С.Е. Еркенова, Е.Е. Шәденова, А.Б. Каримбекова, М.О. Құрбанова, А.К. Қалдыбекова, А. Ерғалиқызы
1Казахский Национальный медицинский университет имени С. Д. Асфендиярова,
кафедра акушерства и гинекология №3

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ПРИ МИОМЕ МАТКИ