Заң бөлімі «ҚазҰМУ» РМК-ның дербес құрылымдық бөлімшесі болып табылады С.Д. Асфендиярова »(бұдан әрі — Университет).

Заң бөлімі Университеттің ұйымдастырушылық құрылымына сәйкес құрылды, Ғылыми кеңестің шешімімен бекітілген және университет жарғысы мен заң бөлімі туралы ереже негізінде жұмыс істейді.

Бөлімді тікелей басқаруды әкімшілік және кадрлар жұмысы департаменті директорының ұсынысы бойынша қолданыстағы еңбек заңнамасында және университеттің ішкі нормативтік құжаттарында белгіленген тәртіппен ректордың немесе Университеттің басқа да уәкілеттік берілген лауазымды адамының бұйрығымен қызметке тағайындалатын және қызметтен босатылатын бөлім басшысы жүзеге асырады.

Бөлім әкімшілік-кадрлық жұмыс департаментінің директорына тікелей бағынады, ол бөлімге қатысты басқару функцияларын жүзеге асыратын және бөлімшенің қызметін бақылайтын аға менеджер болып табылады.

Кафедраның мақсаттары мен міндеттері

Кафедраның негізгі міндеті — университет қызметіндегі заңдылықты сақтау.

Бөлімнің негізгі міндеттері:

университетті ақпараттық-құқықтық қамтамасыз ету;

Университеттің заңды мүдделері мен заңды құқықтарын қорғау;

құқықтық құжаттарды әзірлеу;

Университеттің мүдделерін әртүрлі инстанциялардағы соттарда және басқа мемлекеттік органдарда білдіру;

құқықтық пікірлер мен кеңес беру жұмыстарын дайындау;

ДЕПАРТАМЕНТТІҢ ҚЫЗМЕТІ

1) Мақсаттар мен міндеттерді іске асыру аясында бөлім келесі негізгі функцияларды жүзеге асырады:

2) ақпараттық-кеңестік жұмыс:

құқықтық ақпараттың электрондық деректер базасын сатып алу және пайдалану;

университет қызметкерлері мен студенттеріне құқықтық көмек және заңгерлік кеңес беру;

Университет бөлімшелеріне өз функциялары мен міндеттерін орындау үшін қажетті нормативтік құқықтық актілермен қамтамасыз ету.

университеттің жергілікті ережелерін, сапа менеджменті жүйесінің құжаттарын есепке алуды және сақтауды қамтамасыз ету.

3) талап қою жұмысын ұйымдастыру және жүргізу:

шағымдарды және олармен байланысты құжаттарды тіркеу;

мердігерлерге және университет басшылығының атынан материалдарды, сондай-ақ Университеттің қаржы-шаруашылық қызметіне жасалған талдау нәтижелерін дайындау;

Контрагенттерге қойылатын талаптар;

Университетте түскен шағымдарды қарау;

Университеттің басшылығы мен мүдделі кафедралардың басшыларына емтихан нәтижелері туралы қорытындылар бере отырып, олардың заңдылығы мен негізділігіне шағымдарды құқықтық сараптау;

Университеттің жауапты бөлімдерімен бірге талаптарға жауаптар дайындау;

Университет басшылығына талапты толық, ішінара қанағаттандыру немесе талапты қанағаттандырудан бас тарту туралы шешімді бекіту үшін ұсыну;

талаптардың орындалуын бақылау және олардың орындалуын есепке алу;

соттарға шағымдар мен материалдарды дайындау және беру;

сотқа талап-арыз беру;

университетке түскен шағымдарды талдау;

сот отырыстарында университет мүдделерін қорғау мақсатында өкілдік ету;

университетке қатысты іс бойынша сот қабылдаған шешімдердің, анықтамалардың және басқа құжаттардың көшірмелерін уақтылы алу;

сот шешімдерінің орындалуы, олардың белгіленген тәртіппен шағымдануы.

4) мердігерлік жұмыстарды ұйымдастыру және жүргізу:

өндірістік және қаржылық жоспарларды, контрагенттермен қатынастарды (іскерлік қатынастар) ескере отырып, шарттық қатынастардың нысандарын анықтау;

шарттардың типтік нысандарын әзірлеу және оларды университеттің құрылымдық бөлімшелеріне беру;

заң бөліміне баруға ұсынылған экономикалық келісім-шарттар жобаларында, осы жобалар келісілуі керек құрылымдық бөлімшелер басшыларының визаларында болуын тексеру;

Университет жасасқан келісімшарттарға, ынтымақтастық туралы шарттарға құқықтық сараптама

егер заң бөлімі келісімшарттардың белгілі бір шарттарына қарсылық білдірсе, келіспеушіліктер туралы хаттама жасау;

контрагенттерден алынған келіспеушіліктер туралы хаттамаларды қарау;

шарттардың және құжаттардың жекелеген түрлерін нотариалды куәландыруды және (немесе) мемлекеттік тіркеуді қамтамасыз ету;

Университеттің құрылымдық бөлімшелеріндегі келісім-шарт жұмысының жай-күйін тексеру және кемшіліктер болған кезде (келісім-шарттарды уақтылы жасамау, мердігерлермен есеп айырысу тәртібін бұзу және т.б.) жағдайды түзету бойынша ұсыныстар мен шаралар әзірлеу;

5) өтініштер мен басқа құжаттарды тіркеу және оларды университет қызметіне қажетті лицензиялар, рұқсаттар және басқа да рұқсаттар алу үшін мемлекеттік органдарға беру.

6) Университет мүлкін сақтауға қатысты құжаттарды әзірлеуге қатысу.

7) ұрлық, ұрлау туралы материалдар дайындауға қатысу

8) Университетте мемлекеттік бақылау және қадағалау органдары жүргізетін тексерістерге қатысу, инспекторлардың іс жүргізу әрекеттерін сақтауын, инспекторлардың тұжырымдарының дұрыстығы мен дұрыстығын, тексеру нәтижелерін және процессуалдық құжаттарды дайындауды құқықтық бақылау мақсатында қатысу.

9) Университеттегі тексерулердің нәтижесінде анықталған әкімшілік құқық бұзушылық туралы актілердің немесе хаттамалардың құқықтық сараптамасы, тексерулердің нәтижелерімен және олардың нәтижелерімен келіспеу себептері туралы анықтама.

10) Университетте анықталған әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді қарауға уәкілетті мемлекеттік қадағалау органдарында өкілдік ету.

11) Университетте дайындалған бұйрықтар, нұсқаулықтар, ережелер, стандарттар және басқа да нормативтік құқықтық актілердің жобаларына құқықтық сараптама жүргізу, осы құжаттарды дайындауға қажетті істерге қатысу.

12) Университеттегі құқықтық жұмыстарды жүйелі талдау, оны жетілдіру бойынша ұсыныстар әзірлеу.

Бөлім сонымен қатар қолданыстағы заңмен, ішкі нормативтік құжаттармен және университет әкімшілігінің ұйымдастырушылық-әкімшілік актілерімен анықталған, бөлімге жүктелген мақсаттар мен міндеттерді жүзеге асыруға тікелей байланысты басқа функцияларды орындайды.