Маймақов Талғат Әнуәрбекұлының философия докторы (PhD) ғылыми дәрежесін алу

| Диссертациялық кеңестер.

Маймақов Талғат Әнуәрбекұлының философия докторы (PhD) ғылыми дәрежесін алу үшін ұсынылған диссертациясының қорғауы Диссертациялық кеңесте 6D110200– қоғамдық денсаулық сактау мамандығы бойынша С.Д. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық Медициналық Университетінде Маймақов Талғат Әнуарбекұлының 6D110200– қоғамдық денсаулық сактау мамандығы бойынша философия докторы (PhD) ғылыми дәрежесін алу үшін ұсынылған «Дәріге төзімді туберкулезбен ауыратын науқастарға медициналық көмекті жетілдірудің медико-экономикалық негіздері»… Read more »

2013 жылы философия (PhD) докторы, бейінібойыншадокторығылыми дәреже беру бойыншадокторлықдиссертациялардықорғаужөніндегі диссертациялықкеңестерашутуралы

| Диссертациялық кеңестер.

ҚазақстанРеспубликасыБілімжәнеғылымминистрінің 2011 жылғы   31 наурыздағы № 126 бұйрығыменбекітілген «Диссертациялықкеңестуралыүлгіереженің» 3-тармағына және «ҚазақстанРеспубликасыБілімжәнеғылымминистрлігініңбілімжәнеғылымсаласындағыбақылауКомитетітуралыЕрежесіне», Комитет Алқасының 2013 жылғы 14 наурыздағы (№ 1 хаттама) шешімінесәйкес БҰЙЫРАМЫН: 1. Осы бұйрықтыңқосымшасынасәйкес 2013 жылыжоғарыоқуорындарында (бұданәрі — ЖОО) философия (PhD) докторы, бейінібойыншадокторығылымидәреже беру бойыншадокторлықдиссертациялардықорғаужөніндегідиссертациялықкеңестер (бұданәрі – диссертациялықкеңестер) ашылсын. 2. Осы бұйрықтыңқосымшасынасәйкес ЖОО-лардағыдиссертациялықкеңестертөрағаларытағайындалсын. 3. Диссертациялықкеңестердіңуәкілеттікмерзімі 2013 жылғы 31 желтоқсанынадейінбекітілсін. 4. Диссертациялықкеңестерашылған  ЖОО-ларректорларыбір ай аралығындақосымшағасәйкесдиссертациялықкеңестердіңқұрамыбекітілсін…. Read more »

«Медицина бойынша 6D110100- «Медицина» және 6D110200- «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандықтары бойынша Диссертациялық кеңесін құру туралы»

| Диссертациялық кеңестер.

Қазақстан Республикасының Бiлiм және Ғылым министрлiгiнің 15.03.2013 жылғы  №535  бұйрығына сәйкес  Медицинадағы «Философия докторы (PhD) ғылыми атағын және 2013 жылғы бағыттарға сәйкес доктор дәрежесін беру бойынша докторлық диссертацияны қорғау мәселесіндегі Диссертациялық кеңесті құру туралы» және 26.03.2013 жылғы №8  С.Ж.Асфендияров атындағы КазҰМУ Ғылыми Кеңес шешiмін орындау мақсатында, 6D110200 – «Қоғамдық денсаулық сақтау» және 6D110100- «Медицина» мамандықтары… Read more »