Әдістемелік кеңес.

Әдістемелік Кеңес мәжілісінінің

29.04.15 жыл №7 хаттамамен қабылданған шешімдері

 

Сұрақтар   Қабылданған шешімдер
1 Барлық мамандықтар бойынша Қорытынды мемлекеттік аттестацияға дайындығы.

Баяндаушы: «Хирургия»  даярлық бағыты бойынша  ББК төрағасыи ассистент Зрячев В.М.

Серіктес баяндаушы: акушерлік және гинекология бойынша ББК төрайымы Садуакасова Ш.М.

1. Ақпаратты назарға алу.

2. Барлық мамандықтар бойынша Қорытынды мемлекеттік аттестацияға дайындығын қанағаттанарлық деп санауға болады.

2 Оқу және оқу-әдістемелік әдебиеттердің электронды базасын қолданудың тиімділігі.

Баяндаушы: ҚазҰМУ кітапханасының автоматизациялау бөлімінің меңгерушісі Сабенова Л.Т.

Серіктес баяндаушы: «өмір ғылымы» ББК төрайымы Битанова Э.Ж.

 

1.ЖОО ғылыми потенциалының дамуы мен алдыға жылжуы жоспарында әрі қарай біріккен шешім қабылдауда Ғылыми кітапханамен оқу үрдісінде оқу және оқу-әдістемелік әдебиеттерді қолданудағы жұмыстарды бақылау үшін тікелей жауапты ретінде ЖОО құрылымымен тығыз байланыста болуы қажет.

2.Алынған мәліметтердің негізінде қорды толықтыруды басқарудың, объективті тұтынушылардың қажеттіліктерін бақылау.

3.ЖОО профиліне қарай жаңа әлемдік ақпараттық электронды қорларды іздеу және электронды қорларды ұсынатын ірі компаниялармен келісім шарттар жасасу.

4.Электронды ресурстардың мәліметінен тұратын Базаларды қолдану бойынша статистикалық мәліметтерді жүргізу және ұсыну.

5.ПОҚ арасында және т.б. оқырмандар категориялары арасында «С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ ҰК электронды-кітапханалық қорларын қолданудың тиімділігі» тақырыбында сауалнамалар жүргізу.

6.Электронды қорларды қолданатын әртүрлі категорядағы оқырмандар арасында: профессор-оқытушылар құрамы, студенттер, докторанттар, біліктілігн жоғарылататын курстың тыңдаушылар және т.б. оқытатын семинарлар, шеберлер-класын, арнайы курстар мен тренингтер өткізу.

3 Әдістемелік нұсқаулықтарды, оқу құралдарын және оқулықтарды баспаға шығаруға қарау және бекіту.

Баяндаушы: оқу және оқу-әдістемелік әдебиеттерге пікір беру комиссиясының жетекшісі, профессор Зазулевская Л.Я.

Әдістемелік Кеңес мәжілісінде бекітуге және баспаға ұсынуға барлығы 31 оқу құралдары ұсынылды:

1.Оқу-әдістемелік құралы: «Предупредительный санитарный надзор (ПСН) при новом стройтельстве и реконструкции промышленных предприятий».

Авторлары:  Тогузбаева К.К. жалпы редакциялауымен.

Рецензенттері: 1.Кенесариев У.И.- КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова, зав. кафедрой общей гигиены и экологии, д.м.н., профессор.

2.Оракбай Л.Ж. – Зам.директора по научно-организационной работе РГКП «Научный  центр гигиены и эпидемиологии им.Х. Жуматова» КЗПП МНЭ РК, д.м.н.

2. Оқу-әдістемелік құралы: «Гигиена труда при работе с видеотерминалами»

Авторлары:  Тогузбаева К.К. жалпы редакциялауымен.

Рецензенттері: 1.Кенесариев У.И.- КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова, зав. кафедрой общей гигиены и экологии, д.м.н., профессор.

2.Оракбай Л.Ж. – Зам.директора по научно-организационной работе РГКП «Научный  центр гигиены и эпидемиологии им.Х. Жуматова» КЗПП МНЭ РК, д.м.н.

3. Оқу-әдістемелік құралы: «Бейнетерминалдармен жұмыс істеу кезіндегі еңбек гигиенасы»

Авторлары:  Тогузбаева К.К. жалпы редакциялауымен.

Рецензенттері: 1. Кенесариев У.И.-.С.Ж.Асфендияроватындағы ҚазҰМУ, жалпы гигиена  және экология кафедрасының меңгерушісі, м.ғ.д.,профессор.

2.Оракбай Л.Ж. – ҚР ДСМ ҒО Х.Жұматов атындағы гигиена және эпидемиология ғылыми орталығы директорының ғылыми ұйымдастыру-ісінің орынбасары, м.ғ.д.

4. Оқу-әдістемелік құралы: «Өндіріс кәсіпорындарының қайта құрылуы мен жаңадан құрылыс салыну кезіндегі санитарлық сақтық қадағалау».

Авторлары:  Тогузбаева К.К. жалпы редакциялауымен

Рецензенттері:1.Кенесариев У.И.-.С.Ж.Асфендияроватындағы ҚазҰМУ, жалпы гигиена  және экология кафедрасының меңгерушісі, м.ғ.д.,профессор.

2.Оракбай Л.Ж. – ҚР ДСМ ҒО Х.Жұматов атындағы гигиена және эпидемиология ғылыми орталығы директорының ғылыми ұйымдастыру-ісінің орынбасары, м.ғ.д.

5.Оқу-әдістемелік құралы: «Еңбек гигиенасы  бойынша машықтану  сабақтарына арналған жетекші оқу құралы».

Авторлары:  Тогузбаева К.К. жалпы редакциялауымен.

Рецензенттері:1.Кенесариев У.И.-.С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ, жалпы гигиена  және экология кафедрасының меңгерушісі, м.ғ.д., профессор.

2.Оракбай Л.Ж. – ҚР ДСМ ҒО Х.Жұматов атындағы гигиена және эпидемиология ғылыми орталығы директорының ғылыми ұйымдастыру-ісінің орынбасары, м.ғ.д.

6. Оқу-әдістемелік құралы: «Ірі өндірісті өнеркәсіптердегі еңбек гигиенасы»

Авторлары:  Тогузбаева К.К. жалпы редакциялауымен.

Рецензенттері:1.Кенесариев У.И.-.С.Ж.Асфендияроватындағы ҚазҰМУ, жалпы гигиена  және экология кафедрасының меңгерушісі, м.ғ.д.,профессор.

2.Оракбай Л.Ж. – ҚР ДСМ ҒО Х.Жұматов атындағы гигиена және эпидемиология ғылыми орталығы директорының ғылыми ұйымдастыру-ісінің орынбасары, м.ғ.д.

7.Электорндық оқулық: «Заболевания пародонта»

Авторлары: Баяхметова А.А.

Техиникалық авторы: Джаханова Б.Н.

Рецензенттері: 1.Жолдыбаева А.А.– Дипломнан кейінгі білім беру Алматы стоматология институтының ректоры, м.ғ.д.

2.Ибрагимова Р.С. – Стоматология институтының интернатура кафедрасының  профессоры, м.ғ.д.

8. Оқу құралы «Сборник тестовых заданий по молекулярной биологии и генетике».

Авторы – Куандыков Е.У., Альмухамбетова С.К., Нурпеисова И.К., Кашаганова Ж.А.

Рецензенттері: 1. Айташева З.Г. – д.б.н., профессор, зав. кафедрой молекулярной биологии и

генетики КазНУ им. Аль-Фараби.

2.Шарипов К.О. – д.б.н., профессор, зав. кафедрой биохимии КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова.

9. Оқу құралы  «Молекулалық биология және генетикадан тестік тапсырмалар                 жинағы».

Авторлары – Куандыков Е.У., Альмухамбетова С.К., Таракова К.А., Кашаганова Ж.А.

Рецензенттері: 1.Айташева З.Г. – Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ молекулалық  биология және генетика кафедрасының меңгерушісі, б.ғ.д., профессор.

2.Шарипов К.О. – ҚазҰМУ биохимия кафедрасының меңгерушісі, б.ғ.д., профессор.

10.Оқу- құралы: «Жүрек ырғағының  және өткізгіштігінің бұзылыстары: этиологиясы, ЭКГ диагностикасы, емі».

Авторы: Нукутова Б.Т.

Рецензенттері: 1.Кошумбаева К.М. –ҚР ДСМ ЖШЖ МКҚК КІА ҒЗИ кардиология  бөлімшесінің  қызметкері, м.ғ.к.,доценті.

2. Тукешова Б.Ш. – С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ №1 ішкі аурулар кафедрасының меңгерушісі, м.ғ.д.,профессор.

11. Электронды әдістемелік  құрал : «Медицинадағы жоғарғы математика негіздері»

Авторлары : Нурмагамбетов Д.Е., Нурмаганбетова М.О., Оспан А.Б.

Рецензенттері: 1. Сахаев Ш.С. – ф-м.ғ.д.,профессор ҚазҰУ.

2.Байдулаева Г.Е.- С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ медбиофизика және биостатистика модулінің жетекшісі,ф-м. ғ.к., доцент.

12.Электронное учебно-методическое пособие «Основы высшей математики в медицине»

Авторлары : Нурмагамбетов Д.Е., Нурмаганбетова М.О., Жыланбаева Б.К.

Рецензенттері: 1.Отарбаев Ж.О. –КазНТУ,профессор,т.ғ.д.

2.Сальменов Е.К.-доцент,ф.-м.ғ.к.

13.Оқу құралы: «Адам анатомиясы бойынша бақылау карталары».

Авторы: Жаныбеков Д.Е.

Рецезентері: 1.Салимгереева Б.Ж.- ҚРМУқалыпты анатомия кафедрасының меңгерушісі, м.ғ.к., профессор.

2.Досаев Т.М..- С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУқалыпты  анатомия кафедрасының меңгерушісі, профессоры.

14.Оқу құралы: «Герантология және гериатрия пәні бойынша таңдамалы дәрістер»

Авторлары: Тұрланов К.М., Нуфтиева А.И. Сарманова Н.А.

Рецензенттері: 1.Г.Г. Беделбаева – С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ  м.ғ.д., профессор.

2.Г.К. Каусова –м.ғ.д., профессор.

15.Оқу –әдістемелік құрал: «Повреждение позвоночника. Повреждение таза»

Авторлары: АбуДжазар У.М., Қилыбаев А.К., Батырбекова И.Н.

Рецензенттері: 1. Султанбаев Т.Ж.- С.Ж.Асфендияров атындағы  ҚазҰМУ травматология және ортопедия кафедрасының профессоры, м.ғ.д.

2.Чучуло А.Н.- Алматы қ.  бас травматологы,  №4 қалалық клининикалық емханасының ортопедия бөлімінің  меңгерушісі, м.ғ.к.

16.Оқу –құрал: «Средства, вызывающие лекарственную зависимость»

Авторлары: Смагулова Г.С., Кадырова Д.М, Пичхадзе Г.М.

Рецензенттері: 1.Балабекова М.К..- С.Ж.Асфендияров атындағы  ҚазҰМУ патфизиология кафедрасының доценті, м.ғ.к.

2.Сламжанова С.Б.- м.ғ.к., доцент.

17.Оқу-әдістемелік  құралы: «Повреждение голеностопного сустава»

Авторы: АбуДжазар У.М., Ни Р.Р.

Рецензенттері: 1.Султанбаев Т.Ж.- С.Ж.Асфендияров атындағы  ҚазҰМУ травматология және ортопедия кафедрасының профессоры, м.ғ.д.

2.Абдуразаков А.У.- үздіксіз білім беру  университетінің профессоры, м.ғ.д..

18.Оқу құралы: «Өкпе қызметін  базисті әдіспен оқып білу және оны клиникалық бағалау».

Авторы: Бегимбетова Р.С., Салимова С.С., Аканова К.К.

Рецензенттері: 1.Нигай Н.Г.- С.Ж.Асфендияров атындағы  ҚазҰМУ, сәулелі және функционалды диагностикасы кафедрасының меңгерушісі, профессор, м.ғ.д.

2.Тулегенова Л.Н.- М.Оспанов атындағы Батыс Қазақстан Мемлекеттік медицина университетінің №1  ішкі аурулар кафедрасының жетекшісі, м.ғ.д., профессор.

19.Оқу-әдістемелік нұсқау: «Асқорту жүйесі мүшелерінің  сәулелік диагностикасы»

Авторлары:  Нурымбетов К.М., Бурхан Н., Аманкулова Ж.Б.

Рецензенттері: 1.Ахметбаева А.К.-Үздіксіз білім берудің медициналық университеті сәулелік диагностика кафедрасының доценті, м.ғ.к.

2.Балтабеков Н.Т.- ҚазҰМУ дипломнан кейін білім беру онкология және сәулелік терапия кафедрасының доценті, м.ғ.д.

20.Тест тапсырмалары. «Латинский язык и основы медицинской терминологии»

Авторлары: Татаренко Т.Д., Тоқпанова А.А., Лисариди Е.К.

Рецензенттері:1.Амирова Ж.Г.- Абылайхан атындағы ҚазХҚ және ӘТУ лингвистика және коммуникация кафедрасының доценті, ф.ғ.к.

2.Сулейменова О.Я.- ҚазҰМУ шет тілдер кафедрасының меңгерушісі, доцент,п.ғ.к.

21. Оқу құралы: «Инсульты. Современные подходы к лечению»

Авторы:  Раймкулов Б.Н.

Рецензенттері: 1. Дюсембеков Е.К.- зав кафедрой нейрохирургии КМУНО д.м.н., профессор.

2.Туруспекова С.Т.- кафедра интернатуры и резидентуры в  неврологии д.м,н., и.о. профессор.

21.Оқу-әдістемелік ұсыныстар: «Қалқанша безінің аурулары»

Авторы: Дурманова А.Қ.

Рецензенттері: 1.Полимбетов Д.С.- ҚазҰМУ бала емдеу, санитарлық гигиена факультеттерінің  терапевтер мен ішкі аурулар  интернатурасы кафедрасының меңгерушісі, м.ғ.д., профессор.

2.Мұқатова А.М.-АМДБЖИ-ң терапия кафедрасының  доценті, м.ғ.к.

22. Оқу-әдістемелік құрал. «Основы технологии изготовления пластиночного протеза при частичном дефекте зубного ряда»

Авторлары: Есиркепов А.А., Кузеков Ж.С., Сайпудинқызы А.

Рецензенттері: 1.Мамеков А.Д. –КазНМУ  д.м.н., профессор.

2. Саменов Ж.К.-к.м.н. КазМУНО.

23. Әдістемелік құрал. «Дорсопатии. Боли в спине новые подходы к лечению»

Авторлары. Раимкулов Б.Н., Бхат Н.А., Раимкулова К.Б.

Рецензенттері:1.Дюсембекова Е.К.-зав кафедрой нейрохирургии КазМУНО д.м.н., профессор.

Тукешова Б.Ш.- зав. внутренних болезней №1 КазНМУд.м.н., профессор.

24.Әдістемелік нұсқама: «Тревожные расстройства при неврологических заболеваниях и методы их коррекции».

Авторлары. Раимкулов Б.Н., Бхат Н.А.

Рецензенттері:1.Дюсембекова Е.К.-зав кафедрой нейрохирургии КазМУНО д.м.н., профессор.

2.Каирбеков А.А..- КазНМУ зав. кафедрой клинической фармакологии и фармокотерапии, д.м.н., профессор .

25.Оқу  құралы «Диагностика и профилактика суицидального поведения у больных шизофренией».

Авторы: Распопова Н.И., Джамантаева М.Ш.

Рецензенттері: 1.Шахметов Б.А.- профессор кафедры психиатрии, психотерапии и наркологии КазНМУ, д.м.н.

2.Негай Н.А.- зав. кафедрой психиатрии, психотерапии и наркологии №2 КМНУО. к.м.н.

26. Оқу құралы «Қаралы хабарды жеткізу»

Авторы: М.А.Асимов, Д.Х.Дощанов.

Рецензенттері: 1.Ә.Қ.Қатарбаев — м.ғ.д., профессор, С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ, балалар жұқпалы аурулар кафедрасының меңгерушісі
2.Ғ.А.Серікбаева — м.ғ.д., Қазақ онкология және радиология ғылыми зерттеу институтында сүйектердің қатерлі ісіктері және меланома орталығының бастығы.

27.              Учебное пособие. «Остеология». Авторы: А.М.Искиндирова, Л.А.Искакова, А.А.Жолдыбаева. Рецензенты: доцент каф.нормальной анатомии, к.м.н. Дакенова К.Т., доцент каф.нормальной анатомии Казахско-Российского университета, к.м.н Какетаева И.З.

28.               Учебное пособие. «Миология». Авторы: А.М.Искиндирова, Л.А.Искакова, А.А.Жолдыбаева. Рецензенты: доцент каф.нормальной анатомии, к.м.н. Дакенова К.Т., доцент каф.нормальной анатомии Казахско-Российского университета, к.м.н Какетаева И.З.

29.               Учебное пособие. «Артросиндесмология». Авторы: А.М.Искиндирова, Л.А.Искакова, А.А.Жолдыбаева. Рецензенты: доцент каф.нормальной анатомии, к.м.н. Дакенова К.Т., доцент каф.нормальной анатомии Казахско-Российского университета, к.м.н Какетаева И.З.

30.Учебное пособие. «Гигиена питания войск». Авторы: Ж.Т.Исабаев, К.Н.Джуланова, Т.А.Кайрашов, А.Т.Джуланова. Рецензенты:

1. М.К.Амрин – доцент кафедры общей гигены и экологии КазНМУ, к.м.н., доцент. 2. М.Т.Умиров-начальник санитарно-эпидемиологического центра ВС РК полковник медицинской службы.

31.Учебное пособие. «Гигиена водоснабжения войск». Авторы:

К.Н.Джуланова, Ж.Т.Исабаев, Т.М.Жашибаев, А.Т.Джуланова.

Рецензенты: 1. М.К.Амрин – доцент кафедры общей гигены и экологии КазНМУ, к.м.н., доцент.

2. М.Т.Умиров-начальник санитарно-эпидемиологического центра ВС РК полковник медицинской службы.

1.Ұсынылған оқу құралдары бекітілсін және баспаға шығаруға ұсынылсын.

4 Әртүрлі: №2 ішкі аурулар ОД кафедраларында оқытудың инновациялық технологиясын қолданудың тәжірибесі.

Баяндаушы: БМСК кафедрасының доценті Карибаева Д.О.

Серіктес баяндаушы: менеджмент ББК төрайымы Рамазанова М.А.

 

1. TBL, CBL, PBL әдістері үшін – 1 пән бойынша инновацияның пайызын алып тастау қажет;

2.Әдістемелік қамтамасыздандыру (пікір беріледі/сараптама жүргізіледі).

3.ББК және ӘК бекітілген әдістемелік нұсқаулықтарды құрастырудың (+чек-парақтар) бірегей шаблонын жасау.

4.Актіні бекітуден бас тартқан кезінде–қайтарудың себебін көрсету.

5.Сертификатталған сарапшылар болуы керек.

5 Жоғары оқу орындарына арналған оқулықтарды дайындауда елеулі табыстары үшін Ахмет Байтұрсынов атындағы ҚР Ассоциациясының төс белгісімен марапаттауға ұсынылған ҚазҰМУ қызметкерлерін бекіту.

Баяндаушы: ОӘЖД директоры Абирова М.А.

Жоғары оқу орындарына арналған оқулықтарды дайындауда елеулі табыстары үшін Ахмет Байтұрсынов атындағы ҚР Ассоциациясының төс белгісімен марапаттауға ұсынылған ҚазҰМУ алты қызметкерлері бекітілсін.

 

Әдістемелік Кеңестің төрағасы,

ОТЖ жөніндегі проректор, профессор:                                                Тулебаев К.А.

 

ӘК хатшысы:                                                                                           Жунусова А.Ж.


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *