А.С. Қожамжарова, Л.С. Қожамжарова,* З.Б. Есимсеиитова**
С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті
*М.Х.Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті
**Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

РАСТЕНИЙ СЕМЕЙСТВО POACEAE BARNHART АНАТОМО ̶ МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