Білім грантын беру ережесі

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 23 қаңтардағы № 58 Қаулысымен бекітілген  (2012 жылы 30 наурыздағы № 390қаулысымен өзгерістер енгізілген)

Жоғары білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру ережесі

  1. Жалпы ережелер
  2. Осы Жоғары білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру   туралы ереже (бұдан әрі — Ереже) «Білім туралы»Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі Заңының 4-бабының          5) тармақшасына сәйкес әзірленген жәнежоғары білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын берудің тәртібін айқындайды.
  3. Осы Ережеде мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:

1) білім беру гранты — кәсіптік білім алуға төлеу үшін Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген шарттармен білімалушыға берілетін ақшаның нысаналы сомасы;

2) білім беру саласындағы уәкілетті орган — білім беру саласындағы басшылықты және салааралық үйлестіруді жүзеге асыратынҚазақстан Республикасының орталық атқарушы органы;

3) республикалық конкурстық комиссия — білім беру гранттарын беру жөніндегі конкурсты өткізу үшін білім беру саласындағыуәкілетті орган құратын комиссия (бұдан әрі — Комиссия).

  1. Білім беру грантын беру тәртібі
  2. Білім беру гранттарын беру жөніндегіконкурстыбілімсаласындағыуәкілетті орган құратын Комиссия өткізеді.
  3. Комиссия білім беру саласындағы уәкілетті органның, басқа мүдделі мемлекеттік органдар мен ведомстволардың қызметкерлері,жоғары оқу орындарының (бұдан әрі — ЖОО) басшылары санынан қалыптасады.

Комиссия мүшелерінің саны тақ санды құрауы тиіс. Комиссия отырысы оның құрамының кемінде үштен екісі болған кезде заңды депесептеледі.

  1. Білім беру гранттарыталапкерлерөтінішбілдіргеннақтымамандықтар, тілбөлімдері мен оқунысандарыбойыншамамандықтаркезектілігінесайбілім беру грантын беру туралыкуәліктіберуменқосаұлттықбірыңғайтестілеудіңнемесекешендітестілеудіңнәтижелерібойыншасертификаттарбалдарынасәйкесконкурстықнегіздеберіледі.

Білім беру грантын алу конкурсында қазақ немесе орыс тілі (оқыту тілі), Қазақстан тарихы, математика және таңдау пәні бойыншабалдар ескеріледі.

5-1. Білім беру гранттарын беру конкурсына қатысу үшін азамат жоғары оқу орнының қабылдау комиссиясына белгіленген үлгідегібланкіде өтініш, білімі туралы құжат (түпнұсқа), ұлттық бірыңғай немесе кешенді тестілеудің сертификатын, 3×4 көлеміндегі екіфотосурет, 086-У нысаны бойынша медициналық анықтаманы, сондай-ақ жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін тапсырады.

Білім беру грантын алуға арналған конкурсқа қатысу үшін азамат өтініште өзі таңдаған мамандық пен жоғары оқу орнын көрсетеді.

Таңдау бойынша пәндер сәйкес келген жағдайда азамат төрт мамандықты көрсете алады.

Білім беру грантын беруге арналған конкурсқа қатысу үшін өтініштер 23-31 шілде кезеңінде қабылданады.

5-2. Осы Ереженің 6 және 6-1-тармақтарында көрсетілген білім беру грантын алуға басым құқығы бар азаматтар жоғары оқу орныныңқабылдау комиссиясына аталған құқықты растайтын құжатты тапсырады.

5-3. Шет тілінде берілген құжаттардың қазақ немесе орыс тілдеріндегі нотариалды куәландырылған аудармасы болуы тиіс.

Шетелдік білім беру ұйымдары берген білімі туралы құжаттар заңнамада белгіленген тәртіппен нострификатталуы тиіс.

5-4. Бірінші және екінші топтағы мүгедек азаматтар, мүгедек балалар, сондай-ақ бала кезден мүгедектер жоғары оқу орнының қабылдаукомиссиясына таңдаған мамандығы бойынша оқу үшін теріс көрсеткіштің жоқтығы туралы медициналық-әлеуметтік сараптама (МӘС)қорытындысын ұсынады.

5-5. Конкурсқа қатысу үшін кемінде 50, ұлттық жоғары оқу              орындарына түсу үшін кемінде 70, ал «Жалпы медицина»мамандығы               бойынша кемінде  65 балл, оның ішінде бейінді пән бойынша кемінде 7 балл (әрбір шығармашылық емтиханбойынша кемінде 10 балл), ал қалған пәндер бойынша – кемінде 4 балл жинау қажет.

5-6. Шығармашылық мамандықтарды таңдаған талапкерлер білім беру грантын алу конкурсына бір мамандық бойынша қатысады жәнетек шығармашылық емтихан тапсырған жоғары оқу орнын ғана көрсетеді.

  1. Білім беру гранттарыналуғаарналғанконкурстыөткізукезінде:

1) «Алтын белгі» белгісімен марапатталған адамдардың;

2) дербес білім беру ұйымдарының білім туралы құжаттары бар адамдардың;

3) тізбесін білім беру саласындағы уәкілетті орган айқындайтын жалпы білім беретін пәндер бойынша халықаралық олимпиадалар менғылыми  жобалар конкурстарының (ғылыми жарыстардың) (бірінші, екінші және   үшінші дәрежелі дипломдармен марапатталған),орындаушылардың республикалық және халықаралық конкурстарының және спорттық жарыстардың (бірінші, екінші және үшіншідәрежелі дипломдармен марапатталған) соңғы үш жылдағы жеңімпаздарының, сондай-ақ өздері  таңдаған мамандықтары олимпиаданың,конкурстың немесе сәйкес келген жағдайда, жалпы білім беретін пәндер бойынша ағымдағы жылғы   Президенттік, республикалықолимпиадалар мен ғылыми жобалар конкурстарының (бірінші, екінші және үшінші дәрежелі дипломдармен марапатталған)жеңімпаздарының басым құқығы бар.

6-1. Білім беру гранттарын алуға арналған конкурсты өткізу кезінде көрсеткіштер бірдей болған жағдайда жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалардың, медициналық-әлеуметтік сараптаманың қорытындысына сәйкес тиісті білім беруұйымдарында оқуына болатын жағдайда І және ІІ топтағы мүгедектердің, жеңілдіктері мен кепілдіктері бойынша Ұлы Отан соғысыныңқатысушылары мен мүгедектеріне  теңестірілген адамдардың, бала кезінен мүгедектердің, мүгедек балалардың және үздік білімі туралықұжаттары (куәліктері, аттестаттары, дипломдары)          бар адамдардың басым құқығы бар.

Балдардың көрсеткіштері бірдей болған жағдайда және басым құқығы болмаған кезде білім беру гранттары аттестаттың, куәліктіңнемесе  дипломның жоғары орта балдары бар тұлғаларға беріледі.

Балдардың көрсеткіштері бірдей болған жағдайда және басым құқығы болмаған кезде, сондай-ақ аттестаттың, куәліктің немеседипломның орташа балдары бірдей болғанда бейіндік пән бойынша алған балдары ескеріледі.

  1. ҚазақстанРеспубликасыныңазаматтарыболыптабылмайтынұлтықазақадамдарүшін, І және ІІ топтағымүгедектер, бала кезіненмүгедектер, мүгедекбалалар, жетімбалалар мен ата-аналарыныңқамқорлығынсызқалғанбалалар, жеңілдіктер мен кепілдіктербойыншаҰлыОтансоғысыныңқатысушылары мен мүгедектерінетеңестірілгенадамдарүшін конкурс көрсетілгенсанаттарарасындағыбекітілгенмемлекеттікбілім беру тапсырысыныңжалпыкөлеміненбекітілгенквоталарбойыншаөткізіледі.

Білім беру грантын алуға арналған конкурсқа қатысушы тұлғалар үшін бекітілген қабылдау квотасы барлық өтініш білдірілгенмамандықтарға қолданылады.

  1. Ауыл (село) жастарыарасынаншыққаназаматтарүшін квота белгіленгенмамандықтарбойынша конкурс мынадайтүрдеөтеді: осымамандықтар мен оқытутілібойыншагранттардыңжалпысанының 70 пайызыжалпы конкурс тәртібіменберіледі, ал қалған 30 пайызгрантқа конкурс тек ауыл (село) жастарыарасынаншыққаназаматтарғаөткізіледі.

8-1. Білім беру гранттарын конкурстық тағайындаудан кейін қалған бос білім беру гранттарын Комиссия оқыту нысанына қарамастан,жоғары өту балымен мамандықтарға дайындау бағыттарының ішінде осы ереженің 5, 6, 6-1-тармақтарында көзделген тәртіппенконкурстық негізде береді.

«Халықаралық келісімдер бойынша келген шетелдік тұлғаларға білім  беру гранттарын конкурстық тағайындаудан кейін қалған бос білімберу гранттарын тағайындау бойынша шешімді Комиссия қабылдайды.

8-2. Комиссия шешімінің негізінде білім беру саласындағы уәкілетті органның бұйрығы шығарылады және білім беру грантынтағайындау туралы куәлік ресімделеді.

Білім беру гранты иегерлерінің тізімі бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланады.

Білім беру грантын иеленуші өзі жоғары оқу орнына қабылданғанға дейін одан бас тартқан жағдайда, білім беру грантын беру туралыкуәліктің  күші жойылады, ал білім беру гранты осы Ережеде белгіленген тәртіппен беріледі.

8-3. Білім беру грантын беру туралы куәлікті қабылдау комиссиялары азаматтардың конкурсқа қатысу үшін тапсырған құжаттарыменбірге 15 тамыздан кешіктірмей береді.

 

2-1. Жоғары білім алу үдерісінде босаған бос білім беру гранттарын беру тәртібі

8-7. Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру гранттарын  беру жазғы және қысқы каникул кезеңінде конкурстық негізде бар бос орындарға мынадай тәртіппен жүзеге асырылады:

1)    ақылы негізде білім алушы жоғары оқу орны басшысының атына   одан әрі білім беру гранты бойынша оқуға өтініш береді;

2)    жоғары оқу орны өтінішті конкурстық негізде қарап, ғылыми  кеңесінің шешімімен бірге ағымдағы жылғы 5 тамыз бен 15 қаңтарғадейінгі мерзімде шешім қабылдау үшін оны білім беру саласындағы уәкілетті  органға жібереді. Білім алушының өтінішіне оқу кеңесініңшешімімен қоса, үміткердің сынақ кітапшасынан немесе транскриптінен үзінді, сондай-ақ  жеке басын куәландыратын құжаттыңкөшірмесі және жоғары оқу орнынан шығарылған білім беру гранты иегерінің куәлігі (түпнұсқа) қоса беріледі;

3)    білім беру саласындағы уәкілетті орган түскен жылын ескере отырып, оқыту мамандығы, нысандары мен мерзімдері бөлінісінде  құжаттарды қарайды және мәселе оң шешілген жағдайда білім беру грантын беру туралы бұйрық шығарады;

4)    білім беру саласындағы уәкілетті орган бұйрығының негізінде білім беру грантын беру туралы куәлік ресімделеді;

5)    білім беру грантын беру туралы берілген куәлік негізінде жоғары оқу орнының басшысы білім беру гранты бойынша одан әрі оқуғабұйрық шығарады.