Декабрь 2015 - Страница 5 из 6 - Блог ректора КазНМУ имени С.Д.Асфендиярова :: Блог ректора КазНМУ имени С.Д.Асфендиярова

Архив за December, 2015

Эльмира Касымгалиевна

10 Dec 2015  |  Опубликовано в Вопросы-ответы

 

Ответ:

Құрметті Эльмира Касымгалиевна!

Сіздің 26.11.2015ж жазған сұрағынызға жауап ретінде төмендегі ақпаратты ұсынамыз:

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 20 қаңтардағы № 19 «Білім алушыларды білім беру ұйымдарының үлгілері бойынша ауыстыру және қайта қабылдау қағидаларын бекіту туралы» бұйрығының 33 пунктіне сәкес

Студенттер мен магистранттарды басқа ЖОО-дан ұлттық ЖОО-ғa ауыстыру тек ақылы негізде ғана жүзеге асырылады. Бұл ретте студенттің ұлттық бірыңғай тестілеудің немесе кешенді тестілеудің сертификатындағы балл саны 60-тан төмен болмауы және орташа үлгерім балы (GPA — Grade Point Average) аталған ұлттық ЖОО-дағы белгіленген ауысу балынан төмен болмауы тиіс.

Білім алушының бір ЖОО-нан екіншісіне ауыстыру рәсімі мынадай тәртіппен жүзеге асырылады:

1) басқа ЖОО-ға ауысуға ниет білдірген білім алушы білім алып жатқан ЖОО басшысының атына ауысу туралы еркін нысанда өтініш береді және ауысуға мөрмен бекітілген жазбаша келісім алып, қызығушылық танытқан ЖОО басшысына өтініш білдіреді; 2) қабылдаушы ЖОО басшысының атына жазылған ауысу туралы өтінішке оқу ісі жөніндегі проректор мен офис-тіркеуші қол қойған, мөрмен бекітілген транскрипттің, білім беру гранты иегері куәлігінің, оқыған ЖОО басшысының атына жазылған өтініштің (басшының қолы қойылып, мөр басылған) көшірмелері қоса берілуге тиіс; 3) факультет деканы (институт директоры) ұсынылған құжаттардың негізінде оқу жоспарларындағы пәндер айырмашылықтарын айқындайды және меңгерілген пререквизиттерге сәйкес оқу курсын белгілейді, білім беру бағдарламасына сәйкес меңгерілген кредиттерді қайта есептейді және тіркеу бөлімімен келісім бойынша білім алушының жеке оқу жоспарын бекітеді; 4) факультет деканы (институт директоры), офис-тіркеуші, академиялық мәселелерге жетекшілік жасайтын бөлімше басшысы (оқу-әдістемелік бөлім немесе басқарма) бастығы, оқу ісі жөніндегі проректор қойған бұрыштамаларға сәйкес ЖОО басшысы білім алушыны ауыстыру туралы бұйрық шығарады;

ТКБ бастығы Бопанова А.О.


Айгерим Медетова

10 Dec 2015  |  Опубликовано в Вопросы-ответы

Вопрос:

Айкан Аканович! После резидентуры можно пройти первичную специализацию ( закончив интернатуру по хирургии и пройдя резидентуру по лучевой диагностике выбрать терапевт и четкую специальность ( инфекционная или дерматовенеролога?).

Ответ:

Уважаемая Айгерим! Чтобы обстоятельно ответить на Ваш вопрос, адресованный на блог ректора, укажите пожалуйста: 1) Дата окончания ВУЗа и по какой специальности? 2) Определитесь по какой специальности Вы хотите пройти резидентуру? Исходя из этого, мы сможем ответить на Ваше письмо. — Институт последипломного образования


ШОЛПАН

10 Dec 2015  |  Опубликовано в Вопросы-ответы

Вопрос:

Саламатсызба құрметті Айкан Аканович!
Сізге қояр сұрағым, мед.колледжді бітіргеннен кейін жалпы медицина саласына түсетін болсам,қаншасыншы курстан оқуды бастаймын?

Ответ:

Құрметті Шолпан !

