Әдістемелік кеңес.

Әдістемелік Кеңестің мәжілісінің

27.11.14 жыл №2 хаттамамен қабылданған шешімдері

 

Сұрақтар Қабылданған шешімдер
1 2015 жылға оқулық және оқу-әдістемелік әдебиеттерді алуға өтінімдерді, баспа жұмыстарының жоспарын талқылау.

Баяндаушы: ОӘЖД директордың орынбасары Славко Е.А.

Серіктес баяндаушы: кітапхананың директоры Асанова А.Б.

2015 жылға оқулық және оқу-әдістемелік әдебиеттерді алуға өтінімдерді, баспа жұмыстарының жоспары бекітілсін.
2 Оқу үрдісінде компьютерлік кластар мен интерактивті тақталарды қолданудың тиімділігі.

Баяндаушы: арақашықтықтан оқытуды дамыту бойынша ОД директоры Хаджиева А.Б.

Серіктес баяндаушы: тәуелсіз сарапшылар тобының мүшесі Вансванов М.И.

1. Оқу үрдісінде компьютерлік кластар мен интерактивті тақталарды қолданудың тиімділігін жоғарылату мақсатында 1 айда 1 рет оларды қолданылуы бойынша бақылау жүргізілсін.

2. Оқу үрдісінде компьютерлік кластар мен интерактивті тақталарды қолдану туралы есебі ББК мәжілісінде тыңдалсын.

Жауапты: арақашықтықтан оқытуды дамыту бойынша ОД директоры Хаджиева А.Б., ОД директорлары, ББК төрағалары мен төрайымдары.

3 Әдістемелік нұсқаулықтарды, оқу құралдарын және оқулықтарды баспаға шығаруға қарау және бекіту.

Баяндаушы: Оқу және оқу-әдістемелік әдебиеттерге пікір беру комиссиясының жетекшісі, профессор Зазулевская Л.Я.

Бекітуге ұсынылған әдістемелік құралдар:

1.Оқу құралы: «Средства для наркоза».

Авторлары: Сатбаева Э.М., Пичзадзе Г.М., Сейталиев А.М.

Рецензенттері:

Ананьева  Л.В.- АГИУВ клиникалық кафедраларының департаментінің директоры, м.ғ.к.

Исина З.Б.- ҚазҰМУ клиникалық фармакология кафедрасының доценті, м.ғ.к.

2.Оқу құралы (уч.п): «Черепно-мозговая травма. Острые нарушения мозгового кровообращения»

Авторлары: Климаш А.В., Жанайдаров Ж.С., Раймкулова К.Б.

Рецензенттері:

1.Раимкулов Б.Н.- С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ жүйке аурулар кафедрасының профессоры, м.ғ.д.

Халимов А.Р.-АГИУВ нейрохирургия кафедрасының доценті, м.ғ.к.

3.Оқу құралы «Лекарственные  средства, применяемые  при патологии опорно-двигательной системы»

Авторы : Сатбаева Э.М.

Рецензенттері: Рахимова  К.Д.- АГИУВ клиникалық фармакология кафедрасының  меңгерушісі, м.ғ.д., профессор.

Устенова Г.О- С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ фармация департаментінің директоры, фарм.ғ.д.

4.Оқу құралы (уч.п) «Строение органов зрения». Автор: Ульданов О.Г. Рецензенттері: 1.Н.А. Алдашева- «Қазақ  көз аурулар ғылыми-зерттеу институты» үшінші бөлімінің меңгерушісі, Алматы  қ. штаттан тыс бас офтальмологы, м.ғ.д.

2. Б.Ш. Шакенов-Қазақ Ұлттық медицина университетінің қалыпты анатомия кафедрасының доценті, м.ғ.к.

5. Оқу құралы (уч. пособие): «Стандартизированный пациент в системе медицинского образования». Авторы: Дощанов Д.Х.

Рецензенттері: 1.Сыздыкова С.И. – (АГИУВ) АМДБЖИ резидентура  департаментінің директоры м.ғ.к., доцент.

2.Абылайұлы Ж – С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ эндокринология кафедрасының меңгерушісі,  м.ғ.д., профессор.

6. Оқу-құралы (уч. пособие): «Привычная потеря беременности».

Авторы: Мамедалиев Н.М., Исенова С.Ш.

Рецензенттері: 1.Исина Г.М. –ГЦПиДКХ директоры, м.ғ.д.

2.Шарифканова М.Н. – С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ дипломнан кейінгі білім беру институтының  акушерства и гинекология кафедрасының меңгерушісі, м.ғ.д., профессоры.

7. Оқу құралы (учеб.пособие): «Сілекей бездерінің қабыну және дистрофиялық аурулары».

Автор: Мырзақұлова Ұ.Р., Талимов К.К., Вансванов М.И.

Рецензенттері: 1.Тулеуов Қ.Т. – С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ хирургиялық стоматология пропедевтикасы модулінің профессоры, м.ғ.д.

2.Зайтенова Г.Б.– Алматы мемлекеттік дәрігерлердің білімін жетілдіру институтының пластикалық және стомахирургия курсының меңгерушісі, м.ғ.д.

8. Оқу құралы (учеб.пособие): «Противопадагрические средства».  Авторлары: Ким И.И., Кадырова Д.М., Пичхадзе Г.М.

Рецензенттері: 1.Ананьева Л.В. – АМДБЖИ  клиникалық кафедралары департаментінің директоры, м.ғ.к., доцент.

2.Мырзагулова С.Е. — С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ патофизиология кафедрасының доценті, м.ғ.к.

9. Оқу құралы (уч.п): «Лекции по пульмонологии» орыс және қазақ тілдерінде, авторлары: Т.А.Муминов, М.Е.Кулманов, Р.И.Семенова, рецензенттер: 1. Б.Ш.Тукешева-№1 ішкі аурулар кафедрасының меңгерушісі, профессор.

2.А.К.Жангабылов-ҚРМУ ішкі аурулар департаментінің меңгерушісі, м.ғ.д., профессор.

3.А.С.Ракишева- С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ фтизиопульмонология каф.меңгерушісі, м.ғ.д., профессор.

10. Оқу құралы (уч.п): «Современные иммуностимуляторы».

Авторлары: А.М. Сейталиева, Г.М.Пичхадзе, Э.М. Сатбаева, А.Г.Калинкович

Рецензентер:

Алдабергенова К.У.- емдік заттардың және медициналық заттардыңОрталық Ұлттық экспертизасының эксперты, м.ғ.к.,доцент.

Каирбекова А.К.- клиникалық фармакология кафедрасының меңгерушісі, м.ғ.д., профессор.

11. Оқу құралы (уч.п) «Современные аспекты применения пробиотиков».

Авторлары: А.М. Сейталиева, Г.М.Пичхадзе, Э.М. Сатбаева, А.Г.Калинкович.

Рецензентер:

Алдабергенова К.У.- емдік заттардың және медициналық заттардыңОрталық Ұлттық экспертизасының эксперты, м.ғ.к., доцент.

Каирбекова А.К.- клиникалық фармакология кафедрасының меңгерушісі, м.ғ.д., профессор.

12. Оқу құралы (уч.п):  «Жалпы тәжірибелік дәрігерлер жұмысындағы ішкі аурулар бойынша дәрістер».

Авторлары: Б.Г. Исаеваның редакциялауымен.

Рецензенттері:

М.С.Култаев- С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ №1 жалпы тәжірибелік дәрігердің интернатура және резидентура кафедрасының меңгерушісі, м.ғ.д.

Ж.Б.Бижигитов-Ресей-қазақстан медицина университетінің амбулаторлы-емханалық курсының меңгерушісі, профессор.

13. Оқу құралы (уч.п): Стандартные определения случаев и алгоритмы мероприятий при инфекционных болезнях, дополненное 2-е издание 1 и 2 том (на казахском и русском языках), под редакцией профессора кафедры эпидемиологии КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова Амиреева С.А.

Рецензенты: 1.А.К.Дуйсенова-д.м.н., профессор кафедры инфекционных и тропических болезней КазНМУ имени С.Д.Асфендиярова.

2.И.Х.Шуратов-д.м.н., профессор, МЗ РК зав.лаб. научного центра эпидемиологии и гигиены имени Х.Жуматова.

14. Оқу құралы (уч.п):  «Тропикалық аурулар».

Авторлары: Сейдуллаева Л.Б., Дуйсенова А.К., Егембердиева Р.А.

Рецензенттері:

1.К.Б.Курманова-м.ғ.д., АМДБЖИ жұқпалы аурулар кафедрасының профессоры.

2.А.С.Тыныбеков- С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ балалар жұқпалы аурулар кафедрасының профессоры, м.ғ.д.

15.Әдістемелік нұсқаулық: «Клиника, диагностика и лечения малярии» орыс тілінде, авторлары: Шапиева Ж.Ж., Егембердиева Р.А., Дуйсенова А.К.

Рецензенттер: 1. С.Т.Доскожаева — АМДБЖИ жұқпалы аурулар кафедрасының профессоры.

2. А.С.Тыныбеков- С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ балалар жұқпалы аурулар кафедрасының профессоры, м.ғ.д.

16. «Вклад в науку стоматологов Казахстана» орыс тіліндегі 2 томдық кітап, авторы: профессор Рузуддинов С.Р. Рецензенттер: 1. Супиев Т.К.- С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ үздіксіз білім беру институтының профессоры, м.ғ.д.

2. Мамеков А.Д.- С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ стоматология институтының профессоры, м.ғ.д.

17. Фармакогнозиядан үш тілдегі (қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде) оқу құралы, авторлары: П.Мучай., У.М.Датхаев, С.Е.Келимханова, Г.М.Кадырбаева. Рецензенттері: 1. Дуйсенбекова Д.Б.- «Дәрілік заттарды сараптаудың Ғылыми Орталығы» РМК  дәрілік заттарды фармацевтикалық сараптау Басқармасының сарапшысы.

2.Байзолданов Т.Б.-фарм.ғ.д., профессор.

3.Садыкова А.А.- С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ орыс тілі кафедрасының аға оқытушысы.

18. Оқу құралы: «Химиялық зертханадағы қауіпсіздік принциптері» химиялық қауіптер мен уыттылықтар -қазақ тіліндегі, «Принципы безопасности в химической лаборатории» химические опасности и токсиканты-орыс тілінде, авторлары: Евсеева Л.В., Журавель И.А., Датхаев У.М., Абдуллабекова Р.М.

19. Оқу құралы (уч.пособие): «Фармакогнозия» орыс және қазақ тілдерінде, авторлары:Датхаев У.М., Саякова Г.М., Кисличенко В.С., рецензенттері: 1.Саметова Э.С.-ҚР Алматы қ., ботаникалық бақтың РМК «Ботаника және интродукция институтының» б.ғ.к.

2. Капсалямова К.К.-«Фармацевт-токсиколог» модулінің фарм.ғ.к.

3. Капсалямова Э.Н.-«Фармацевт-токсиколог» модулінің фарм.ғ.к.

20. Оқу құралы (уч.пособие): «Синтетические сахароснижающие средства», авторы: Ким И.И., Кадырова Д.М., Пичхадзе Г.М., рецензенты: 1. С.Е.Мырзакулова- КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова доцент кафедры патофизиологии, к.м.н.

2. Л.В.Ананьева – Директор депатамента кафедр АГИУВ, к.м.н.

21. Оқу құралы (уч.пособие): «General prescription», авторы: Ким И.И., Мухамеджанова Г.С., Кадырова Д.М., рецензенты: 1. М.К.Балабекова – КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова доцент кафедры патофизиологии, к.м.н.

2. А.А.Садыкова- КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова зав.кафедрой иностранных языков, ст.преподаватель.

3.Л.В.Ананьева – Директор депатамента кафедр АГИУВ, к.м.н.

22.Оқу-әдістемелік құрал (уч.-мет.пособие): «Тест тапсырмалар жинағы» на казахском языке по истории Казахстана, авторы: Даутбекова М.К., Дюсенова Н.К., Жолдыбаева С.А. Рецензенты:

1.Жаппасов Ж.Е.- доцент КазНУ имени Аль-Фараби, к.и.н.

2.Бейсембина Р.И.-доцент кафедры истории КазНМУ имени С.Д.Асфендиярова, к.и.н.

Шешім жобасы: Ұсынылған оқу құралдары бекітілсін.

4 Интегрирленген оқыту орталығында оқу үрдісін және әдістемелік жұмыстарды ұйымдастыру. Баяндаушы: Интегрирленген оқыту орталығының директоры, профессор Есенжанова Г.М.

Серіктес баяндаушы:  хирургия, акушерлік және гинекология ОД директоры Есенкулова С.А.

1. Ақпаратты назарға алу.

2.Ғылыми Кеңес мүшелерінің қарауына ұсыну.

Жауапты: интегрирленген оқыту орталығының директоры, профессор Есенжанова Г.М.

Мерзімі: 23.12.2014ж. дейін.

3. 2015 жылға оқулық және оқу-әдістемелік әдебиеттерді алуға өтінімдерге, баспа жұмыстарының жоспарына интегрирленген оқыту орталығы оқытушыларының дайындаған ағзалардың жүйелері бойынша әдістемелік құралдарын енгізу.

Жауапты: Интегрирленген оқыту орталығының директоры, профессор Есенжанова Г.М., базалық пәндер ОД директоры Мустафина К.К.

Мерзімі: 01.01.2015 ж. дейін.

4. Интегрирленген дәрістердің видеотекасын жасау.

Жауапты: Интегрирленген оқыту орталығының директоры, профессор Есенжанова Г.М., базалық пәндер ОД директоры Мустафина К.К.

Мерзімі: 01.01.2015 ж. дейін.

5 Мамандықтар бойынша қорытынды мемлекеттік аттестацияның жұмыс бағдарламаларын талқылау. Баяндаушы: ОӘЖД аға әдіскері Избасарова Г.К.

Серіктес баяндаушы: №1 ішкі аурулар ОД директоры  Бейсебаева  У.Ж.

1. 2014-2015 оқу жылына «Жалпы медицина», «Фармацевтикалық өндірістің технологиясы», «Медико-профилактикалық іс», «Менеджмент» мамандықтары бойынша ҚМА бағдарламалары бекітілсін.

2. «Сестринское дело», «Общественное здравоохранение», «Фармация»,  «Стоматология» мамандықтары бойынша ҚМА бағдарламалыры өзгертусіз қалдырылсын.

3. 2014-2015 оқу жылына мамандықтар бойынша ҚМА бағдарламасының электронды нұсқасын ҚазҰМУ – АИЖ жариялау.

Жауапты: ОД директорлары.

Орындау мерзімі: 10.12.2014 ж. дейін.

6 Әртүрлі: «Медико-профилактикалық іс» мамандығының 2 курс студенттеріне арналған ОӨТ жұмыс бағдарламаларын талқылау және бекіту.

Баяндаушы: базалық пәндер ОД директоры Мустафина К.К.

«Медико-профилактикалық іс» мамандығының 2 курс студенттеріне арналған ОӨТ жұмыс бағдарламалары бекітілсін.
7 «Жалпы медицина» мамандығы бойынша 7 курс, «Нефрология» блогы, «Балалар аурулары» бағыты бойынша интернатураның жұмыс бағдарламасын талқылау және бекіту.

Баяндаушы: ОӘЖД директордың орынбасары Славко Е.А.

«Жалпы медицина» мамандығы бойынша 7 курс, «Нефрология» блогы, «Балалар аурулары» бағыты бойынша интернатураның жұмыс бағдарламасы бекітілсін.

 

 

 

 

Әдістемелік Кеңестің төрағасы,

ОТЖ жөніндегі проректор, профессор:                                             Тулебаев К.А.

 

 

ӘК хатшысы:                                                                                       Жунусова А.Ж.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *