курсивпен сілтеме жасалуы керек, мысалы: (4-сурет), (3-кесте).

2.1. Сызбалар, графиктер, диаграммалар және фотосуреттер кемінде 250 dpi рұқсатымен jpg пішімінде бөлек беріледі. Сәйкес сапада pdf форматында суреттер мен графиктерді беруге рұқсат етіледі.

2.2. Суреттердің, кестелердің және формулалардың сканерленген нұсқаларына рұқсат етілмейді.

2.3. Ақ-қара түсте басып шығару кезінде түстерді ажырату қиын болса, түсті кескіндерге (графиктерге, диаграммаларға) рұқсат етілмейді.

2.4. Барлық аббревиатуралар мен аббревиатуралар мәтінде бірінші рет айтылғанда дешифрленуі керек.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІН ТІРКЕЛУ ЕРЕЖЕЛЕРІ

Әдебиеттер тізімі «Ванкувер стилі» талаптарына сәйкес құрастырылған. Дереккөздің соңында егер бар болса, DOI (цифрлық нысан идентификаторы, CrossRef жүйесіндегі мақаланың бірегей цифрлық идентификаторы) көрсетілген жөн.

Анықтама үшін:
Ванкувер дәйексөз стилі – дәйекті сандық стиль: сілтемелер мәтінде, кестелерде және суреттерде көрсетілгендей нөмірленеді; мәтіндегі сілтемелер төртбұрышты жақшаға алынады. Әдебиеттер тізіміндегі дереккөздер алфавит бойынша емес, мәтінде аталу ретімен нөмірленеді.

Ванкувер стиліндегі әдебиеттер тізіміне арналған ағылшын тіліндегі мақаланың мысалы (АНЫҚТАМА):

Маркс В. Тарихи қағаздарды және олардың дәйексөздерін қадағалау. Еуропалық ғылыми редакциясы. 2012, 38 (2): 35–37.

Түсініктеме: (Автордың тегі мен аты-жөні (арасына үтір қойылмайды). Мақала тақырыбы (нүкте). Журнал тақырыбы – курсивпен (нүкте). Жыл, бос орынсыз – нүктелі үтір; бос орынсыз – Көлемді білдіретін сан (том) );жақшада бос орын жоқ – санды білдіретін сан (жоқ); бос орынсыз – қос нүкте; бос орынсыз сызықшамен бөлінген бет аралығы жоқ.

МАҢЫЗДЫ: Әдебиеттер тізімі халықаралық ғылыми дәйексөз негіздерін ілгерілету құралы және автордың ғылыми көзқарасының көрсеткіші болып табылады. Әдебиеттер тізіміндегі шетелдік дереккөздердің саны ғылым жетістіктерінен хабардар болуымен қатар тақырыпты меңгергендігін көрсетеді.

Әдебиеттер тізімі кемінде 5 пайдаланылған дереккөзді қамтуы керек, шетелдік дереккөздердің болғаны жөн. Мақаланың мәтінінде әрбір дереккөзге сілтеме жасалуы керек – төртбұрышты жақшада.

Әдебиеттер тізімі «ӘДЕБИЕТТЕР» деп аталады.

Әдебиеттер тізіміндегі нөмірлеу алфавиттік тәртіппен емес, дәйексөзге сәйкес жүзеге асырылады. Мақаланың мәтінінде библиографиялық сілтемелер төртбұрышты жақшадағы сандармен беріледі: [1], [2], [3], [4, 5] немесе [1, б. 25; 2, б. 3-4].

Әдебиеттер тізіміндегі дереккөздердің 30%-дан аспайтын автордың өзіне сілтеме жасауға рұқсат етіледі.

Соңғы 3-5 жыл ішінде жарияланған дереккөздерді пайдалану ұсынылады. Кейбір жағдайларда бұрын жарияланған дереккөздерді пайдалануға рұқсат етіледі.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:

ӘДЕБИЕТТЕРГЕ ҚОСЫЛМАЙДЫ:

конференция тезистері, оқулықтар, оқу-әдістемелік құралдар. Конференция есептері әдебиеттер тізіміне олар қолжетімді болған және Интернеттегі іздеу жүйелері арқылы табылған жағдайда ғана енгізілуі мүмкін – URL мекенжайы мен қол жеткізу күні көрсетілген;

нормативтік-құқықтық актілер (нормативтік актілер, заңдар, нұсқаулар және т.б.);

сөздіктер, энциклопедиялар, басқа да анықтамалықтар;

есептер, есептер, жазбалар, есептер, хаттамалар.
Барлық осындай дереккөздерге мақала мәтініндегі беттер бойынша сілтеме жасалады.

Назар аударыңыз!
ӘДЕБИЕТТЕРдегі орыстілді дереккөздердің авторларының барлық аты-жөні BSI жүйесінде транслитерацияда, ал шетелдік дереккөздердің авторларының аты-жөні ағылшын тілінде жазылады. Транслитерация үшін BSI жүйесінде автоматты интернет қызметін https://translit.ru параметрін пайдалануға болады.

ӘДЕБИЕТТЕРдегі орыс тіліндегі журналдардың атауы транслитерациямен беріледі, содан кейін = белгісі қойылады және журналдың ағылшынша атауы беріледі (журналдың орысша атауын ағылшын тіліне өзіңіз аударудың қажеті жоқ, тек көрсетуге болады атауының ағылшын тіліндегі нұсқасы, әдетте бұл журналдың ағылшын тіліндегі веб-сайтында бар.Егер ол жоқ болса, транслитерациямен шектелуге болады).

