Ішкі аурулар оқу департаменті.

Ішкі аурулар оқу  департаментінің ғылыми-зерттеу жұмысы

      ҚазҰМУ ҒЗЖ жоспары бойынша ғылыми-зерттеу жұмысы жүргізіледі. Ішкі  аурулар оқу департаменті кафедрада және  модульдердің  ғылыми-зерттеу жұмыс жоспары және ұйымдастыруы, жаңа емдеу әдістері бойынша жұмыстар жүргізеді.

Ішкі  аурулар оқу департаменті кафедрада және  модульдердің 2010-2013 жылдары төмендегі  берілген  ғылыми негізгі бағыттарды орындады:

 

ИТВ –инфекция және инфекциялық бақылау модулі

 1. 2013 жылы ЖОО арасындағы ішкі грант бойынша жобаны іске асырды: «ИТВ-инфекция кезіндегі гемоконтактті инфекцияның социальды- маңызы: Алматы қаласы студент жастар арасында таралуы, Д3 витаминінің иммуномодулді әсері». Негізгі: ҚазҰМУ Ғылыми кеңесі (№7 хаттама  28 ақпан 2013 жыл) және ғылыми (ғылыми-әдістемелік) шешімі (№5 хаттама  28.03.2013ж., «Уақытша ғылыми ұжым құру туралы» 09.04.13 ж №1115л бұйрық. ҒЗЖ орындау үшінгі шығын сметасы– 10 000 000,0 теңге.Жобаның орындалу уақыты:  1 наурыздан 31 желтоқсан 2013 ж. Жетекшісі – м.ғ.д., профессор Нугманова Ж.С

Эндокринология  кафедрасы, №4 ішкі аурулар кафедрасы, геронтология және гериатрия кафедрасы.

 1. ҚР ДСМ ҒТЖ қатысушылар «Қазақстандағы қарт адамдардың ұзақ жасауын қамтамасыз етуші қартаюға қарсы модельді  құрастыру». Жобаны іске асыру: 2011-2013 жж. ҚР ДСМ тапсырысы бойынша; ГРНТИ_76.29.30, № мем.тіркеу:  011РК0014, ғылыми бағдарламаны  бекіту  уақыты:  10.04.2011,  зерттеу  ұзақтығы: (зерттеу басталған жылы, аяқталуы)  2011-2013 жж, қаржыландыру: 300 000 000 тг
 2. Кафедра ЖОО арасындағы ішкі грант бойынша жобаны іске асырушы «Сравнительный молекулярный анализ генетических дефектов бета-клеточной функции и совершенствование диагностики моногенного сахарного диабета в казахской и американско-карибской популяции Нью-Йорка». Тіркелуі №0112РК01193. Жобаны іске асыру мамыр 2012 — желтоқсан 2012 жж.
 3. Кафедра ҚР БҒМ жоба иегері «Молекулярный анализ генетических дефектов бета-клеточной функции и совершенствование диагностики моногенного сахарного диабета в казахской популяции». Тіркелуі № 0113РК00665   20.06.2013 ж.

Амбулаторлыемханалық көмек  кафедрасы

4.ҒТБ фрагменті: «Изучение распространенности остеопороза и его факторов риска в г. Алматы и Алматинской области» Алматы қаласы бойынша №8, 16, 18 емханаларда  интервьюлеу жолымен халыққа эпидемиологиялық скрининг және 45 жастан асқан адамдаржа базалық мәліметтерді тіркеу (доцент Калиева Г.А., ассистент Ногаева М.Г., ассистент Ахметов А.А.).

 1. ТБҰ ғылыми жобасы «ОО Казахской академии питания» «Разработка комплексной программы профилактики остеопороза в Республике Казахстан», жоба жетекшісі– академик РАМН және ҚР НАК, м.ғ.д. Шарманов Т.Ш., қаржыландыру көлемі –90 млн теңге (доцент Габдулина Г.Х., аға лаборант Ахметтаева А.Б., резидент Нургалиев К. ).
 2. ҒЗЖ «Изучение уровня витамина Д3 у больных остеопорозом и разработка методов коррекции выявленных нарушений» (жетекші– кафедра меңгерушісі проф. Исаева Б.Г. ҚР остеопороз бойынша дәрігерлер ассоциациясымен бірлескен. Жоба келісімі құрастырылды).

