Қ. Құнанбай, А.Қ. Қаирбеков, М.Е. Рамазанов, Ж. Арыстан
С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық Медицина Университеті
Клиникалық фармакология және фармакотерапия кафедрасы

ПСОРИАЗДЫҢ ИММУНОПАТОГЕНЕЗІНДЕ ЦИТОКИНДІК БҰЗЫЛЫСЫ