Шетелдік журналдар мен кітаптардың атаулары түпнұсқада болуы керек.

Барлық авторлар тізімде болуы керек. Жарияланған дереккөздерде авторлар ретін өзгертуге жол берілмейді. Алдымен автордың тегі, содан кейін инициалдар тегі мен аты мен әкесінің атының арасына үтір қойылмай, аты мен әкесінің атының арасына бос орын қойылмай жазылады.

Журнал редакциясына жіберілген мақаланың қолжазбасында келтірілген деректердің дұрыстығы мен сенімділігі үшін автор толық жауапкершілікте болады.

Авторларға арналған нұсқаулар

Жалпы талаптар

1. Басылымға журнал профиліне және ғылыми сапа критерийлеріне сәйкес келетін бұрын жарияланбаған қолжазбалар ғана қабылданады. Қолжазбалар тақырыптары бойынша өзекті, ғылыми және практикалық тұрғыдан маңызды, композициялық тұрғыдан анық құрылымдалған (проблемалық қойылым, шешімдер, қорытындылар мен ұсыныстар) болуы керек.

2. Ғылыми дәрежесі жоқ авторлар, сондай-ақ аспиранттар мен ізденушілер қолжазбаның басып шығаруға ұсынымы бар рецензияны (сканерленген түрде) ұсынуға міндетті.

3. Қолжазбалар редакцияға электронды түрде doc немесе docx пішімінде (бір файл) беріледі. Негізгі мәтіннен басқа файлда орыс және ағылшын тілдерінде келесі ақпарат болуы керек:

қолжазбаның атауы;

автордың (авторлардың) тегі, аты және әкесінің аты;

ғылыми дәреже, ғылыми атақ, құрметті атақ (бар болса);

лауазымы, жұмыс орны;

қоғамдық игілікке орналастыруға болатын байланыс ақпараты (әр автор үшін: электрондық пошта, қала, тұрғылықты ел), сондай-ақ журналдың редакциясымен байланысу үшін байланыс телефондары;

кеңейтілген аннотация (кемінде 200 сөз), ол тақырыптың өзектілігін, әдістерін, нәтижелерін және зерттеу перспективаларын ашуы керек.

түйінді сөздер, сөз тіркестері (5–10);

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі.

Өзінің жеке деректерін беру арқылы автор оларды өңдеуге және сақтауға автоматты түрде келісім береді.

4. UDC кодын міндетті түрде көрсетіңіз.

Аннотацияны қалай жазуға болады

Аннотациялар мен түйінді сөздерге қойылатын талаптар

Басылымға барынша нақтыланған аннотациялары бар қолжазбалар ғана қабылданады. Аннотацияда негіздеме, әдістердің сипаттамасы, негізгі нәтижелер мен қорытындылар болуы керек. Аннотация мақаланың айрықша белгілері мен артықшылықтарын көрсетеді. Оның мақсаты – оқырманды қызықтыру және оны мақаланы толығымен оқуға итермелеу. Автордың түйіндемесі мақаланың библиографиялық сипаттамасымен бірге Интернеттегі, мәліметтер қорындағы және т.б. толық мәтініне қарамастан пайдаланылғандықтан, библиографияға мақалаға және өзіңізге сілтеме жасаудан аулақ болған жөн. жалпы танылған аббревиатуралар.
Аннотация орыс және ағылшын тілдерінде ұсынылуы керек.
Аннотацияның көлемі (авторлық резюме) кемінде 200 – 250 сөз болуы керек.
Аннотация мыналарды көрсетуі керек:

– зерттеудің өзектілігі, оның мақсаты мен міндеттері;

– зерттеу қашан, қайда, қалай жүргізілгені туралы мәліметтер;

– ақпараттың қандай әдістері мен көздері пайдаланылды;

– зерттеудің нақты нәтижелері қандай;

– негізгі қорытындылар (ерекшеліктер);

– перспективалар – алынған нәтиженің басқа ғалымдардың тұжырымдарымен байланысы туралы ақпарат; зерттеу перспективалары, алдағы жұмыс бағыттары, қиындықтары қандай.

Электрондық деректер қорынан мақаланы іздеу үшін түйінді сөздер мен сөз тіркестері пайдаланылады – олар қысқа болуы, қолжазбаның мазмұны мен ерекшелігін, оның ішінде рефератта көрініс табуы керек. Негізгі сөздердің саны 8–12. Тірек сөздерді құру кезінде абстрактілі мағынадағы сөздерден немесе басқа ғылыми пәндерде қолданылуы мүмкін терминдерден аулақ болу керек. Негізгі сөздер мүмкіндігінше нақты болуы және мақаланың ерекшелігін көрсетуі керек.


Нургожин Талгат Сейтжанович

Главный редактор журнала


Жаңалықтар

Все


Видео


Фото

Научно-практический медицинский журнал Вестник КазНМУ

Научные публикации, статьи, доклады, рефераты, диссертации, новости медицины, исследования в области фундаментальной и прикладной медицины, публикации журнала "Вестник КазНМУ" и газеты "Шипагер".


ISSN

ONLINE ISSN 2524 - 0692

PRINT ISSN 2524 - 0684


Полезные базы данных

Google Scholar Elibrary.ru Cyberleninka


О журнале

Описание журнала Редакция журнала СМИ о нас Рекомендуемые издания


Индекстелген

С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті

© 2021 ҚазҰМУ