Сіз колледжден кейін С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ-де оқыңыз келсе, кешенді тест тапсыруыңыз қажет.

ҚазҰМУ Ұлттық жоғары оқу орны болғандықтан 4 пәннен 70 баллдан жоғары жинаған абитуриенттер конкурсқа қатыса алды. Мемлекеттік грант баллдары жыл сайын өзгеруде, ол таңдаған мамандығыңызға, бөлінген грант санына, конкурсқа өтініш берген талапкерлер санына және т.б. көрсеткіштерге байланысты өзгеріп отырады.

Кешенді тесті, жоғарыда көрсетілген көрсеткіштерден өткен жағдайда, «Жалпы медицина» факультетінің 1 курсына қабылданасыз.

Жалпы медицина факультетінің деканы Джумашева Р.Т.


Султангалиева Айдана

10 Dec 2015  |  Опубликовано в Вопросы-ответы

Вопрос:

Добрый день, уважаемый Айкан Аканович! Хотелось бы узнать ответы на следующие вопросы:
1) можно ли после окончания бакалавриата «Общая медицина» поступить в магистратуру по направлению » Управленческая деятельность».
2) Кем можно работать после окончания магистратуры по этой специальности и легко ли найти работу? А также в каких местах можно работать?
Спасибо заранее за ответы!

Ответ:

Уважаемая Султангалиева Айдана!

В настоящее время КазНМУ имеет лицензию и проводит подготовку в магистратуре по специальностям: 6М110100 – медицина, 6М110200 – общественное здравоохранение, 6М110300 – сестринское дело, 6М110400 – фармация, 6М110500 – медико-профилактическое дело, 6М050700 – менеджмент, 6М074800 – технология фармацевтического производства. Подготовка в магистратуре проводится по профильному и научно-педагогическому направлениям, со сроком обучения: при профильной подготовке -1 год, 1,5 года, научно-педагогической подготовке – 2 года.

Специальности «Управленческая деятельность» по Классификатору специальностей магистратуры нет. Если Вас интересует это направление, после окончания Вами университета по специальности «Общая медицина» Вы можете поступить в магистратуру по специальности: 6М110200 – общественное здравоохранение.

Выпускники магистратуры по специальности: 6М110200 – «Общественное здравоохранение» могут выполнять следующие виды профессиональной деятельности:

при профильной подготовке:

— административно-управленческая (специалисты органов управления здравоохранением и административно-управленческий персонал организаций здравоохранения);

— аналитическая (сотрудники информационно-аналитических центров);

-экспертно-консультативная (эксперты, консультанты в организациях здравоохранения и социального обеспечения).

-формирование здорового образа жизни (специалисты по укреплению здоровья и профилактике заболеваний).

при научной и педагогической подготовке:

— педагогическая (преподаватели организаций высшего и послевузовского образования);

— научно-исследовательская (сотрудники организаций науки);

-административно-управленческая (специалисты органов управления здравоохранением и административно-управленческий персонал организаций здравоохранения);

— аналитическая (сотрудники информационно-аналитических центров);

-экспертно-консультативная (эксперты, консультанты в организациях здравоохранения и социального обеспечения).

-формирование здорового образа жизни (специалисты по укреплению здоровья и профилактике заболеваний).

После окончания Вы можете работать:

при профильной подготовке:

-органы управления здравоохранением, организации здравоохранения и социального обеспечения;

при научной и педагогической подготовке:

— организации высшего и послевузовского образования;

— организации науки;

-органы управления здравоохранением, организации здравоохранения и социального обеспечения.

Главный специалист отдела послевузовского

образования (докторантуры PhD и магистратуры) Ф.Г.Оразаева


Меруерт Нурланова

10 Dec 2015  |  Опубликовано в Вопросы-ответы

Вопрос:

Здравствуйте, уважаемый Айкан Аканович! Вопрос про резидентуру: для того чтобы обучиться на врача узи диагноста куда необходимо поступить?

Ответ:

Здравствуйте, уважаемая Меруерт Нурланова!

Вам нужно поступить в резидентуру по специальности «лучевая диагностика».