НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Posted by & filed under Вестник КазНМУ, Русский.

Резюме: В статье рассматривается концепция профессиональной подготовки медицинских сестер как целостная система подготовки специалистов здравоохранения. Ключевые слова: здоровье, общение, психологическая модель профессиональной подготовки медсестер, личностный подход, когнитивный, мотивационный, эмоциональный и операциональный подходы. Здоровье человека – это абсолютная и непреходящая жизненная ценность, занимающая самую верхнюю ступень в иерархической лестнице ценностей, а также в системе таких категорий… Read more »

ЦЕНОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ

Posted by & filed under Вестник КазНМУ, Русский.

Резюме: В статье рассматривается современное состояние исследований ценностей в зарубежной и отечественной психологии, место и роль системы ценностных ориентаций в структуре личности и её развитии, а также проблема  ценностно-мотивационной сферы студентов в период обучения в педагогическом вузе. Summary: The value orientation of the students is discussed in the article Ключевые слова: ценностные ориентации, направленность личности,… Read more »

ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ-ӘЛЕУМЕТТІК ҚЫЗМЕТТІҢ МАҢЫЗЫ

Posted by & filed under Вестник КазНМУ, Казахский.

Түйіндеме: Бұл мақалада денсаулық сақтау жүйесінде психологиялық-әлеуметтік қызмет көрсетудің маңызды сұрақтары қарастырылады. Денсаулықты сақтау мен нығайтуға жасалатын әрбір қадам — қоғамның басты капиталы адамдардың қалыпты да, ұзақ өмір сүруінің негізі. Әсіресе науқастарға денсаулық сақтаудың емдеу, алдын-алу жүйесінде психологиялық-әлеуметтік қолдау көрсету – дамыған мемлекеттер тәжірибесінен белгілі, сауығу мерзімін арттырудың алғышарттары саналады. Дамыған мемлекеттер тәжірибесінде бұл қызметті… Read more »

ТҰЛҒАНЫҢ ПСИХИКАЛЫҚ ДЕНСАУЛЫҒЫН ЗЕРТТЕУДІҢ КЕЙБІР АСПЕКТІЛЕРІ

Posted by & filed under Вестник КазНМУ, Казахский.

Түйіндеме: Бұл мақала мазмұнында психикалық денсаулықтың бағыты қарастырылған. Соңғы жылдары  әлемнің көптеген елдерінде психикалық денсаулықтың  бұзылуы жоғары көрсеткішпен сипатталады. Психикалық аурулардың, тұлға фрустрациясының, мазасызданулардың, стресстердің таралу көрсеткіштерінің өсу тенденциясы, әр түрлі суицидтердің, тұлғаішілік келіспеушіліктердің, тәуелділіктердің (нашақорлық, ішімділік, токсикомания, ойын құмарлық және т.б.) орын алуы байқалады. Сондай-ақ, әлеуметттік-экономикалық өзгерістер салдарынан халықтың басым көпшілігінде, психологиялық әдебиеттерде теңелу… Read more »

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ

Posted by & filed under Вестник КазНМУ, Русский.

Резюме: Рынок, рыночные отношения, рынок медицинских услуг, рынок ресурсов, спрос на медицинские услуги, предложение медицинских услуг, медицинское страхование, ценообразование, взаимодействие спроса и предложения на медицинские услуги, эластичность спроса на медицинские услуги по цене. Рыночные отношения выражают определенную экономическую обособленность производителей и потребителей продуктов и услуг, возмездность их взаимодействия. По своему содержанию они включат широкий набор… Read more »

МЕДИЦИНАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДІ БАСҚАРУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ ШЕТ ЕЛДІК ТӘЖІРИБЕСІ, КОММУНИКАТИВТІК ҚҰЗІРЕТТІЛІКТІ ДАМЫТУ

Posted by & filed under Вестник КазНМУ, Казахский.

Түйінді сөздер: Денсаулық сақтау жүйесінде нарықтық экономикалық қатынастарға көшу, реформалау және дамыту ең маңызды мәселелердің бірі болып табылады. Осы салада көрсетілетін қызметтің сапасын және тиімділігін көтеру, бюджет шығындарын оңтайландыру, нарық элементтерінің негізгісінің  бірі бәсекелестікке елеулі септігін тигізетіні сөзсіз. Кілттік сөздер: денсаулық сақтау, нарықтық, бәсекелестік, моделдеу Қазіргі таңдағы экономикалық қатынастар жүйесі азаматтардың барлық стандарттарға сай сапалы… Read more »

ЖАСТАР АРАСЫНДА ӘЛЕУМЕТТІК-ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ЖҰМЫС ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ ӨЗЕКТІЛІГІ

Posted by & filed under Вестник КазНМУ, Казахский.

Түйін: Мақалада жастардың психологиялық проблемалары; жастар арасында әлеуметтік-психологиялық жұмыс жүргізудің бағыттары; психологиялық мәселелерді шешудің басты қадамдары талданады және жіктеледі. Кілттік сөздер: психологиялық проблемалар, әлеуметтік-психологиялық жұмыс, психологиялық құзіреттілік, субъектілік, мәселенің шешімі, субъектілікті дамыту тренингі. Жастар өмірінде, іс-әрекеті мен қарым-қатынасында ерекше психологиялық жолмен шешуді қажет ететін жәйттер аз болмайтыны белгілі. Мысалы, жастардың арасында кәсіби білім меңгеруі күрделі… Read more »

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ ВРАЧА

Posted by & filed under Вестник КазНМУ, Русский.

Резюме: Представлен материал по применению инновационных технологий в профессиональной подготовке интернов-терапевтов. Большое внимание уделяется интерактивным методам обучения, стимулирующим самоподготовку, творческую активность, ответственность интернов, его коммуникативные навыки. Широко используются симуляционные технологии, клинический метод контроля знаний – OSCE, рейтинговая система оценки в открытом доступе, дистанционные методы обучения Реформа медицинского образования в РК нацеливает на подготовку специалиста с… Read more »

СОЗАВИСИМОСТЬ КАК ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Posted by & filed under Вестник КазНМУ, Русский.

Резюме: В данной статье представлены исследования, направленные на изучение феномена созависимости как явления сверхсильной взаимозависимости людей друг от друга без акцентирования способа ее формирования.  Личностными особенностями людей склонных к созависимости являются: в когнитивной сфере — низкая самооценка, навязчивые мысли, склонность к резким суждениям; в эмоциональной сфере чувство вины, стыда,  страха, отрицание своих проблем; в поведенческой… Read more »

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ В РК

Posted by & filed under Вестник КазНМУ, Русский.

С точки зрения методологии, медико-психологическая   служба должна представлять собой систему обеспечения медико-психологической помощи, поддержки граждан страны. Главной задачей является организация и оказание медико- психологической помощи населению на всех этапах их лечения. Но главной,  основной задачей, с нашей точки зрения, является психопрофилактическая работа с населением. Принципиальным моментом является то, что медико-психологическая помощь является взаимосвязанным процессом трех… Read more »

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СИНТЕЗА ПОТЕНЦИАЛОВ КАЗАХСКОЙ НАРОДНОЙ И СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИК

Posted by & filed under Вестник КазНМУ, Русский.

Резюме: В статье исследуются особенности технологии педагогического синтеза потенциалов казахской народной и современной педагогик. Ключевые слова: поэтапное формирование умственных действий, педагогические технологии, педагогическое проектирование, образовательное пространство, интериоризация. Концепции педагогической технологии рассматривают проблему с философской, социологической, экономической, психологической и  педагогической точек зрения. Как отмечается во многих работах, первое наиболее полное исследование по теории педагогической технологии проведено… Read more »

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ АКЦЕНТУАЦИИ ХАРАКТЕРА ПРИЗЫВНОЙ МОЛОДЕЖИ НА АДАПТАЦИЮ К СЛУЖБЕ В АРМИИ

Posted by & filed under Вестник КазНМУ, Русский.

Резюме: Использование психофизиологических методов исследования является важным при оценке физического и психического развития призывного возраста и военнослужащих, проходящих военную службу по призыву. Ключевые слова: Психическое здоровье, призывная молодежь, военнослужащие,  акцентуация личности, стрессоустойчивость, психопрофилактическая работа. Состояние психического здоровья юношей допризывного и призывного возрастов – одна из медико-социальных проблем комплектования Вооруженных Сил. Служба в Армии является мощным… Read more »