Стандартты операциялық процедура

Қазіргі
СОР Силлабустарды әзірлеу,талқылау, бекіту 2023-24 оқу жылы
СОР Резидентурада силлабустарды құру, талқылау, бекіту
СОР атауы Тестілеу форматында БӨҚ қалыптастыру, сараптау және бекіту
СОР С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық Медицина Университетінде білім алушының академиялық ұтқырлығын рәсімдеу тәртібі
СОР электрондық журналды енгізу
СОР. Академиялық күнтізбені қалыптастыру, талқылау, бекіту
СОР. Жазғы семестрді ұйымдастыру ережелері
СОР. Оқу жетістіктерін бағалау жүйесін әзірлеу және бекіту
СОР.Мемлекеттік қызмет көрсету
СОР. ЭПК қалыптастыру, талқылау, бекіту. Таңдау компонентіне жазылу
СОР Кері байланысты жүргізу тәртібі мен нысандары
СОР Пәнді мамандықты ББ оқу-әдістемелік қамтамасыз ету картасын (ОӘҚЕК) жасау
СОР ПОҚ және білім алушылардың өтініштерімен және шағымдарымен жұмыс
СОР Транскрипт
Ақылы оқу нысанынан мемлекеттік білім беру гранты бойынша оқуға ауыстыру.
Білім алушылардың стипендиясын тағайындау және төлеу
Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім туралы құжаттардың түпнұсқаларын беру
ЖОО түлектеріне диплом мен қосымшаны үш тілде рәсімдеу, басып шығару және беру
СОР Білім алушылардың жеке құрамы бойынша бұйрық шығару
СОР Дәлелді себептермен өткізіп алған сабақтарды оқыту нәтижелерін игеру бойынша рәсімдер тәртібі
СОР Пәндерге тіркеу
СОР Университетте оқу кезеңі ішінде білім алушылардың жеке істерін есепке алу, жүргізу және ағымдағы сақтау
СОР-Білім алушының үлгеріміне ағымдағы бақылау жүргізу қағидалары
СОР-Кафедрада білім беру үрдісінің сапасына,оқытудың белсенді әдістерін қолдануға және көптілділікке мониторинг жүргізу
СОР-Оқу әдебиетін сатып алу
Білім алушыны басқа мамандықтан, оқытудың басқа тілінен, басқа ұйымнан ауыстыру, қайта қабылдау және академиялық демалыстан шығу
СОР Академиялық адалдықты бұзғаны үшін тәртіптік жаза қолдану
СОР тестілеу форматындағы бақылау-өлшеу құралдарына сараптама1
СОР Стипендияларды тағайындау ережесін ҚР Президенті белгілейді
СОР-Ақылы оқу нысанынан мемлекеттік білім беру гранты бойынша оқуға ауыстыру
СОР-Стипендияны, өтемақыларды және басқа да тағайындау және төлеу
СОР Кафедраларда білім беру үдерісінің сапасына, оқытудың белсенді әдістерін қолдануға және көптілділікке мониторинг жүргізу
СОР ПОҚ және білім алушылардың өтініштерімен және шағымдарымен жұмыс
Жазбаша емтихандарды, соның ішінде қашықтықтан оқыту жүйесінде ұйымдастыра және өткізу
Емтиханды тестілеу форматында, оның ішінде қашықтықтан өткізу режимінде ұйымдастыру және өткізу
Аралық аттестаттаудың (емтихан сессиясының) қорытындыларына талдау жүргізу қағидалары
СОР – ҚазҰМУ-нің білім беру бағдарламаларын бағалау және талдау
СОР жазбаша емтиханды қашықтықтан өткізу режимінде ұйымдастыу және өткізу
СОР қашықтық режимінде тестілеу нысанында емтиханды ұйымдастыру және өткізу
СОП Білім алушылардың практикасын ұйымдастыру және іске асыру
СОП ПОҚ педагогикалық жүктемесін жоспарлау және есепке алу уақытының нормалары
СОР ПОҚ және білім алушылардың өтінішітері және шағымдарымен жұмыс