Фтизиопульмонология кафедрасы

 1. ҒТБ (ҚР НЦПТ бірлескен): «Разработка мероприятий по профилактике рецидивов туберкулеза в различными типами лекарственной устойчивости» бағдарлама шифры 0.0466 мемлекеттік тіркеу №01 09РК00033. Бағдарлама администраторы- ҚР ДСМ. Орындалу уақыты: 2009-2011 Бағдарламаның ғылыми жетекшісі – профессор Ракишева А.С., профессор Исмаилов Ш.Ш.
 2. ҒТБ «Разработка мероприятий по профилактике туберкулеза среди студентов» мемлекеттік тіркеу — № 0113РК00180 Бағдарлама администраторы —  С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ. Орындалу  уақыты:  1 наурыз – 31 желтоқсан 2013 жыл.  Қаржыландыру  көлемі 2013жыл – 2.000 тыс. тг.  Бағдарламаның ғылыми жетекшісі – профессор Ракишева А.С.
 3. ҒТЖ – ҚР НЦПТ бірлескен (қосымаорындаушы- проф. Ракишева А.С.) «Организационно-методические и социальные факторы  повышения приверженности больных МЛУ ТБ гражданской и пенитенциарной систем  к непрерывному лечению» мемлекеттік тіркеу №0112РК01181 шифры бағдарлама шифры — 0.0599. Бағдарлама администраторы- ҚР ДСМ.

Нефрология  модулі

 1. ҒТЖ «Современные аспекты диагностики уронефрологических заболеваний». Орындалу уақыты 2009-2012 жж.

№4 ішкі аурулар кафедрасы  

 1. ҒТБ «Распространенность, ранняя диагностика и профилактика заболеваний, обусловленных поведенческими и другими факторами риска у лиц молодого возраста сельских регионов Республики Казахстан» ҚазҰМУ бюджет тапсырысымен; ГРНТИ_76.29.29, мемлекеттік тіркеу № 0112РК00912 18.05.12 УДК: 616-036-07-084-053.82:159.943:312.922(083.97) (547), зерттеу ұзақтығы: (орындалған жыл бастамасы, аяқталуы) II-IV квартал 2012 ж, қаржыландыру: 3 000 000 тг. Бағдарламаның ғылыми жетекшісі: м.ғ.д. профессор Касенова С.Л., орындаушылар: м.ғ.к Семгалиев Н.К., асс. Бекужинова С.М., асс. Надирбаева Р.К., Алишева А.А., Ахметова Н.К.

Инфекциялық және тропикалық аурулар кафедрасы

 1. БҒМ Ғылыми-техникалық бағдарламасы «Разработка научно-обоснованной программы диагностики, лечения и профилактики актуальных зоонозных инфекций: хламидиоз (пситтакоз) бруцеллез». мемлекеттік тіркеу №376 от 15.11.2011г. м.ғ.д., профессор кафедра меңгерушісі  Дуйсенова А.К жетекшілігімен кафедра  қызметкерлері.
 2. БҒМ Ғылыми-техникалық бағдарламасы «Особенности распространения трансмиссивных природно-очаговых заболеваний в Казахстане» мемлекеттік тіркеу №1220  29 наурыз  2012ж.,  №66  04.02.2013ж.  сәуір 2012 ж. бастап.  доцент Егембердиева Р.А. жетекшілігімен.

Геронтология  және  гериатрия модулі

 1. Ғылыми-техникалық бағдарламасы «Внедрение новых технологий в системе медицинского контроля городского пассажирского транспорта». ЖОО ішілік грант. мемлекеттік тіркеу: Қаржыландыру: 2 000 000 тг. Орындалу уақыты 01.03-31.12.2013 жж. Акнова А.А жетекшілігімен., модуль жетекшісі жауапты орындаушы м.ғ.к. Ешманова А.К., асс. Тулеуова Д.Ж.
 2. ҒТБ «Разработка модели антистарения в обеспечении активного долголетия лиц пожилого возраста Казахстана»

