01.01.2013 ж. бастап жарамды басылымдар тізімі

Қазақстан Республикасы

Білім және ғылым саласындағы

бақылау комитеті төрағасының

2012 жылғы «10» шілдедегі

№ 1082  бұйрығына

1- қосымша

Ғылыми еңбектің негізгі нәтижелерін жариялау үшін

 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті ұсынатын

ғылыми баспалар тізбесі

 Мерзімдік басылымдар:
1. ҚР ҰҒА  Хабарлары
2. Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының Баяндамалары – Доклады Национальной академии наук Республики Казахстан (физика,  химия, биология, механика, техникалық ғылымдар, гуманитарлық ғылымдар (экономика, философия,  саясаттану, әлеуметтану) бағыттар бойынша).

3.Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының Хабаршысы – Вестник Национальной академии наук Республики Казахстан (физика,  химия, биология, механика, техникалық ғылымдар, гуманитарлық ғылымдар (экономика, философия,  саясаттану, әлеуметтану) бағыттар бойынша).

 

Қазақстан Республикасындағы арнайы ғылыми журналдар мен басылымдар:

 1. Жаратылыстану ғылымдары

 

Физика-математика ғылымдары

 1. ҚазҰУ хабаршысы — Вестник КазНУ. Физика сериясы.
 2. Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ хабаршысы.
 3. ҚазақстанРеспубликасыныңҰлттықғылымиинженерлікакадемиясыныңхабаршысы.
 4. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің хабаршысы.
 5. Қарағандыуниверситетініңхабаршысы. «Физика» сериясы.
 6. Қазақстан Республикасы Ұлттық ядролық орталығының хабаршысы.
 7. Қ.И. СәтбаеватындағыҚазҰТУхабаршысы.
 8. ҚазҰУ хабаршысы — Вестник КазНУ. Математика, механика, информатика сериясы.
 9. «Eurasian Physical Technical Journal».
 10. «Қарағанды университетінің Хабаршысы (математика сериясы) – Вестник Карагандинского университета (серия математика)»
 11. Математическийжурнал.
 12. International Journal of mathematics and physics.
 13. Проблемы эволюции открытых систем.
 14. Алматы энергетика және байланыс университетінің хабаршысы — Вестник Алматинского университета энергетики и связи

Химия ғылымдары

 1. EurasionChemiko-Technological Journal.
 2. Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ хабаршысы.
 3. Қазақстан Республикасының Ұлттық ғылыми инженерлік академиясының хабаршысы.
 4. Мұнай және газ.
 5. Қазақстан-Британтехникалықуниверситетініңхабаршысы.
 6. ҚазҰУ хабаршысы — Вестник КазНУ. Химия сериясы.
 7. «Қарағанды университетінің Хабаршысы (химия сериясы) – Вестник Карагандинского университета (серия Химия)»
 8. «Қазақстанның химия журналы».
 9. International Journal of biology andchemistry.

 

      Биология ғылымдары

 1. Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ хабаршысы.
 2. Биотехнология. Теория және практика.
 3. Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің хабаршысы.
 4. ҚазҰУ хабаршысы — Вестник КазНУ. Биология сериясы.
 5. ҚазҰУ хабаршысы -Вестник КазНУ. Экология сериясы.
 6. International Journal of biology and chemistry.
 7. Вестник КарГУ (серия биология, медицина, география).

 

    Жер туралы ғылымдар және география ғылымдары

 1. Д. Серікбаев атындағы ШҚМТУ хабаршысы.
 2. ҚазақстанРеспубликасыныңҰлттықғылымиинженерлікакадемиясыныңхабаршысы.
 3. Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ хабаршысы.
 4. Гидрометеорология және экология.
 5. Қазақстан Тау-кен журналы.
 6. Мұнайжәне газ.
 7. Промышленность Казахстана.
 8. Университет еңбектері.
 9. Қазақстан-Британтехникалықуниверситетініңхабаршысы.
 10. Қазақстан Республикасы Ұлттық ядролық орталығының хабаршысы.
 11. ҚазҰУ хабаршысы — Вестник КазНУ. География сериясы.
 12. ҚазҰУ хабаршысы — Вестник КазНУ. Экология сериясы.
 13. Қазақстан ғылымының жаңалықтары.
 1. Гуманитарлықғылымдар

Тарих ғылымдары

 1. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің хабаршысы.
 2. Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ хабаршысы.
 3. Шәкәріматындағы Семей университетініңхабаршысы.
 4. Қазақтарихы.
 5. Қазақстан – Спектр (КИСИ).
 6. Еуразиягуманитарлықинститутыныңхабаршысы.
 7. ҚазҰУ хабаршысы — Вестник КазНУ. Тарих сериясы.
 8. «Қарағанды университетінің Хабаршысы (тарих, философия сериясы) – Вестник Карагандинского университета (серия история, философия)».
 9. Отан тарихы.
 10. Хабаршы — Вестник» (М. Өтемісов ат. Батыс Қазақстанмемлекеттік университеті).

Филология  ғылымдары

1.Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ хабаршысы.

 1. БҚМУ хабаршысы.
 2. С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің хабаршысы.
 3. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің хабаршысы.
 4. Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университетінің хабаршысы.
 5. Еуразия гуманитарлық институтының хабаршысы.
 6. Қазақстанның ғылымы мен өмірі.
 7. ҚазҰУ хабаршысы — Вестник КазНУ. Филология сериясы.
 8. ҚазҰУ хабаршысы -Вестник КазНУ. Журналистика сериясы.
 9. Қазақ білім академиясының баяндамалары.

       

        Саясиғылымдары
1. Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ хабаршысы.

 1. Қазақстан – Спектр (КИСИ).
  3. Абай атындағыҚазақұлттықпедагогикалықуниверситетініңхабаршысы.
 2. ҚазҰУ хабаршысы — Вестник КазНУ. Шығыстану сериясы.
 3. Мемлекеттік басқару және қызмет — Государственное управление и государственная служба

 

Философия ғылымдары

 1. ҚазҰУ хабаршысы — Вестник КазНУ. Философия, политология, культурология сериясы.
 2. Адам әлемі;
 3. әл-Фараби

 

 1. Әлеуметтік ғылымдар және бизнес, қызмет көрсету

 

Әлеуметтік ғылымдар және қызмет көрсету
1. Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ хабаршысы.

 1. С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің хабаршысы.
 2. Қазақстан – Спектр (КИСИ).
  4. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің хабаршысы.

Экономика ғылымдары

 1. Қазақстан Республикасының Ұлттық ғылыми инженерлік академиясының хабаршысы.
 2.  Қазақстан – Спектр (КИСИ).
 3. Экономика және статистика.
 4. Экономика: стратегия және практика журналы.
 5.   Қазақэкономикалықхабаршысы.
 6. ҚазҰУ хабаршысы -Вестник КазНУ. Экономика сериясы
 7. Аграрлық нарық проблемалары
 8. «Қарағанды университетінің Хабаршысы (экономика сериясы) – Вестник Карагандинского университета (серия экономика)».

9.«Тұран» университетінің хабаршысы — Вестник университета «Туран»

 1. КазЭУ Жаршысы – Вестник КазЭУ (журнал КазЭУ им. Т.Рыскулова).
 1. Заң ғылымдары

1.Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ хабаршысы.

 1. Қазақстанның ғылымы мен өмірі.
 2. ҚазҰУ хабаршысы — Вестник КазНУ. Заң сериясы.
 3. ҚазҰУ хабаршысы — Вестник КазНУ. Халықаралық қатынастар және халықаралық құқық сериясы.
 4. Қарағанды университетінің хабаршысы – Вестник Карагандинского университета. Серия право.
 5. Қазақстан Республикасы Заң шығару институтының Хабаршысы – Вестник Института законодательства Республики Казахстан»;
 6. Құқық және мемлекет.
 1. Білім

 

Педагогика ғылымдары

 1. Қазақстан педагогикалық ғылымдар академиясының хабаршысы.

2.Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ хабаршысы.

 1. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің хабаршысы.
 2. БҚМУ хабаршысы.
 3. С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің хабаршысы.
 4. Қазақстанның ғылымы мен өмірі.
 5. ҚазҰУ хабаршысы — Вестник КазНУ. Педагогика сериясы.
 6. Еуразиягуманитарлық институтының хабаршысы.
 7. Қазақ білім академиясының баяндамалары.
 8. Педагогика және психология — Педагогика и психология.

11.Қарағанды университетінің Хабаршысы. Педагогика сериясы.

Психология ғылымдары

1.Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің хабаршысы.

 1. Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ хабаршысы.
 2. Еуразиягуманитарлықинститутыныңхабаршысы.
 3. ҚазҰУ хабаршысы — Вестник КазНУ. Психология және социология сериясы.
 1. Техника ғылымдары және технологиялар
 2. С. ТорайғыроватындағыПавлодар мемлекеттік университетінің хабаршысы.
 3. Шәкәріматындағы Семей университетініңхабаршысы.
 4. Д. СерікбаеватындағыШҚМТУ хабаршысы.
 5. ҚазақстанРеспубликасыныңҰлттықғылымиинженерлікакадемиясыныңхабаршысы.
 6. Қ.И. СәтбаеватындағыҚазҰТУхабаршысы.
 7. М. ТынышбаеватындағыҚазККАхабаршысы
 8. Промышленность Казахстана.
 9. Университет еңбектері.
 10. Қазақстан-Британтехникалықуниверситетініңхабаршысы.
 11. Қазақ бас сәулет-құрылыс академиясының хабаршысы.
 12. Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ хабаршысы.
 13. Eurasion Chemiko-Technological Journal.
 14. Қазақстан ғылымының жаңалықтары (көлік бойынша).
 15. Минералды пайдалы қазбаларды кешенді пайдалану (металлургия, кен байыту, химиялық технология, тау-кен ісі, физикалық-химиялық зерттеулер, материалтану, электрохимиялық процестер, жоғары тұрақты қызуға төзімділік, бейорганикалық материалдар, өндірістік қалдықтарды пайдалану, қоршаған ортаны қорғаусалалары бойынша).
 16. Алматы технологиялық университетінің хабаршысы – Вестник Алматинского технологического университета (жеңіл, тамақ және қайта өңдеу өнеркәсібі салалары бойынша).
 17. «Ізденістер, Нәтижелер – Исследования, результаты» (ауыл шаруашылығын электрификациялау және механизациялау бойынша).
 18. Алматы энергетика және байланыс университетінің хабаршысы — Вестник Алматинского университета энергетики и связи (энергетика, ақпараттама, радиотехника және байланыс саласы бойынша).

 

        7.Ауыл шаруашылығы және мал дәрігерлік ғылымдары

 

 1. Шәкәрім атындағы Семей университетінің хабаршысы.
 2. Ізденістер, нәтижелер. Исследования, результаты.
 3. 3. 3І интеллект, идея, инновация – intellect, idea,innovation.
 1. Әскери ісі және қауіпсіздік
 2. Д. Серікбаев атындағы ШҚМТУ хабаршысы.
 3. Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ хабаршысы.
 4. М.Тынышбаев атындағы ҚазККА хабаршысы.
 5. «Бағдар-Ориентир».
 6. «Вестник Национального университета обороны».
 1. Денсаулық сақтау және әлеуметтік қамтамасыз ету (медицина)
 2. Клиническая медицина Казахстана.
 3. Медицина.
 4. Фтизиопульмонология.
 5. Қазақстанпедиатрия және бала хирургиясы.
 6. ҚазҰМУ хабаршысы — Вестник КазНМУ.
 7. «Ғылым мен денсаулықсақтау – Наука и здравоохранение».
 8. «Астана медициналық журналы.

 

 1. Басқабасылымдар
 2. РесейФедерациясыныңнегізгіғылымижурналдары мен басылымдары, сондай-ақ ТМД елдерінің «Доклады АН», «Вестник АН», «Известия АН» журналдары.
 3. Монографиялар (оныңішіндетеңавторлықпенжазылған) Монографияларкезкелгенбасылымдардажариялануымүмкін, олардың ISBN-ны, ұйымдардыңғылымикеңестерініңұсынымдары, көлемі 5 б.т., таралымы500 данадан кем емес.
 4. Ғылыми еңбектің негізгі нәтижелерінайқындайтынресмиқұжаттар:

— авторлықкуәліктер;

— зияткерлікменшіктуралыкуәлік;

— патенттер (оларжөніндеоңшешімдердіқосабергенде);

— алдын ала патенттер.