Қазақстан Республикасы

Білім және Ғылым Министрлігінің

03.07.2015 жылғы № 437 бұйрығы

  

 

2015-2016 оқу жылына арналған күндізгі оқу нысанындағы мамандықтар бөлінісінде жоғары білімі бар  мамандар даярлауға арналған мемлекеттік білім беру тапсырысы
Шифр Мамандықтардың атауы Білім беру гранттары
Жалпы саны толық оқу қысқартылған оқу
барлығы қазақ орыс барлығы қазақ орыс
  Денсаулық сақтау және әлеуметтік қамтамасыз ету (медицина)
5B130100 Жалпы медицина 2528 2528 1896 632      
5B130200 Стамотология 50 50 37 13      
  БАРЛЫҒЫ 2578 2578 1933 645      
  Жетім балалар үшін квота (1%) 27        
  I, II топтағы мүгедектер, балакезінен мүгедектер, мүгедекбалалар арасынан шыққаназаматтар үшін квота (1%) 27        
  Жеңілдіктері мен кепілдіктерібойынша Ұлы Отан соғысыныңқатысушылары менмүгедектеріне  теңестірілгенадамдар үшін квота (0,5%) 14        
  Қазақстан Республикасыныңазаматы болып табылмайтынұлты қазақ адамдарға квота (2%) 54        
  Барлығы 2700        
Денсаулық сақтау және әлеуметтік қамтамасыз ету (медицина)
5В110100 Мейірбике ісі 94 94 70 24      
5В110200 Қоғамдық денсаулық сақтау 48 48 36 12      
5В110300 Фармация 76 76 57 19      
5В110400 Медициналық-профилактикалықіс 68 68 51 17      
  БАРЛЫҒЫ 286 286 214 72      
  Жетім балалар үшін квота (1%) 3            
  I, II топтағы мүгедектер, балакезінен мүгедектер, мүгедекбалалар арасынан шыққаназаматтар үшін квота (1%) 3            
  Жеңілдіктері мен кепілдіктерібойынша Ұлы Отан соғысыныңқатысушылары менмүгедектеріне  теңестірілгенадамдар үшін квота (0,5%) 2            
  Қазақстан Республикасыныңазаматы болып табылмайтынұлты қазақ адамдарға квота (2%) 6            
  Барлығы 300            
  Медициналық маман-дықтар бойынша барлығы 3000
Әлеуметтік ғылымдар, экономика және бизнес
5В050700 Менеджмент 35 35 26 9      
Техникалық ғылымдар және технологиялар
5В074800 Фармацевтикалық өндірістехнологиясы 100 100 75 25