Инновациялық  патенттер

2010-2011 оқу жылдары

 1. Каракушикова А.С. Шала туылған нәрестелердегі құрсақ ішінде дамитын пневмония диагностикасы және юолжау әдістері № 2010/0404.1 05 сәуір 2010. Инновациялық патент № 23041 жарияланды 15.10.2010.
 2. Каракушикова А.С., Абдуллаева К.М. Шала туылған нәрестелерде церебральды ишемия диагностикалық әдістері № 2010/0405.1 05 сәуір 2010
 3. Хабижанова В.Б., Исаева Б.Г., Полимбетов Д.С. Подагра аурумен ауыратын науқастардағы метаболикалық коррекция әдістері. Жарияланған 15.04.2011 өтінім бойынша  № 2010/0702.1   28 мамыр 2010
 4. Мустафина А.Р., Идрисов А.А. Тоқішек обтурациялық өтпеу кезіндегі моделдеу әдістері. Инновациялық патент № 23274  жарияланған  15.11.2010
 5. Дадамбаев Е.Т., Еспанова А.С. Балалардағы дисэлементті коррекциялау әдісі. Өтінім Евразиялық патенттік мекемеге халықаралық патент ретінде берілді. Инновациялық патент № 23830 жарияланған 15.04.2011.
 6. Енин Е.А., Изатуллаев Е.А., Жанкалова З.М., Шумков, Ташенова, Бауырдың алкогольды ауруының даму сатысы ретінде Бауырлық энцефалопатиямен ауыратын науқастарда гридинмен емдеу әдістері. Инновациялық  патент № 23829, жарияланған 15.04.2011

            2011-2012 оқу жылдары

 1. Полимбетов, Бекманов, Турсунова А. Аз дозамен радиация алған артериальды гипертонияның 1 сатысының диагностикалық әдісі. Өтінім № 2010/0643.1  17 мамыр 2010.  Инновациялық патент № 24282 жарияланған. 15.07.2011
 2. Хабижанова В.Б., Исаева Б.Г., Полимбетов Д.С. Подагралық нефропатия кезіндегі артериальды гипертония кезінде емдеу әдістері. Инновациялық патент № 23834, жарияланған 15.04.2011
 3. Ан О.О., Рахимова К.В., Каракушикова А.С. Нәрестелерде алғашқы 6 айда дамитын инфекциялық генезді орталық жүйке жүйесінің перинатальды зақымдануын диагностикалау әдістері. Инновациялық патент № 24205, жарияланған 15.07.2011
 4. Енин Е.А., Изатуллаев Е.А., Жанкалова З.М. Алкогольді бүйрек ауруының клиникалық сатысы ретінде алкогольді стеатаз және алкогольді гепатитті емдеу әдістері. Инновациялық патент № 24346, жарияланған 15.08.2011
 5. Каракушикова А.С., Абдуллаева Г.М., Рахимова К.В. Құрсақ ішінде кешігіп дамитын шала туылған нәрестелерде неонатальды адаптация бұзылыстарын болжау әдістері. Инновациялық патент № 24734, Жарияланған 17.10.2011

         2012-2013 оқу жылы

 1. Мусина Н.С., Семенова Р.И. Созылмалы бүйрек ауруының 3-4 сатысы кезіндегі резистентті артериальды гипертония емдеу әдістері. Инновациялық патент № 25849 жарияланған 16.07.2012
 2. Жаныбеков Д.Е., Каракушикова А.С., Искиндирова А.М. Итте гипопитуитаризмді экспериментальды моделдеу әдісі. ҚР Инновациялық патенті № 26411, жарияланған 15.11.2012

 

Ғылыми конференция өткізу

Ішкі аурулар оқу департаментінің ПОҚ ғылыми-тәжірибелік, халықаралық деңгейдегі  конфереция ұйымдастырушы және инициатор болып табылады.

      2010-2011 оқу жылы

 1. Инфекциялық және тропикалық аурулар кафедрасы «Білім» ұйымдастырушыларымен бірлесіп 4-5 маусым 2010 ж. Алматы қаласында проф. Ли Райли және Рой Гюлик қатысуымен инфекциялық аурулар бойынша халықаралық симпозиум ұйымдастырды. Каф. меңгерушісі Дуйсенова А.К., проф. Дмитровский А.М баяндама жасады.
 2. 2008 жылы проф. Дуйсенова А.К. қолдауымен Денсаулық сақтау министрлігі жоспарлаған, бекіткен және Қазақстанда алғаш рет инфекциялық аурулар бойынша АҚШ, Канада, Дания, Нидерланд, Жапония, Германия, Швейцария, Англия, Франция, Турция, Сингапур, Испания, Италия, Ресей Федерациясы, Украин, Кыргызстан, Азербайджан, Қазақстан қатысуымен  2-ші Халықаралық  Орталық Азия Конгрессі өтті. Конференция – ағылшын, орыс тілдерінде. Проф. Дуйсенова А.К. халықаралық ұйымдастыру комитетінде мүше болған. On-line режимінде ағылшын тілінде тезистер жиналып, редакция жасалып және тезистер «Abstract book» журналында жарық көрді.
 3. Психиатрия кафедрасында Университет күніне орай С-Петербург қаласы психоневрология ҒЗИ директоры профессор В.М.Бехтерева, Незнанова Н.А. және Назырова Р.К. қатысуымен «Актуальные вопросы психосоматической медицины» тақырыбында халықаралық конференция өтті.
 4. Нефрология модулі қызметкерлері Ресей қаласы (Москва, Санкт-Петербург) дәрісшілер қатысуымен «Нефропротективная терапия на современном этапе» 11 қараша 2010 ж. 2 халықаралық конференция ұйымдастырып және өткізді.

5.Нефрология  модулі қызметкерлерімен «Ургентные состояния в нефрологии» 3 желтоқсан 2010ж. конференция өткізілді. Конфереция тақырыбы соңғы актуальды нефрология мәселелеріне қатысты болды.

 1. Клиникалық фармакология, ЕФК және физиотерапия кафедрасы – «Актуальные вопросы клинической фармакологии» тақырыбында халықаралық конференция өткізді. 6 мамыр 2010 ж.

2011-2012 оқу жылы

 1. Инфекциялық және тропикалық аурулар кафедрасы университет күніне орай Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 20 жылдығына «Актуальные вопросы вирусных гепатитов. Современная тактика диагностики и лечения» тақырыбында ғылыми-тәжірибелік конференция ұйымдастырып және өткізді. (03.12.11.).
 2. Университет күніне орай дүние жүзілік АИТС қарсы күрес күніне арналған студенттік  конференция  ұйымдастырып және өткізді (30.11.11).

3.Зоонозды инфекция өзектілігі бойынша «Зоонозные инфекции: вчера, сегодня, завтра» атты  ғылыми-тәжірибелік конференция ұйымдастырып және өткізді.

 1. Курс қызметкерлері Ресей, Франция, Германия дәрісшілер қатысуымен «Астма и аллергия» халықаралық конференция ұйымдастырып және өткізді: 30 қыркүйек – 01 қазан 2010 ж.
 2. Турция, Ресей профессорлары-спикерлер қатысуымен «Renal days in Kazakhstan” атты халықаралық семинар 28-29 сәуір 2011 ж. өтті.

2012-2013 оқу жылы

 1. XIII халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция «Астма и аллергия», 25-26.04.2013ж. –аллергология модулі;
 2. 1st International Kazakh-Turkish Nephrology Workshop, Almaty, April 19-20 2013- нефрология модулі;
 3. Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция: «Трансмиссивные и другие зоонозные инфекции» 19-20.05.2013г. –инфекциялық және тропикалық аурулар кафедрасы;
 4. Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция: «Современные аспекты диагностики, профилактики и лечения остеопороза» 05-06.12.2012ж. «Университет күніне» арналған- амбулаторлы-емханалық терапия кафедрасы.
 5. ҚР еңбегі сіңген ғылым қайраткері профессор Даулетбакова М.И. 60 жылдық тәжірибелік еңбегіне арналған «Актуальные вопросы клиничекой медицины» ғылыми-тәжірибелік конференция өтті. 25.05.2013ж.
 6. Дүние жүзілік қалқанша без ауруларына арналған «Актуальные вопросы тиреидологии» ғылыми-тәжірибелік конференция өтті. 25.05.2013ж.
 7. Университет күніне арналған «Интернационализация в развитии медицинского образования», секция «Кардиальный синдром» атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция өтті. 04.12.2012ж.
 8. «Долголетие с позиции кардиолога» халықаралық интернет-конференция 25.02.2013ж.
 9. «Молодежный научный форум – естественные и медицинские науки» атты халықаралық интернет конференция 18.05.2013ж.

             2013-2014 оқу жылы

 1. «Первичная медико-санитарная помощь, подготовка медицинских кадров в современных условиях» атты БМСК бойынша Алматылық декларацияға 35 жылдығына арналған халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция. 25 қазан  2013ж.

 

Департамент ПОҚ төмендегі жұмыстарға қатысты

 2010-2011 оқу жылы

 1. Шығыс-европалық аймақ және СНГ елдерінде остеопороз мәселесінен аудит және остеопороздан халықаралық саммит 4-ші Ресейлік конгрессі. 24-29 қыркүйек 2010ж. Санкт-Петербург, Россия- 1 адам.
 2. Жүйелі қызыл жиегімен ауыратын науқастарды емдеу бойынша мемлекет аралық кеңес, Санкт-Петербург, 2010ж.
 3. «Биологическая терапия. Лечение инфликсимабом» халықаралық ревматолгиялық мектеп. 22.11.2010ж. Стамбул, Турция.
 4. Ресейдегі II ревматологиялық конгресс 26-27 сәуір 2011 ж.Ярославль, Россия.
 5. I халықаралық форум Қазақстан және Отра азия  ревматологтарының II Конгрессі. 17-18 мамыр. Астана.
 6. Проф. Черкасс (ЦНИЭ), Москва, Ресей 2009 ж. еске алуға арналған Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция
 7. г. Балтимор, АҚШ, 2009 ж. Биоқауіпсіздік және инфекциялық аурудың жаңа қаупі атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция:,

8., Кенелер арқылы тарайтын ауруларға арналған  Х халықаралық ғылыми симпозиум. Веймер қаласы, Германия, 2009 ж., доц. Егембердиева Р.А.

 1. Дерамотовенерология кафедрасы «Актуальные проблемы дерматовенерологии и ИППП: диагностика, лечение и профилактика» атты VI Халықаралық дерматовенерологтар конгресінде баяндамамен шықты. Алматы қаласы, 9-10 желтоқсан 2010ж

           

2011-2012 оқу жылы

 1. ЖҚЖ бойынша СНГ эксперт кеңесі 17 қыркүйек  2011ж. Санкт-Петербург.
 2. остеоартроздың, остеопороздың социальды және экономикалық аспектісі атты Европалық конгресс, 21-24 наурыз 2012 Франция, Бордо
 3. «Результаты аудита 2010 в Республике Казахстан»
 4. АИТС бойынша XIX халықаралық конференция. Вашингтон, АҚШ, 21.07 – 27.07.2012

           

2012-2013 оқу жылы

 1. VI Астаналық экономиялық форум, Астана 21-24.05.2013ж.
 2. Дерматология, Косметология және Эстетикалық медицинадан III Евразиялық конгресс, Астана 30-31.05.2013ж.,
 3. 3 International Congress of Euro-Asian Association of Dermatovenereologists, Odessa 2-3 June 2013
 4. World Cjngress of Nephrology. May, Hong Kong, 2013
 5. ERA-EDTA Congress, Turkey, May 18-21, 2013.
 6. ЖҚЖ бойынша эксперттердің Бенлист конференциясы. Москва.30 қараша 2012.
 7. Ресейде VI ревматологтар съезі.Москва қаласы. 14-17 мамыр 2013 жыл. Баяндама «О заболеваемости системной красной волчанкой в Казахстане»
 8. Электронды оқыту бойынша “OnlineEduca Berlin” халықаралық конфереция 28.11 – 30.11.2012;

Доцент модуля дерматовенерология Бейсебаева У.Т. выступает на международной конференции Берлинские дерматологические дни

Доцент кафедры интернатуры и резидентуры по терапии №1 Садыкова Ш.С.

институте гастроэнтерологии и гепатологии (Израиль)


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *